Cristin-prosjekt-ID: 633892
Sist endret: 18. februar 2022, 10:33

Cristin-prosjekt-ID: 633892
Sist endret: 18. februar 2022, 10:33
Prosjekt

Towards a Future for Common Grazing - rules, norms and cooperation in outlying grazing areas

prosjektleder

Bjørn Egil Flø
ved Norsk institutt for bioøkonomi

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norsk institutt for bioøkonomi

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 281251

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Økonomi • Privatrett • Andre landbruksfag • Naturressursforvaltning • Sosiologi

Emneord

Utmark • Beite • Arealforvaltning • Felleslagerressurs

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Towards a Future for Common Grazing - rules, norms and cooperation in outlying grazing areas

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektets hovudspørsmål er: 

Korleis tilpassar dei formelle og uformelle institusjonane - knytt til felles beiting i utmarka – seg dei miljømessige, politiske og økonomiske endringane over tid? Samt korleis påverkar desse endringane dei ulike brukarane sine generelle strategiar for samarbeid? Og meir spesifikt; korleis påverkar desse endringane samarbeidet mellom beitebrukarane innanfor dei ulike beiteområda?

Prosjektet vil undersøke

 • noverande ordningar for forvalting, styring og drift i norske beiteområder
 • korleis beiting og samarbeid mellom beitebrukarar er påverka av endringar i arealbruk samt strukturelle endringar som har medført betydeleg reduksjon i talet på beitebrukarar i enkelte områder og auka asymmetri i flokkstorleik i andre
 • korleis beitelag som er ulikt organisert løyser ulike utfordringar, anten det er interessemotsetnadar mellom beitebrukarane eller mellom beitebrukarar og andre brukarar av utmarka.

Prosjektet vil identifisere «beste praksis» og skissere gode måtar å forvalte, styre og drifte beiteområda våre på og foreslå konkrete ordningar for handtering av ulike interessemotsetnadar.

Tittel

Mot ei framtid for utmarksbeitet – om reglar, normer og samarbeid i utmarkas beiteområder.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjørn Egil Flø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norsk institutt for bioøkonomi
Aktiv cristin-person

Hilde Helgesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Divisjon for matproduksjon og samfunn ved Norsk institutt for bioøkonomi

Helen Elisabeth Elvestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for eiendom og juss ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Katrine Broch Hauge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for eiendom og juss ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Valborg Kvakkestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Divisjon for matproduksjon og samfunn ved Norsk institutt for bioøkonomi
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Futgraze - om beitelag, fellesskap, mening og livskvalitet.

Helgesen, Hilde. 2022, Sau og geit. NIBIOFagartikkel

Beitelag: Når fellesskap gir mening og livskvalitet.

Helgesen, Hilde. 2021, Avslutningsseminar for forskningsprosjektet FUTGRAZE - Mot ei framtid for utmarksbeitet. NIBIOFaglig foredrag

Land consolidation cases relating to grazing arrangements.

Sky, Per Kåre; Elvestad, Helen Elisabeth. 2021, NMBURapport

Beiteordninger som sak for jordskifteretten.

Elvestad, Helen Elisabeth; Sky, Per Kåre. 2021, Universitetsforlaget. NMBUVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Eit bygdesosiologisk blikk på dei agrare fjellbygdene.

Flø, Bjørn Egil. 2019, På-Tvers samling. NIBIOFaglig foredrag
1 - 5 av 18 | Neste | Siste »