Cristin-prosjekt-ID: 632284
Sist endret: 3. februar 2020, 15:39

Cristin-prosjekt-ID: 632284
Sist endret: 3. februar 2020, 15:39
Prosjekt

Sogn og Fjordane Preschool Physical Activity Study

prosjektleder

Eivind Aadland
ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Idrettsmedisinske fag • Forebyggende medisin • Andre helsefag • Samfunnsvitenskapelige idrettsfag

Emneord

Måling av fysisk aktivitet • Barn i barnehage/førskole • Folkehelse • Barnehage • motorikk • Barnehelse • Fysisk aktivitet

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 4.4 Befolkningsundersøkelser

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
57676086
Sted
Eivind Aadland

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2015 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sogn og Fjordane Preschool Physical Activity Study

Vitenskapelig sammendrag

Physical activity (PA) during early childhood is of great importance for children’s health and development. As PA levels are known to decrease over time in school-aged children and adolescents, the preschool years have been highlighted as a crucial period for establishing adequate levels of PA. However, evidence suggests that many preschoolers are not sufficiently physically active. Before interventions aiming to increase PA can be initiated, observational research is required to identify factors influencing PA behaviours among preschoolers, including how PA varies and develops by individual characteristics such as sex, age, and fundamental motor skills (FMS), and varies by environmental factors, such as season and setting. Moreover, to understand prevalence rates of PA across borders, large studies are needed from a wide range of countries. Currently, no large-scale study has determined PA objectively in Norwegian preschoolers.

The aims of this research project was to increase knowledge about PA levels among Norwegian preschoolers; to investigate cross-sectional associations between PA and sex, age, season, setting (i.e., preschool hours vs. time out of care) and FMS.

Overall, children had a mean total PA (SD) of 754 (201) counts per minute. Boys were consistently more active and less sedentary than girls, and PA increased with age for both sexes – although boys exhibited a greater increase than girls in moderate-to-vigorous PA (MVPA) over time. MVPA varied by season, being highest during spring and summer. Boys spent more time in MVPA during preschool hours than during time out-of-care. Boys and the oldest 50% of the children had relatively higher MVPA levels during preschool hours than girls and the younger children. The PA intensity profile associated with FMS was characterised by vigorous intensities, and the strongest association was found for FMS within the locomotor domain. 

Norwegian preschoolers have similar overall PA levels as to the international mean, with a potential to increase MVPA, and thus, achievement of PA guidelines. Our results show that the preschool arena is important for children’s MVPA. However, our findings indicate that this environment most successfully stimulates boys, older children, and highly active children. The results further suggest that young children should spend time in MVPA to improve their FMS, and that a high skill level is associated with more MVPA.

Metode

The ‘Sogn og Fjordane Preschool Physical Activity Study’ (PRESPAS) conducted in 2015-2016 (cross-sectional data), and included in total 68 preschools and 1308 children aged 2.7-6.5 years. PA and FMS were measured at one time point (2015-2016).

PA was assessed objectively by ActiGraph GT3X+ accelerometers over 14 days for each monitoring period. FMS were evaluated through a test battery inspired by the ‘Test of Gross Motor Development 3’ and the ‘Preschooler Gross Motor Quality Scale’.

Tittel

Sogn og Fjordane Preschool Physical Activity Study

Populærvitenskapelig sammendrag

Sogn og Fjordane Preschool Physical Activity Study (PRESPAS) hadde som hovedmål å skaffe kunnskap om fysisk aktivitet og fysisk aktiv lek blant barnehagebarn i Sogn og Fjordane og undersøke hvordan barnehagen kan utvikles for å fremme fysisk aktivitet for alle barnehagebarn. 

Fysisk aktivitet er viktig for barns helse og utvikling, men man vet lite om aktivitetsnivået til barn i barnehagealder. Vi har gjennom dette prosjektet kartlagt aktivitetsnivået til om lag 1300 barnehagebarn (3-6 år) i 68 barnehager i Sogn og Fjordane, for å undersøke hvor aktive barna er og om det er variasjon i fysisk aktivitet mellom grupper av barn, for eksempel mellom jenter og gutter og på tvers av alder. Et annet mål var å undersøke hvordan nivå av fysisk aktivitet henger sammen med motoriske ferdigheter. 

For å måle fysisk aktivitet har vi benyttet aktivitetsmålere som barna har gått med i 14 dager. Disse måleinstrumentene er mye brukt i liknende undersøkelser nasjonalt og internasjonalt. Motoriske ferdigheter ble også evaluert gjennom ulike øvelser. 

Resultatene fra kartleggingen viser at gutter er mer fysisk aktive og mindre stillesittende enn jenter, og at aktivitetsnivået øker med alder fra 3 til 6 år. Våre resultater viser stor variasjon i aktivitetsnivå mellom barn, hvor noen er meget aktive og andre mindre aktive. En betydelig andel av barna er tilstrekkelig fysisk aktive i henhold til Helsedirektoratets anbefalinger for fysisk aktivitet, dvs. minimum en time om dagen med aktivitet av moderat til høy intensitet. 

Funnene viser videre at barnehagen er viktig for barna sin mulighet til å utfolde seg fysisk. Barna er mer aktive i barnehagetiden enn de er hjemme, og så mye som 70 % av barnas aktivitet av moderat til høy intensitet får de når de er i barnehagen. Disse funnene fremhever viktigheten av barnehagen som arena for fysisk aktivitet, fordi nesten alle barn i den aktuelle aldersgruppa går i barnehagen og tilbringer en stor andel av tiden sin på denne arenaen. Internasjonalt finner flere studier motsatt trend, med mer aktivitet utenfor barnehagen – disse kontrastene er interessante og illustrerer trolig ulik praksis i barnehagene, der norske barnehager har større fokus på lek og læring i en mer aktiv kontekst. Likevel ser det ut til at gutter og de eldste barna «tjener» mer på barnehagetiden i vår undersøkelse, med tanke på mer høyintensiv aktivitet når de er i barnehagen sammenliknet med jenter og de yngste barna.

Vi finner også sesongvariasjoner i barnas aktivitet, med mer høyintensiv aktivitet på våren og sommeren sammenliknet med høst og vinter. Dette henger trolig sammen med mer utetid på sesongene der det er bedre vær- og temperaturforhold, og lettere å bevege seg utendørs uten tung bekledning. Resultatene viser videre at barn med gode motoriske ferdighetet tilbringer mer tid i fysisk aktivitet av moderat til høy intensitet. 

Når vi sammenligner våre funn med aktivitetsdata fra andre land er barnehagebarna i Sogn og Fjordane omtrent like aktive som andre steder. Dette betyr at barna og barnehagene i Sogn og Fjordane ikke er spesielt lite aktive, selv om vi ser et potensiale for å bli bedre på fysisk aktivitet, særlig med tanke på å løfte de minst aktive barna.

Metode

Datainnsamlingen ble gjennomført i barnehageåret 2015-2016 (tverrsnittsdata). Totalt deltok 1308 barn (alder: 2.7-6.5 år) fra 68 barnehager i prosjektet. Fysisk aktivitet og motorikk målt på ett tidspunkt (2015-2016).

Fysisk aktivitet ble målt objektivt ved hjelp av akselerometere (ActiGraph GT3X+) over 14 dager hver registreringsperiode. Motorikk ble vurdert gjennom et testbatteri inspirert av ‘Test of Gross Motor Development 3’ og ‘Preschooler Gross Motor Quality Scale’.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eivind Aadland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Ada Kristine Ofrim Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole

Sigmund Alfred Anderssen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Jan Morten Loftesnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Einar Ylvisåker

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Resultater fra Sogn og Fjordane Preschool Physical Activity Study.

Nilsen, Ada Kristine Ofrim. 2019, Nasjonalt nettverk for fysisk fostring i barnehagelærerutdanningen. HVLVitenskapelig foredrag

Innsalg dagsrevyen. Resultater fra Sogn og Fjordane Preschool Physical Activity Study.

Nilsen, Ada Kristine Ofrim; Siem, Bård. 2019, HVLDokumentar

Aktivitetsmålingar gir nye svar: Berre halvparten av barna er aktive nok.

Nilsen, Ada Kristine Ofrim; Siem, Bård. 2019, HVLIntervju

Bi-directional prospective associations between objectively measured physical activity and fundamental motor skills in children: a two-year follow-up.

Nilsen, Ada Kristine Ofrim; Anderssen, Sigmund Alfred; Johannessen, Kjersti; Aadland, Katrine Nyvoll; Ylvisåker, Einar; Loftesnes, Jan Morten; Aadland, Eivind. 2020, International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. NIH, HVLVitenskapelig artikkel

The multivariate physical activity signature associated with fundamental motor skills in preschoolers.

Nilsen, Ada Kristine Ofrim; Anderssen, Sigmund Alfred; Loftesnes, Jan Morten; Johannessen, Kjersti; Ylvisåker, Einar; Aadland, Eivind. 2019, Journal of Sports Sciences. NIH, HVLVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »