Cristin-prosjekt-ID: 656640
Sist endret: 19. januar 2020, 12:51

Cristin-prosjekt-ID: 656640
Sist endret: 19. januar 2020, 12:51
Prosjekt

Samiske barnehager som helsefremmende arena Barnehagens styrking av psykososialt oppvekstmiljø for nord-, sør- og lulesamiske 4-6-åringer

prosjektleder

Ingvild Åmot
ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre psykologiske fag • Allmennpedagogikk • Spesialpedagogikk • Andre helsefag

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 19. mai 2019 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Samiske barnehager som helsefremmende arena Barnehagens styrking av psykososialt oppvekstmiljø for nord-, sør- og lulesamiske 4-6-åringer

Vitenskapelig sammendrag

Vi ønsker å undersøke hvordan samiske barnehager arbeider for å tilby et helsefremmende psykososialt miljø for sør-, lule- og nordsamiske 4-6-åringer, i tråd med føringene i rammeplanen for barnehagen:

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing (Kunnskapsdepartementet 2017:7).

 

Forskningen er relevant fordi psykososiale vansker er utbredt blant barn, og fordi et dårlig psykososialt miljø i seg selv kan utgjøre en risikofaktor. Ifølge Skogen (2018) vil mange barn få psykiske lidelser i løpet av oppveksten, noen av dem vedvarer inn i voksen alder. God psykisk helse er viktig i hele livsløpet, og er sentralt for å gjennomføre utdanning. Det store omfanget av psykiske lidelser gjør helsefremmende og forebyggende arbeid blant barn til et viktig satsingsområde. Forebyggende og helsefremmende arbeidet for å styrke barns psykiske helse må skje utenfor helsetjenesten, på arenaene barn befinner seg til daglig (Skogen mfl. 2018:15).

Metode

Kvalitativ metode (observasjon, fokusgruppeintervju). Kvantitativ metode: Trivselsmonitoren. 

 

 

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingvild Åmot

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Gro Jensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lærerutdanning og pedagogikk campus Alta ved UiT Norges arktiske universitet
Aktiv cristin-person

Monica Bjerklund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
1 - 3 av 3