Cristin-prosjekt-ID: 647116
Registrert av: REK Sist endret: 7. april 2022, 10:28

Cristin-prosjekt-ID: 647116
Registrert av: REK Sist endret: 7. april 2022, 10:28
Prosjekt

Trygg før 3

prosjektleder

Elisabet Solheim Buøen
ved RBUP Øst og Sør

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • RBUP Øst og Sør

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/430

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2017 Slutt: 1. januar 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Trygg før 3

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å gi svar på hvorvidt kvalitetsheving av barnehageansattes arbeid med 1- og 2-åringer kan virke forebyggende og fremmende på barnas utvikling og psykiske helse. Prosjektet er del av en PhD-grad. Prosjektet består av to delprosjekter: - Delprosjekt I, der ansatte i barnehagen får opplæring innen utviklingspsykologi og småbarnspedagogikk. Opplæringen gjennomføres på ansattes fagdager. - Delprosjekt II, der 20 barnehagelærere får skreddersydd trening og veiledning, med veiledere fra USA. Treningen består av observasjoner som blir kodet via et Classroom Assessment Scoring System (CLASS). Hensikten er å utvikle en modell for hvordan kvalitetsvurderinger og kollegaveiledning mellom kommunens barnehageansatte kan foregå. Planen er å rekruttere 6-7 kommuner med ansatte i totalt 70 småbarnsavdelinger (barnehager), til sammen 1100 barn og deres foreldre. Effekt skal måles i et cluster-randomisert design, der noen barnehager får opplæring og skreddersydd veiledning i 2017 mens de andre barnehagene får det først i 2018. Effekten måles mellom de som har gjennomgått utviklingsprosjektet sammenlignet med de barnehagene som ennå ikke har mottatt tilbudet. Det vil bli innhente skriftlig samtykke fra styrer og ansatte i barnehagen. Foreldre blir bedt om å samtykke til at deres barn deltar i studien og blir målt på språklig fungering og selvregulering, og samtykker også da til å fylle ut et elektronisk spørreskjema som vil bli sendt til dem via link på e-post. En undergruppe av 200 barn vil ta spyttprøver i barnehagen og hjemme som skal brukes til å måle barnas nivå av stresshormonet kortisol. Hensikten med dette er å se hvor stresset de minste barna er i barnehagen og hvordan det henger sammen med kvalitetsmålene. Følgende data innhentes: • Spørreskjema om barnets psykiske helse og fungering fylles ut av ansatte. • Spørreskjema til ansatte om sensitivitet. • Barna blir målt på språklig fungering og selvregulering. • Foreldre skal svare på opplysninger om seg selv. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om foreldrenes kjønn, etnisitet, alder, utdanning, årlig innkomst, yrke, om de mottar eller har mottatt trygdeytelser og sivil status. Videre skal foreldre svare på spørsmål om barnets barnehagehistorikk. Foreldre svarer også på spørsmål om barnets psykiske helse og fungering. Foreldre blir bedt om å samtykke til at deres barn deltar i studien og blir målt på språklig fungering og selvregulering • Foreldre blir spurt om samtykke til at det tas spyttprøver av barnet hjemme og i barnehagen (et underutvalg på 200 barn). Spyttprøvene skal lagres i Biobank1. • Observasjon og koding av samspillet mellom barn og ansatt, 2 timer 3 tidspunkter. • 25 foreldre og 25 ansatte vil forespørres om en times kvalitativt intervju for å få mer utdypende info om nytteverdien av utviklingsprosjektet. Planen er å ta lydopptak av intervjuene. Det står 20 i prosjektbeskrivelsen og 25 i søknaden Prosjektleder beskriver også at de skal undersøke kvaliteten i barnehagene for 1- og 2-åringer opp mot senere skoleprestasjoner ved Nasjonale prøver. De skal undersøke hvordan det går med barna, men vil ta høyde for forhold hos ansatte og foreldre som er registret i databasen FD-trygd ved Statistisk sentralbyrå. Det søkes derfor om samtykke til koblinger til Nasjonale prøver og FD-trygd.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Elisabet Solheim Buøen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved RBUP Øst og Sør

Anne Elisabeth Solheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør

May Britt Drugli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Ratib Lekhal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Handelshøyskolen BI

Lars Wichstrøm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 5