Cristin-prosjekt-ID: 647290
Registrert av: REK Sist endret: 30. november 2022, 11:05 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 647290
Registrert av: REK Sist endret: 30. november 2022, 11:05 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kombinasjonsbehandling som førstelinjes behandling av lungekreft

prosjektleder

Odd Terje Brustugun
ved Vestre Viken HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Vestre Viken HF

forskningsansvarlige enheter

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1914

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2018 Slutt: 31. desember 2038

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kombinasjonsbehandling som førstelinjes behandling av lungekreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Studien er en dobbeltblindet, placebo-kontrollert og randomisert fase III-studie som skal undersøke effekt og sikkerhet av pembrolizumab og platinabasert dublett kjemoterapi med eller uten canakinumab som førstelinjebehandling hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC). Canakinumab (Ilaris) har vært utprøvd i ulike kliniske studier på andre sykdomsområder og er godkjent i 68 land for behandling av pasienter med ulike IL-1 drevne autoimmune sykdommer. I en av disse studiene (CANTOS), ble det vist at canakinumab potensielt kan redusere forekomst og risiko for dødsfall av lungekreft grunnet canakinumabs anti-inflammatoriske rolle. Det er utprøvd i 74 Novartis-sponsende studier, og gitt til 15 000 pasienter (10 000 har fått canakinumab). I dette prosjektet er imidlertid indikasjonen ny. Denne studien består av to deler; en sikkerhetsdel og en randomiseringsdel. Sikkerhetsdelen er planlagt å starte i desember 2018, mens randomisering er planlagt å starte i juni 2019. I sikkerhetsdelen er det planlagt å inkludere 2 pasienter i Norge (globalt opptil 56), mens i randomiseringsdelen er det planlagt å inkludere 10 pasienter fra Norge (globalt 600). I sikkerhetsdelen vil alle motta canakinumab. Det er tre kohorter (A, B og C) som vil få ulike typer platinabasert dublett kjemoterapi, som er avhengig av type cancer. Kohortene er ikke basert på randomisering. I den randomiserte dobbeltblinde delen av studien gis all studiebehandling på samme dag hver tredje uke der pasienten vil motta enten 200 mg canakinumab eller placebo i en 1:1 randomiseringsfordeling (to armer). De vil få ulik kjemoterapi, men det avhenger av histologi, ikke randomisering. Behandlingen varer i inntil 35 uker. Studien vil inkludere pasienter over 18 år med lokalavansert eller metastatisk NSCLC som er EGFR og ALK negative. Et skriftlig samtykke er en forutsetning for deltakelse i studien. Pasienter som passer kriteriene for deltakelse vil bli spurt om deltakelse. Informasjon om studien vil bli publisert på Helse Norge sine nettsider for kliniske studier. Informasjon om pasientens sykdom, sykdomsutvikling og behandling hentes fra pasientens journal. Dette inkluderer blant annet demografiske data, sykehistorie og medikamentbruk. (tidligere registrerte opplysninger). Nye helseopplysninger vil være kliniske undersøkelser, vitale tegn, blod- og urinprøver, eventuelle bivirkninger ved behandling av studiemedisin og annen medisinbruk. Nytt humant biologisk materiale vil være fullblod, serum, plasma, urin, biopsimateriale, og DNA ekstrahert. Materialet skal lagres i en ny spesifikk forskningsbiobank. Om pasienten signerer på det farmakogenetiske samtykket, vil det innhentes blodprøve ved screening som vil brukes til genetisk analyse for å få mer kunnskap om hvordan canakinumab virker i kroppen. Helseopplysninger skal overføres til Frankrike og USA. Humant biologisk materiale skal overføres til Belgia, USA, Storbritannia, Frankrike og Nederland.

Tittel

Kombinasjonsbehandling som førstelinjes behandling av lungekreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Studien er en dobbeltblindet, placebo-kontrollert og randomisert fase III-studie som skal undersøke effekt og sikkerhet av pembrolizumab og platinabasert dublett kjemoterapi med eller uten canakinumab som førstelinjebehandling hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC). Canakinumab (Ilaris) har vært utprøvd i ulike kliniske studier på andre sykdomsområder og er godkjent i 68 land for behandling av pasienter med ulike IL-1 drevne autoimmune sykdommer. I en av disse studiene (CANTOS), ble det vist at canakinumab potensielt kan redusere forekomst og risiko for dødsfall av lungekreft grunnet canakinumabs anti-inflammatoriske rolle. Det er utprøvd i 74 Novartis-sponsende studier, og gitt til 15 000 pasienter (10 000 har fått canakinumab). I dette prosjektet er imidlertid indikasjonen ny. Denne studien består av to deler; en sikkerhetsdel og en randomiseringsdel. Sikkerhetsdelen er planlagt å starte i desember 2018, mens randomisering er planlagt å starte i juni 2019. I sikkerhetsdelen er det planlagt å inkludere 2 pasienter i Norge (globalt opptil 56), mens i randomiseringsdelen er det planlagt å inkludere 10 pasienter fra Norge (globalt 600). I sikkerhetsdelen vil alle motta canakinumab. Det er tre kohorter (A, B og C) som vil få ulike typer platinabasert dublett kjemoterapi, som er avhengig av type cancer. Kohortene er ikke basert på randomisering. I den randomiserte dobbeltblinde delen av studien gis all studiebehandling på samme dag hver tredje uke der pasienten vil motta enten 200 mg canakinumab eller placebo i en 1:1 randomiseringsfordeling (to armer). De vil få ulik kjemoterapi, men det avhenger av histologi, ikke randomisering. Behandlingen varer i inntil 35 uker. Studien vil inkludere pasienter over 18 år med lokalavansert eller metastatisk NSCLC som er EGFR og ALK negative. Et skriftlig samtykke er en forutsetning for deltakelse i studien. Pasienter som passer kriteriene for deltakelse vil bli spurt om deltakelse. Informasjon om studien vil bli publisert på Helse Norge sine nettsider for kliniske studier. Informasjon om pasientens sykdom, sykdomsutvikling og behandling hentes fra pasientens journal. Dette inkluderer blant annet demografiske data, sykehistorie og medikamentbruk. (tidligere registrerte opplysninger). Nye helseopplysninger vil være kliniske undersøkelser, vitale tegn, blod- og urinprøver, eventuelle bivirkninger ved behandling av studiemedisin og annen medisinbruk. Nytt humant biologisk materiale vil være fullblod, serum, plasma, urin, biopsimateriale, og DNA ekstrahert. Materialet skal lagres i en ny spesifikk forskningsbiobank. Om pasienten signerer på det farmakogenetiske samtykket, vil det innhentes blodprøve ved screening som vil brukes til genetisk analyse for å få mer kunnskap om hvordan canakinumab virker i kroppen. Helseopplysninger skal overføres til Frankrike og USA. Humant biologisk materiale skal overføres til Belgia, USA, Storbritannia, Frankrike og Nederland.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Odd Terje Brustugun

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Vestre Viken HF

Åslaug Helland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 2 av 2