Cristin-prosjekt-ID: 668937
Sist endret: 8. oktober 2019 11:59

Cristin-prosjekt-ID: 668937
Sist endret: 8. oktober 2019 11:59
Prosjekt

Lederspenn og organisering i kommunal sektor

prosjektleder

Kari Anne Holte
ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 1.000.000
 • KS - Kommunesektorens organisasjon
  Prosjektkode: 194004

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 17. juni 2019 Slutt: 15. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Lederspenn og organisering i kommunal sektor

Populærvitenskapelig sammendrag

Norske kommuner og fylkeskommuner står overfor store endringer. Sammenslåingsprosesser, ansvar for flere og mer krevende tjenester, økte krav til brukerinvolvering og kontinuerlig forbedring, fokus på sømløse og skreddersydde tjenester for brukerne, ny teknologi og økte forventninger fra befolkningen har betydning for hvordan tjenestene skal organiseres og ledes.  

De som står nærmest disse prosessene er ansatte og deres nærmeste ledere. Det kan være grunn til å tro at spesielt lederrollen utfordres. Mange faktorer er med på å 
sette krav og rammebetingelser til lederrollen i kommunene. Politisk styring 
og offentlig finansiering, flere legitime interessenter med ulike krav, psykisk belastende oppgaver, offentlig eksponering og ansvar for å representere stemmen til de svake gruppene i samfunnet er noen slike faktorer. Bredden i ledernes arbeid er stort og økende, og varierer fra mer eller mindre rutinepreget administrativt arbeid til arbeid som er avhengig av høye kvalifikasjoner og høy grad av involvering og tilpassing til hver enkelt sak eller bruker. 

Tallet på ansatte en leder har ansvar for – lederspennet – kan legge sterke føringer for handlingsrommet til å utøve ledelse. Det overordna formålet med dette prosjektet er å fremskaffe kunnskap om lederspenn og dets betydning for lederrollen og tjenesteutvikling. Forskergruppen skal kartlegge størrelsen på lederspenn i kommuner og fylkeskommuner og undersøke sammenhengen mellom lederspenn og organisatorisk struktur, sykefravær og turnover. Videre skal studien avdekke 
lederes egne erfaringer og handlingsrom knyttet til det å utøve ledelse gitt antall ansatte de har 
ansvar for, innen henholdsvis helse- og omsorgstjenestene og barnehagesektoren. 

Vitenskapelig sammendrag

Mange kommuner og fylkeskommuner står i dag overfor omfattende endringsprosesser. Flere og mer komplekse oppgaver stiller store krav til effektiv ressursbruk der innovasjon, digitalisering og nye arbeidsmåter står sentralt. Bredden i lederes arbeidsoppgaver er derfor stor. 

Tallet på ansatte en leder har ansvar for – lederspennet – legger føringer for handlingsrommet til å utøve ledelse. Vi vet fra internasjonal forskning at stort lederspenn kan redusere kvaliteten på samhandling mellom leder og medarbeider, og at stort lederspenn er relatert til lavere engasjement og tilfredshet, høyere turnover og lavere prestasjoner hos ansatte. Det finnes imidlertid lite publisert forskning på disse sammenhengene fra norsk offentlig sektor. 

Dette forskningsprosjektet skal kartlegge størrelsen på lederspenn i kommuner og fylkeskommuner gjennom å fremskaffe sammenlignbare tall innen kommunale og fylkeskommunale tjenesteområder, for deretter å undersøke sammenhengen mellom lederspenn og organisatorisk struktur, sykefravær og turnover. Det overordna formålet med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om lederspenn og dets betydning for lederrollen og tjenesteutvikling. Denne delen av studien gjennomføres basert på registerdata fra PAI-registeret.  

Videre skal studien avdekke lederes egne erfaringer med og handlingsrom knyttet til det å utøve ledelse gitt det antall ansatte de har ansvar for, innen helse- og omsorgstjenester og barnehagesektoren. Det skal gjennomføres dybdeintervjuer med ledere på ulike nivåer innenfor disse sektorene i tre kommuner.  

Sosioteknisk systemteori er en analytisk tilnærming egnet for å forstå lederspenn og organisering sin betydning for lederes handlingsrom, og ulike utfall for både på organisasjons- og ansattnivå. Teorien belyser interaksjoner mellom menneskelige/sosiale og teknologiske delsystemet, samt relevante omgivelser. Delsystemene forstås som gjensidig avhengige av hverandre, og endringer i en del av systemet påvirker andre deler.  

