Cristin-prosjekt-ID: 632072
Registrert av: REK Sist endret: 20. desember 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 632072
Registrert av: REK Sist endret: 20. desember 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

RegFlu del 2: Nevrologiske sykdommer

prosjektleder

Siri Eldevik Håberg
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2010/2583

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 22. november 2010 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

RegFlu del 2: Nevrologiske sykdommer

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet tilhører gruppen av influensaprosjekter hos FHI. Formålet er å studere om pandemisk influensa A H1N1 eller vaksinasjon for å forhindreH1N1 infeksjon er assosiert med økt risiko for nevrologisk sykdom hos barn og voksne. Rapporterte tilfeller av narkolepsi i forbindelse med fjorårets vaksinasjoner er bakgrunnen for å sette i gang studien. I tillegg ønskes det å se på andre nevrologiske tilstander som sporadisk er rapportert. Studien består av tre delprosjekter. Den ene er en tverrsnittstudie, der en skal studere insidens ved bruk av ikke koblede data hentet fra NPR for perioden 2008-2010. Delprosjekt 1 skal ikke vurderes av REK. Delprosjekt 2 er en populasjonsbasert kohortstudie. Delprosjekt 3 er en europeisk kasuskontroll studie som det i denne omgang ikke søkes om godkjenning for. Foreliggende søknad dreier seg om Delprosjekt2. Det koblede datasettet kan bli analysert som en populasjonsbasert prospektiv kohort, hvor eksponeringsdata (vaksinasjoner, antivirale medisiner) ble registrert før utfallet (narkolepsi og andre nevrologiske tilstander) hos alle subjektene. For å studere potensiell effekt av eksponering vil man sammenstille data fra helseregistrene SYSVAK, NPR, MSIS, NorPD samt sosioøkonomiske data fra SSB. De sosioøkonomiske data fra SSB er nødvendige for å justere analyseresultater for eventuelle confoundere (s. 107 i kompendiet FHIs interne notat). Det søkes om dispensasjon fra både taushetsplikten og fra å innhente samtykke fra de registrerte, men med informasjon til de registrerte via FHIs nettsider for influensaprosjektene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Siri Eldevik Håberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Maria Christine Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2