Cristin-prosjekt-ID: 662525
Sist endret: 22. mars 2021 11:20

Cristin-prosjekt-ID: 662525
Sist endret: 22. mars 2021 11:20
Prosjekt

Eldre i den akuttmedisinske kjeden

prosjektleder

Linn Solveig Sortland
ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennmedisin

Emneord

Eldre • Akuttmedisin • Legevakt

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2019 Slutt: 31. januar 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Eldre i den akuttmedisinske kjeden

Vitenskapelig sammendrag

Oppdrag

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) fikk i oppdrag av Helsedirektoratet å utarbeide og gjennomføre et prosjekt som skulle øke kunnskapen om akuttmedisinske tjenester til eldre og peke på forbedringsområder.

Prosjektet tok sikte på å besvare spørsmålene:

 1. Hvordan eldre benytter akuttmedisinske tjenester i dag.
 2. Hvordan eldre og deres pårørende bedre kan fange opp akutt sykdom tidlig og varsle rett instans.
 3. Hvordan tjenestene bedre kan fange opp akutt syke og skadde eldre og sikre rett prioritering og behandling av disse.

Vi undersøkte derfor:

 1. Karakteristika ved eldres bruk av den akuttmedisinske kjeden.
 2. Atypisk presentasjon av akutt sykdom og skade hos eldre.
 3. Identifisering av skrøpelighet i den akuttmedisinske kjeden.

 

Metode

Registerdata ble brukt for å belyse hvordan eldre benytter akuttmedisinske tjenester i dag; nødnummeret 113, legevakt og legevaktsentral, fastlege, samt øyeblikkelig hjelp-innleggelser.

At eldre som er i kontakt med akuttmedisinsk kjede kan ha atypisk sykdomspresentasjon er rapportert i flere internasjonale studier, men denne kunnskapen har ikke blitt samlet tidligere. En systematisk kunnskapsoppsummering ble derfor utført. Denne inkluderte 60 studier med >1,2 millioner eldre pasienter totalt. Med atypisk sykdomspresentasjon menes at typiske symptomer på akutt sykdom eller skade kan være mindre fremtredende eller rett og slett mangle.

For å kartlegge om skrøpelighet adresseres ved henvendelser fra eldre til den akuttmedisinske kjeden ble ulike kilder gjennomgått; aktuelle triage- og beslutningsstøtteverktøy, relevante publikasjoner og rapporter. Det ble også gjort søk i grå litteratur og kommunikasjon med fagpersoner. Vi undersøkte til slutt potensielle skåringsverktøy for å identifisere skrøpelighet blant akutt syke og skadde eldre.

 

Formidling av funn

Funn i prosjektet er formidlet til relevante instanser.

 • I april 2020 ble det som en del av delprosjekt 1 publisert en artikkel i nivå 2 tidsskriftet BMC Health Services Research.
 • Den 24. februar 2021 arrangerte NKLM et webinar hvor resultatene fra prosjektet ble presentert og relevante fagpersoner og eldreombud fikk muligheten til å kommentere funnene. Opptak av webinaret finnes her.
 • Kunnskapsoppsummeringen viste at kunnskapen om atypisk presentasjon burde økes hos helsepersonell, derfor valgte prosjektgruppen å lage et nettkurs der målet var å øke bevisstheten rundt atypisk presentasjon ved akutt sykdom og skade hos eldre. Nettkurset gratis og er nå publisert på NKLMs læringsportal Oppvakt.no.
 • For å styrke beslutningsstøtteverktøyet Legevaktindeks med tanke på eldre, ble det skrevet et nytt oppslag om Akutt funksjonssvikt.

Kontaktperson: Isabel Sebjørnsen, iseb@norceresearch.no, 56107304

 

Tittel

Emergency medical care for the elderly

Vitenskapelig sammendrag

The Norwegian National Centre of Emergency Primary Health Care have been given the following assignment from the Norwegian Directorate of Health: To assess the emergency primary health care for the elderly population. The aim of the project is to increase the knowledge of emergency medical services for the elderly population and to point out areas where these can be improved.

Questions to be answered:

 1. How the elderly population use the emergency medical services today 
 2. How the elderly and their dependents better can detect acute illness early and alert the right authority
 3. How the emergency care services better can detect acute sick or wounded conditions in the elderly population and ensure the right priority and treatment


We therefore investigated:

 1. Characteristics of the elderly's use of the emergency medicine services.
 2. Atypical presentation of acute illness and injury among the elderly.
 3. Identification of frailty in the emergency medicine services.


Method

Register data were used to explore how the elderly use emergency medical services today; the emergency number 113, emergency room and emergency center, GP, and immediate emergency admissions.

It has been reported in several international studies that older people who are in contact with an acute medical chain may have atypical disease presentation, but this knowledge has not been systematic collected before. A scoping review was therefore performed. This included 60 studies with > 1.2 million elderly patients in total. Atypical disease presentation means that typical symptoms of acute illness or injury may be less prominent or simply lacking.

In order to determine whether frailty is addressed in inquiries from the elderly to the emergency medicine chain, various sources were reviewed; current triage and decision support tools, relevant publications and reports. A search was also made in gray literature and communication with professionals. We finally examined potential scoring tools to identify frailty among acutely ill and injured seniors.

Results

The elderly account for a larger share of contacts with the whole emergency medicine chain than they make up of the total population. Compared with the middle-aged, the elderly make up a lower proportion of the population, but account for more immediate help admissions and contacts to 113. The elderly receive more frequent homevisits than the middle-aged, and the causes of contact are more often classified as general and unspecified.

1 in 3 elderly people with acute coronary syndrome presented without chest pain, 2 out of 5 elderly people with infection presented themselves without fever and 1 in 10 elderly people with acute abdomen presented themselves without abdominal pain. Instead, the elderly presented with nonspecific symptoms such as falls / difficulty walking, confusion, incontinence, fatigue / tiredness, malaise and loss of appetite. Studies that had examined the elderly with nonspecific symptoms and ailments found a wide range of conditions, from less serious to acute and life-threatening conditions. The consequences of atypical disease presentation were delays in diagnosis and treatment with poorer prognosis as a result.

The prevalence of frailty among acutely ill elderly people in Norway is unknown. Triage and decision support tools in use today do not help to distinguish between robust and frail older people. As of today, we do not have good enough tools to ensure that this patient group receives the right priorities and treatment.

Contact person: Isabel Sebjørnsen, iseb@norceresearch.no, 56107304

 

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Linn Solveig Sortland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Isabel Sebjørnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Janecke Thesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Erik Zakariassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Jesper Blinkenberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Eldre i den akuttmedisinske kjeden.

Sortland, Linn Solveig; Haraldseide, Lisa Marie; Sebjørnsen, Isabel. 2021, NORCERapport

Contact characteristics and factors associated with the degree of urgency among older people in emergency primary health care: a cross-sectional study.

Haraldseide, Lisa Marie; Sortland, Linn Solveig; Hunskår, Steinar; Morken, Tone. 2020, BMC Health Services Research. NORCE, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2