Cristin-prosjekt-ID: 649042
Sist endret: 4. februar 2020, 19:56

Cristin-prosjekt-ID: 649042
Sist endret: 4. februar 2020, 19:56
Prosjekt

Active Learning Norwegian Preschool(er)s

prosjektleder

Eivind Aadland
ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Idrettsmedisinske fag • Medisinske fag • Pedagogiske fag

Emneord

Folkehelse • Barnehage • Barns utvikling • Fysisk aktivitet

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. juli 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Active Learning Norwegian Preschool(er)s

Populærvitenskapelig sammendrag

Active Learning Norwegian Preschool(er)s (ACTNOW) is a large research- and development project involving professional development for increased physical activity in preschool. Aims of the project are to develop and implement an effective and sustainable model for professional development of preschool staff and to investigate how physical activity affects children’s physical, motor skill, socio-emotional, and cognitive development.

 

Physical activity in preschool

Physical activity plays a key role in promotion of child health and development from an early age. Yet, there are growing concerns about low physical activity levels among preschoolers. As 97% of 3-5-year-olds in Norway attend preschool and get most of their daily activity in care, preschools are unique arenas for promotion of physical activity, health and development, giving every child the best start in life.

Aim

The aim of ACTNOW is to develop and implement an effective and sustainable model for professional development of preschool staff and for increased physical activity in preschools, to shift societies toward a more active way of life, to improve children’s health and development, and to reduce social inequality from an early age. Through this approach, we aim to facilitate innovation in the public sector, to shape future public health and early childhood education policy, and to lay the foundation for a physically active, equitable, and sustainable society.

Professional development

The intervention is a 7 month professional development for preschool staff, with an option to achieve 15 credits, and additional collaboration and follow-up for one year. Thus, the total duration of the intervention is 18 months. The project has two waves, 2019-2021 and 2020-2022, where different preschools is included. The professional development is focused around physical activity, play, health, development and learning in preschoolers and development work in preschool. The intervention is developed with strong user involvement from preschool owners and relevant stakeholders to facilitate the development of feasible and sustainable models of professional development.

Evaluation

The project will be evaluated on the preschool level as well as the child level over 18 months in a large sample of preschools in western Norway. On the preschool level, we will investigate how the intervention affects preschool practices related to physical activity. On the child level, we will investigate how the intervention affects children’s physical, motor skill, socio-emotional, and cognitive development.

Intervention research during early years

Through ACTNOW, we aim to build a nationally and internationally leading transdisciplinary research group on intervention research integrating physical activity, public health, and early childhood education that will be a springboard for efforts to promote physical activity and human capital in young children.

Tittel

Active Learning Norwegian Preschool(er)s

Populærvitenskapelig sammendrag

Active Learning Norwegian Preschool(er)s (ACTNOW)

ACTNOW er eit storskala forskings- og utviklingsprosjekt knytt til kompetanseutvikling for fremming av fysisk aktivitet i barnehagen. I tett samarbeid med barnehagane som deltek i prosjektet, er målet å utvikle gode og bærekraftige modellar for meir og betre fysisk aktivitet i barnehage. Samtidig vil me utvikle meir kunnskap om korleis fysisk aktivitet påverkar barn si utvikling, læring og helse.

 

Fysisk aktivitet i barnehagen

Fysisk aktivitet er viktig for å fremme barn si utvikling og helse. Det er imidlertid aukande bekymring knytt til lågt fysisk aktivitetsnivå hjå barnehagebarn. Ettersom 97% av 3-5 år gamle barn i Noreg går i barnehagen og får mesteparten av sin daglege fysiske aktivitet i barnehagen, er barnehagen ein unik arena for fremming av fysisk aktivitet, helse og utvikling, for å gi alle barn den beste starten i livet.

Mål

Målet med ACTNOW er å utvikle og gjennomføre ein effektiv og bærekraftig modell for kompetanseutvikling for personale i barnehagen for å auke fysisk aktivitet i barnehagen, fremme fysisk aktivitet i samfunnet, betre barn si helse og utvikling og redusere sosial ulikhet i helse og utvikling gjennom tidleg innsats. Gjennom denne tilnærminga ynskjer me å fremme innovasjon i offentleg sektor, å forme framtidig folkehelse, oppvekst og utdanningspolitikk, og leggje grunnlaget for eit fysisk aktivt, likeverdig og bærekraftig samfunn.

Kompetanseutvikling

Tilsette i barnehagar i tiltaksgruppa gjennomfører ei 7 månadars kompetanseutvikling, med muligheit for å oppnå 15 studiepoeng, med vidare samarbeid og oppfølging i eitt år. Tiltaket vil såleis totalt gå over ein periode på 18 månadar. Prosjektet gjennomførast i to bølgjer, 2019-2021 og 2020-2022, med ulike barnehagar. Kompetanseutviklinga fokuserer på fysisk aktivitet, leik, helse, utvikling og læring hjå barnehagebarn og utviklingsarbeid i barnehagen. Tiltaket vil bli utvikla i tett samarbeid med barnehageeigarar og relevante aktørar for å sikre utvikling av relevante og bærekraftige modellar for kompetanseutvikling i barnehagesektoren.

Evaluering

Prosjektet vil bli evaluert på to nivå, for barnehagar og for barn, i eit stort utval av barnehagar på Vestlandet. På barnehagenivået vil me undersøke korleis tiltaket påverkar praksis knytt til fysisk aktivitet. Hjå barn vil me undersøke verknaden av tiltaket på fysisk, motorisk, sosio-emosjonell og kognitiv utvikling.

Tiltaksforsking for tidleg innsats

Gjennom ACTNOW har me mål om å byggje eit nasjonalt og internasjonalt leiande tverrfagleg forskingsmiljø innan tiltaksforsking knytt til integrering av fysisk aktivitet, folkehelse, oppvekst og utdanning, som kan vere eit springbrett for innsats når det gjeld fremming av fysisk aktivitet og menneskeleg kapital hjå små barn.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eivind Aadland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Jorge Mota

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universidade do Porto

Line Grønholt Olesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Syddansk Universitet

Bryan A McCullick

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved The University of Georgia

John Bartholomew

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Texas
1 - 5 av 31 | Neste | Siste »