Cristin-prosjekt-ID: 632293
Registrert av: REK Sist endret: 2. januar 2019 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 632293
Registrert av: REK Sist endret: 2. januar 2019 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Analyse av biomarkører i blodprøver fra deltagere i ABC-studien

prosjektleder

Camilla Stoltenberg
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2011/502

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2011 Slutt: 30. juni 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Analyse av biomarkører i blodprøver fra deltagere i ABC-studien

Populærvitenskapelig sammendrag

Søknaden gjelder en delstudie under ABC –studien som igjen er et delprosjekt i MoBa –undersøkelsen. Studien skal gjennomføres av Nasjonalt folkehelseinstitutt i samarbeid med Colombia University i New York for å identifisere miljømessige faktorer gjennom mikrobielle analyser, proteomics- analyser samt RNA –profilering for å finne ut hva som kan forårsake autismespekterforstyrrelser (ASD). Det skal overføres biologiske prøver fra ABC for ca 700 barn og MoBa kotrollgruppe på ca 700 barn samt foreldrene til alle barna fra forkningsbiobanken til Colombia University. Resultatene kan være retningsgivende for diagnostikk og eventuelt fremtidig behandling. Data som utleveres er avidentifiserte og forskerne som utfører analysene har ikke tilgang på koblingsnøkkelen. Etter hva som er oppgitt, faller prosjektet innunder formålet med biobanken og det foreligger samtykke, også til å overføre data og herunder prøver, til Columbia University. Det er oppgitt at det er usikkert hvilket antall som vil omfattes siden datainnsamling er pågående (punkt 2 c), mens det under punkt 4 b opplyses at det er ingen ny datainnsamling i denne studien. Det kan synes som om det fortsatt samles inn data i ABC -studien og de data som samles inn vil bli benyttet i forskningen her. Avdeling for prosjektstøtte og -økonomi ved folkehelseinstituttet tilrår at prosjektet godkjennes med hjemmel i helseforskningsloven § 29, men forutsetter at forskningsdeltagerne informeres om prosjektet via nyhetsbrev og nettsidene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Camilla Stoltenberg

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1