Prosjektet vil benytte modeller som er utviklet av Pascale Carayon og kolleger. Balance-theory består av faktorene individ, oppgavedesign, teknologi, fysiske omgivelser og organisasjon. Den ivaretar spesifikt dynamikken mellom overordnede organisatoriske strukturer og den enkeltes omliggende arbeidssystem. SEIPS-modellen, som er spesifikt utviklet for helse- og omsorgsektoren er en videreutvikling av balanseteorien, og ivaretar aspekter knyttet til både brukere, ansatte og organisasjonen. Her inkluderes ulike arbeidsprosesser og utfall som arbeidsmiljø, sykefravær og turnover, brukertilfredshet, kvalitet, og økonomiske resultater.

Tittel

Span of control and organizing among public sector managers

Populærvitenskapelig sammendrag

Norwegian municipalities and counties are facing extensive changes. Mergers, responsibilities for an increasing number of, and more complex, services, increasing demands for user involvement and continuous improvement, an increased focus on seamless services tailored for each individual user, new technology and increased expectations from the population are impacting the organization and management of services. 

Employees and their immediate superiors are the actors closest to these processes. There is reason to believe that the manager role is particularly challenged.  A wide variety of factors contribute to the demands facing public sector managers. Political governance and public financing, a variety of legitimate stakeholders with differing demands, mentally challenging tasks, public exposure and responsibilities for representing the voices of vulnerable groups are among these factors. The diversity of manager tasks is large and increasing and varies from more or less routine administrative tasks to work dependent on high qualifications and a high degree of involvement and customization for each individual case or user.  

The number of subordinates that a manager is in charge of – their span of control – impacts the managers’ available space for maneuvering their leadership practice. The overall research aim is to offer new knowledge about span of control and its impact on the manager role and service development. The research group will map the size of manager spans of control in municipalities and counties by acquiring comparable statistics from different public service branches, and to examine the relationship between spans of control and organizational structure, employee sick leave and turnover. Further, the study will reveal managers’ own experiences with performing leadership given their spans of control, specifically within the sectors of health and care services, and kindergartens.

Vitenskapelig sammendrag

Norwegian municipalities and counties are facing extensive changes. An increase in the number and complexity of services that these organizations are required to offer demands more efficient use of their resources, often involving innovation, digitalization and new work practices. Public sector managers are therefore handling a wide variety of tasks. 

The number of subordinates that a manager is in charge of – their span of control – impacts the managers’ available space for maneuvering their leadership practice. International research has found that large spans of control can reduce the quality of manager-subordinate interactions, and that large spans of control are related to lower work engagement and job satisfaction, increased turnover and reduced employee performance. There is, however, little research on these relationships in the context of the Norwegian public sector. 

This research project aims to map the size of manager spans of control in municipalities and counties by acquiring comparable statistics from different public service branches, and to examine the relationship between spans of control and organizational structure, employee sick leave and turnover. The overall research aim is to offer new knowledge about span of control and its impact on the manager role and service development. This part of the study will use register data from the existing PAI register, a register that includes all employees in Norwegian municipalities and counties.  

Moreover, the study will explore managers’ own experiences with performing leadership given their spans of control, specifically within the sectors of health and care services, and kindergartens. In this part of the study depth interviews with managers at different organizational levels in three municipalities will be performed.  

Socio-technical system theory is an analytical approach well suited for understanding the impact of span of control and organizational structure on managers’ space of maneuver, as well as a variety of employee and organizational outcomes. The theory sheds light on interactions between human/social and technological sub-systems, as well as relevant contextual factors. The sub-systems are understood as mutually dependent, and changes in one part of the system will affect other parts. 

The project will utilize models developed by Pascale Carayon and colleagues. The balance theory consists of individual, task design, technology, physical environment and organizational factors. It specifically attends to the dynamics between overall organizational structure and the work system surrounding the individual. The SEIPS model, which was specifically developed for the health and care services sector, was developed from the balance theory, and attends to aspects relevant to service users as well as employees and the organization. SEIPS includes work processes and outcomes such as work environment, sick leave and turnover, user satisfaction, quality and economic results. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kari Anne Holte

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Olaug Øygarden

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Tor Helge Holmås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 3 av 3