Cristin-prosjekt-ID: 662526
Sist endret: 19. februar 2020 09:48

Cristin-prosjekt-ID: 662526
Sist endret: 19. februar 2020 09:48
Prosjekt

Pilot legevakt

prosjektleder

Erik Zakariassen
ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennmedisin

Emneord

Akuttmedisin

HRCS-helsekategori

 • Skader og ulykker
 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 7 Håndtering av sykdommer og tilstander
 • 7.4 Ressurser og infrastruktur (håndtering av sykdommer og tilstander)

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2018 Slutt: 4. januar 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pilot legevakt

Populærvitenskapelig sammendrag

Interkommunale legevakter er årsaka til lange avstander til legevakt, for deler av innbyggerne. Prosjektet skal måle effekt av opprettelse av lokale legevaktstasjoner bemannet med sykepleiere. Lege skal gjennomføre videokonsultasjon med pasient.

Vitenskapelig sammendrag

Små –og mellomstore kommuner har utfordringer med rekruttering av personell og store avstander mellom pasientene og helsetjenesten. Det er derfor behov for å teste en ny organiseringsform for kommunal akuttmedisinsk tjeneste. Helsedirektoratet utredet derfor i 2017, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, en modell for hvordan det akuttmedisinske tilbudet i kommunen kan organiseres. Modellen skal nå prøves ut i to områder. NKLM har fått i oppdrag å samle og analysere data for å få kunnskap om effekten av endringene. 

De to geografiske områdene som er valgt ut til å delta i pilotprosjektet er:

1) Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevakt som består av kommunene: Balestrand, Askvoll, Fjaler, Førde, Gaular, Hyllestad, Høyanger, Naustdal, Bremanger og Jølster

2) Molde interkommunale legevakt som består av kommunene: Aukra, Midsund, Molde, Fræna, Eide, Nesset, Sunndal og Rauma

 

Datainnsamling vil bli gjennomført både før og etter intervensjonene for å måle effekten av disse. Datainnsamling startet våren 2019 og er planlagt å pågå frem til 31.12.2020.

INFORMASJON TIL DEG SOM BRUKER LEGEVAKT ELLER AMBULANSETJENESTEN I OMRÅDENE DER PROSJEKTET «PILOT LEGEVAKT» TESTES UT

Metode

Prospektiv intervensjons survey

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) skal evaluere «pilot legevakt» ved å:

1) Måle effekt av å ha en lege dedikert til LVS

2) Måle effekten av en satellittlegevakt bemannet med sykepleier og/eller ambulansepersonell

3) Måle de økonomiske konsekvensene av den foreslåtte legevaktmodellen inndelt i tre nivåer.

 

Det vil bli innført to intervensjoner høsten 2019 som er nytt fra dagens organisering:

 1. Lege i legevaktsentral

 2. Legevaktsatellitt med sykepleier eller ambulansepersonell

 

Intervensjonene fører til en ny organisering som vil se slik ut:

LEGEVAKTSENTRAL     (LVS)

 • En hovedlegevaktsentral som kan betjene 116 117 for hele legevaktdistriktet

 • En lege er tilgjengelig i LVS for avklaringer for sykepleierne og legevaktsleger uten kompetanse til å ha selvstendig vakt i distriktet

LEGEVAKTSATELLITTER

 • Betjent av helsepersonell, sykepleiere eller ambulansepersonell som kan gjøre definerte legevaktsoppgaver i samråd med lege på LVS

Legevaktsatellittene opprettes der det er lang avstand til lege i vakt og hvor det samtidig anslås å være forholdsvis få henvendelser til legevakt på kveld og natt

Utstyr

ikke relevant

Tittel

Emergency out-of-houre service in remote areas - research on a new model.

Populærvitenskapelig sammendrag

Inter-municipal emergency services often cause long distance to outpatient care, for parts of the inhabitants. The project will measure the effect of establishing local emergency care stations manned with nurses. The GP on-call shall do video consultation with patient.

Vitenskapelig sammendrag

Inter-municipal emergency services often cause long distance to outpatient care, for parts of the inhabitants. The project will measure the effect of establishing local emergency care stations manned with nurses. The GP on-call shall do video consultation with patient.

Metode

Prospective intervention study

Utstyr

 

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Erik Zakariassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Ole-Johan Eikeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Egil Kjerstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Astrid Onarheim Spjeldnæs

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Steinar Hunskår

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 5