Cristin-prosjekt-ID: 631617
Registrert av: REK Sist endret: 11. oktober 2021, 10:08 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631617
Registrert av: REK Sist endret: 11. oktober 2021, 10:08 Sist endret av: REK
Prosjekt

Intrauterine miljøeksponeringer og svangerskapsutfall

prosjektleder

Maria Christine Magnus
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1256

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2018 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Intrauterine miljøeksponeringer og svangerskapsutfall

Populærvitenskapelig sammendrag

Forskning har vist at livsstils -og miljøfaktorer, som for eksempel mors røyking og BMI under svangerskapet, har sammenheng med svangerskapskomplikasjoner. Det er likevel uklart om disse sammenhengene skyldes en årsaksmessig effekt av de intrauterine eksponeringene, eller om sammenhengene skyldes andre bakgrunnsfaktorer som påvirker både livsstils - og miljøeksponeringer i tillegg til svangerskapskomplikasjoner. I dette prosjekt vil vi undersøke om forskjellige intrauterine miljøfaktorer har en årsaksmessig effekt på svangerskapskomplikasjoner ved å benytte genetiske markører som instrumentelle variabler. Prosjektet vil inkluderer alle deltakere i Den norske mor og barn undersøkelsen som har kvalitetssikrete GWAS-data. Med GWAS menes genome-wide association study, altså bruk av markørgener over hele genomet. Forskningen vil bidra til å øke vår forståelse av risikofaktorer for vanlige svangerskapskomplikasjoner, noe som er essensielt for videre forebyggende forlkehelsearbeid.

Tittel

Intrauterine environmental exposures and pregnancy outcomes

Populærvitenskapelig sammendrag

This project will investigate whether various intrauterine environmental factors have a causal effect on pregnancy complications by using genetic markers as instrumental variables.

Abstract

Research has shown that lifestyle and environmental factors, such as maternal smoking and BMI during pregnancy, are associated with pregnancy complications. However, it is unclear whether these associations are due to a causal effect of the intrauterine exposures, or whether the associations are due to other background factors that affect both lifestyle and environmental exposures in addition to pregnancy complications. In this project, we will investigate whether various intrauterine environmental factors have a causal effect on pregnancy complications by using genetic markers as instrumental variables. The project will include all participants in the Norwegian Mother and Child Study who have quality-assured GWAS data. GWAS means genome-wide association study, i.e. the use of marker genes throughout the genome. The research will help to increase our understanding of risk factors for common pregnancy complications, which is essential for further preventive forearm health work.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Maria Christine Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Debbie Lawlor

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Bristol

Per Minor Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Ronny Myhre

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for genetikk og bioinformatikk ved Folkehelseinstituttet

Jack Bowden

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Bristol
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »