Cristin-prosjekt-ID: 663801
Sist endret: 17. november 2020 14:47

Cristin-prosjekt-ID: 663801
Sist endret: 17. november 2020 14:47
Prosjekt

OpenLab Drilling

prosjektleder

Jan Einar Gravdal
ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 245896

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Petroleumsteknologi

Emneord

Digitalisering • Boring • Bore og brønnteknologi • Datasimulering

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Sted
Jan Einar Gravdal

Tidsramme

Aktivt
Start: 3. juli 2019 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

OpenLab Drilling

Populærvitenskapelig sammendrag

Historisk sett har IRIS' fullskala testrigg, Ullrigg, på Ullandhaug utenfor Stavanger vært en viktig fasilitet for å utvikle og klargjøre ny teknologi og nye metoder for boring og brønnoperasjoner både på norsk sokkel og internasjonalt. Nå går IRIS og Universitetet i Stavanger ett steg videre og etablerer en unik forskningsinfrastruktur som utnytter kraftige dataressurser til utvikling og uttesting av morgendagens bore- og brønnteknologi. Forskningsinfrastrukturen OpenLab anvender verdens mest avanserte beregningsmodeller utviklet ved IRIS for å gjenskape de fysiske prosessene som skjer under en bore- og brønnoperasjon.
Teknologiutvikling for boring og brønn har lenge vært dominert av forbedret maskinkontroll og mekanisering av operasjoner på boredekket. Vi ser nå et skifte mot en mer datastyrt operasjon og der hensynet til brønnen, og kvaliteten på selve boreprosessen, blir mer ivaretatt. Dette for å sikre mer kostnadseffektive og sikrere operasjoner. Dette skiftet krever ny teknologi og nye arbeidsprosesser som utnytter data fra riggen og brønnen, ofte i sann tid, til å overvåke og kontrollere prosessen. Slik teknologi krever uttesting i realistiske omgivelser og helst så tidlig som mulig i utviklingsløpet. Dette for å sikre at sluttproduktet er av god kvalitet og slik at veien fra idé til anvendelse blir så kort som mulig.
OpenLab vil få stor betydning for forskningsmiljøer som jobber med å forbedre metoder og utstyr for sikrere og mer kostnadseffektive bore- og brønnoperasjoner. I tillegg vil OpenLab muliggjøre realistiske simulerte scenarier som er nødvendig for å trene på kritiske hendelser, eller for studier som ser på endring av organisasjon og arbeidsprosesser ved innføring av ny teknologi. 
OpenLab har vært tilgjengelig siden våren 2018 og tatt i bruk i undervisning i samarbeid med Universitetet i Stavanger og utenlandske universitet.

Vitenskapelig sammendrag

Historically, IRIS' full-scale test rig, Ullrigg, located in Stavanger, has been an important facility both nationally and internationally for development and qualification of new technology and new drilling methods. With OpenLab, IRIS takes one step further with the establishment of a unique research infrastructure utilizing powerful data resources for development and testing of future drilling and well technology. OpenLab employs the worlds most advanced simulation models to replicate the physical processes during drilling and well operations. 
Technology development for drilling and well has been dominated by improved machine control and mechanization of operations at the drill floor. Today, there is a change towards more data driven operations where the condition of the well and the quality of the drilling process itself is taken more into consideration. This is to secure more cost efficient and safer drilling operations. This change requires new technology and new work processes which exploit data from the rig and the well, often in real time, to monitor and control the process. Such technology requires testing in realistic environments and as early as possible in the development phase. This is important to secure that the end product is of good quality and to reduce the time from idea to product. 
OpenLab will become important for research communities working on improvement of methods and technology for safer and more cost efficient drilling and well operations. In addition, OpenLab will enable realistic simulated scenarios necessary to practice on critical incidents, and to study changes in organization and work processes when new technology is implemented.
OpenLab has been available since the end of 2018. Read more on openlab.app and watch the movie on https://youtu.be/kLdD4EuClEc

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Jan Einar Gravdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Dan Sui

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Stavanger

Sonja Moi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Robert Ewald

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

A New Approach to Development and Validation of Artificial Intelligence Systems for Drilling.

Gravdal, Jan Einar; Ewald, Robert; Saadallah, Nejm; Moi, Sonja; Sui, Dan; Shor, Roman. 2020, IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications. NORCE, UCALGARY, UISVitenskapelig artikkel

OpenLab animation movie.

Gravdal, Jan Einar. 2019, UISDokumentar

OpenLab: Design and Applications of a Modern Drilling Digitalization Infrastructure.

Saadallah, Nejm; Gravdal, Jan Einar; Ewald, Robert; Moi, Sonja; Daireaux, Benoit; Ambrus, Adrian; Sivertsen, Stian; Hellang, Kristian; Shor, Roman J.; Sui, Dan mfl.. 2019, Society of Petroleum Engineering. MILES, NORCE, AKERBP, UCALGARY, UISVitenskapelig artikkel

Web Enabled High Fidelity Drilling Computer Model with User-Friendly Interface for Education, Research and Innovation.

Ewald, Robert; Gravdal, Jan Einar; Sui, Dan; Shor, Roman. 2018, Linköping Electronic Conference Proceedings. NORCE, UCALGARY, UISVitenskapelig artikkel

Web-enabled high fidelity drilling computer model with user-friendly interface for education, research and innovation.

Ewald, Robert; Gravdal, Jan Einar; Shor, Roman; Sui, Dan. 2018, the 59th International Conference of Scandinavian Simulation Society, SIMS 2018. NORCE, UISPopulærvitenskapelig foredrag
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »