Cristin-prosjekt-ID: 641413
Registrert av: REK Sist endret: 11. februar 2019 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 641413
Registrert av: REK Sist endret: 11. februar 2019 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Helseundersøkelsene i Hordaland: oppfølging av dødelighet, sykehusinnleggelser og kreftsykdom (Oppfølging og utvidelse av REK Vest nr. 134.04)

prosjektleder

Grethe Seppola Tell
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2009/825

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2009 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Helseundersøkelsene i Hordaland: oppfølging av dødelighet, sykehusinnleggelser og kreftsykdom (Oppfølging og utvidelse av REK Vest nr. 134.04)

Populærvitenskapelig sammendrag

Forskningsprosjektet "Helseundersøkelsene i Hordaland - oppfølging av dødelighet, sykehusinnleggelser og kreftsykdom", er en oppfølger av prosjektet REK Vest 134.04. To endringer: 1) Mens prosjektet i 2004 søkte om oppfølging av deltakerne i 1992-93, søker vi nå også om å inkludere de som deltok i 1997-99, og som ikke hadde deltatt i 1992-93 (ca. 18000 personer). 2) Vi søker nå kun om å koble mot Kreftregisteret og Dødsårsaksregisteret, ikke til HKS-registeret. Formålet med prosjektet er å studere betydningen av faktorer målt i befolkningsundersøkelsene i 1992-93 og 1997-99 mht senere oppstått kreft, dødelighet og sykehusinnleggelser av hjerte-og karsykdom, ved kobling mot de sentrale helseregistrene Kreftregisteret og Dødsårsaksregisteret, og det regionale forskningsprosjektet Hjerte- kar og slagregisteret i Helseregion Vest (vedlegg SoknadREK 100604; Protocol_HcyHUSK_may2006 og Application Folate Metabolism and Cancer). Som REK Vest er kjent med, avslo Helsedirektoratet vår søknad om dispensasjon fra taushetsplikten for dette prosjektet, og har opprettholdt avslaget etter klage fra oss. Den viktigste begrunnelsen i avslaget er at det ikke kan leveres ut data om sykehusinnleggelser fra forskningsprosjektet ’Hjerte- kar og slagregisteret i Helseregion vest (HKS-registeret)’ til prosjektet. Direktoratet vurderer HKS-registeret til å være et permanent register, og har da ikke kompetanse til å gi dispensasjon fra taushetsplikten. Helsedirektoratet har stilt spørsmål ved all bruk av HKS registeret som endepunktsregister for forskningsprosjekter i regionen. REK Vest har mottatt kopier av korrespondanser i saken. Saken er nå oversendt fra Helsedirektoratet (Hdir ref 08/10664 og 09/567) til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) som er klageinstans. Datatilsynet har gitt 'delvis avslag' om konsesjon til prosjektet (DT ref 08/01840-2 / CGN) (avslaget gjelder kun for 200 personer som deltok i helseundersøkelsen i 1993, og som skrev under på et annet samtykkeskjema enn de første 17500 personene). Dette vedtaket er senere 'delvis omgjort' (DT ref 08/01840-3 /CGN) (det gjelder tidsrammen for konsesjonen). For å unngå at prosjektet blir unødvendig forsinket (en post.doc. har fått stipend for kreft-delen), har vi nå snevret inn prosjektet slik at det KUN OMFATTER KOBLING AV HELSEUNDERSØKELSENE MOT KREFTREGISTERET OG DØDSÅRSAKSREGISTERET, IKKE HKS_REGISTERET. Koblinger mellom helseundersøkelsene og sentrale helseregistre er tidligere godkjent (av REK, Helsedirektoratet og Datatilsynet) for andre store helseundersøkelser (f.eks. HUNT og Tromsøundersøkelsen). Vi ønsker å legge til at det er vanskelig å gi en enkel fremstilling av denne saken. Prosjektet er komplisert og har flere underprosjekter. Epidemiologisk forskning med utgangspunkt i Helseundersøkelsene i Hordaland, med koblinger til ulike endepunktsregistre, er kompliserte og tar lang tid å gjennomføre. Dersom REK Vest ønsker, kommer prosjektlederne gjerne på besøk for å gi en oversikt over helseundersøkelsene og HKS registeret. Vi forventer at ytterligere søknader vil bli utarbeidet i fremtiden.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Grethe Seppola Tell

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Universitetet i Bergen
1 - 1 av 1