Cristin-prosjekt-ID: 631523
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631523
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Prehabilitering i abdominal kreftkirurgi

prosjektleder

Guro Kleve
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1314

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juli 2018 Slutt: 1. juli 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Prehabilitering i abdominal kreftkirurgi

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Formålet med prosjektet er å utvikle og teste en modell for prehabilitering i perioden fra pasienten får kreftdiagnose til operasjonsdato. Ved systematisk og individuelt tilpasset fysisk aktivitet, hjelp til røykeslutt og tilpasset ernæring med økt mengde protein i kosten er målsetningen å øke funksjonell kapasitet hos svekkede pasienter for å redusere komplikasjoner og liggetid. Økende alder er den viktigste risikofaktor for kreftutvikling og pasienter som gjennom går abdominal kirurgi er i økende grad eldre. Funksjonell status og komorbiditet predikerer postoperative komplikasjoner og mortalitet. Deltakerne randomiseres i tre grupper: • Gruppe A: Informasjon om viktigheten av trening og sunn, proteinrik kost samt forslag til øvelser (men ikke opplæring), info om røykestopp og korreksjon av polyfarmasi • Gruppe B: Som A + Sykehusbasert, coachet prehabilitering. • Gruppe C: Som A+ Kommunebasert, coachet prehabilitering. Gruppe A mottar behandling slik dagens "praksis" er og fungerer som kontrollgruppe, dog med noe økt informasjon da prosjektleder vurderer det som etisk vanskelig å ha en helt naiv kontrollgruppe. Det randomiseres i forhold 1:2:2 slik at de fleste får intervensjon. Det planlegges å inkludere 110 pasienter med ulike typer krefttyper i mage- og tarmregionen. De fleste antas å være over 60 år. Pasienter som henvises for kirurgi ved HPB seksjonen ved Rikshospitalet, vil inkluderes, og etterhvert gastrokirurgisk avdeling ved Ullevål sykehus. Stipendiaten(e) vil rekruttere pasientene. Pasientene kontaktes ved første poliklinikkoppmøte. Forsøksdeltakerne vil gjennomgå belastningstest av hjertet, ultralyd av hjertet, funksjonstesting vha. standardiserte testprotokoller 3-4 uker før operasjon. Man vil så motta en «prehabiliteringspakke» utfra hvilken gruppe man er randomisert til. Pasientene som opereres med laparotomi, vil også motta intervensjon etter utskrivelse og testes 8+12 uker etter operasjon. Effekt vil vurderes med funksjonell kapasitet pre- og postoperativt.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Guro Kleve

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Kristoffer Lassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Kristoffer Watten Brudvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Siri Rostoft

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 4 av 4