Cristin-prosjekt-ID: 661045
Sist endret: 25. september 2019, 10:55

Cristin-prosjekt-ID: 661045
Sist endret: 25. september 2019, 10:55
Prosjekt

DHP - et dansehistorisk prosjekt ved Avdeling Dans, Kunsthøgskolen i Oslo. Med modernistisk dansehistorie som omdreiningspunkt, undersøker DHP måter å erfare, bearbeide og formidle kunnskap i spennet mellom historie, praksis og estetikk.

prosjektleder

Øyvind Jørgensen
ved Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo

Kontaktinformasjon

Telefon
90721231
Sted
Øyvind Jørgensen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 21. august 2017 Slutt: 30. juni 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

DHP - et dansehistorisk prosjekt ved Avdeling Dans, Kunsthøgskolen i Oslo. Med modernistisk dansehistorie som omdreiningspunkt, undersøker DHP måter å erfare, bearbeide og formidle kunnskap i spennet mellom historie, praksis og estetikk.

Vitenskapelig sammendrag

Med modernistisk dansehistorie som omdreiningspunkt, undersøker DHP måter å erfare, bearbeide og formidle kunnskap i spennet mellom historie, praksis og estetikk. Relasjonen til en bredere kunsthistorie, historiske hendelser og samfunnsmessige endringer vektlegges. Målet er å utvikle diskurs og estetisk-pedagogiske metoder knyttet til historie, som involverer studenter og lærerkollegiet på tvers av studieprogram og i samarbeid med eksterne fagmiljøer. 

 

DHP er organisert som årlige temauker der historien undersøkes åpent og kritisk i spennet mellom historie, teori, praksis, estetikk, og vår egen samtid. DHP omfatter integrert teori- og praksisundervisning, selvstendig undersøkende og skapende arbeid, forelesninger og filmvisninger. Offentlig seminar er del av DHP.

 

Sentrale spørsmål er, relevansen av metoder tilhørende denne historiske konteksten i dag og aktivering av læringen som oppstår gjennom møter mellom studenter og pedagoger på tvers av studieprogram. Temaukene danner et empirisk grunnlag for å undersøke hvordan refleksjon, studentinvolvering og ulike innfallsvinkler til en tematikk kan praktiseres i danseundervisning i møte med dagens dansestudenter. Hvordan kan denne kunnskapen bidra til studentenes arbeid med å endre eller tilegne seg nye uttrykk og former? Hvilken relevans har informasjonen, kunstnerisk og anatomisk, for studentene?

 

DHP's intensjoner er å styrke studentenes historiske bevissthet og utvikle utøvende og skapende kunstneriske og kunstpedagogiske metoder, basert på empiri fra tidligere temauker. DHP undersøker hvordan dette i kombinasjon og forhold til hverandre kan skape god læring og kunstneriske resultater.Metoder som fremhever interaksjon og samarbeid på tvers av studieprogram og med andre fagfelt og eksterne pedagoger og kunstnere vies særlig oppmerksomhet.

 

DHP evalueres gjennom observasjon, deltakelse, refleksjoner, diskusjoner og tilbakemeldinger fra studentene; muntlig og gjennom skriftlig spørreskjema, samt i fagkollegiet og av prosjektlederne. Gjennom dette samles empirien knyttet til metodeutvikling og læringsutbytte.

Tittel

DHP - et dansehistorisk prosjekt ved Avdeling Dans, Kunsthøgskolen i Oslo.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Øyvind Jørgensen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1