Cristin-prosjekt-ID: 671397
Sist endret: 21. august 2019, 14:21

Cristin-prosjekt-ID: 671397
Sist endret: 21. august 2019, 14:21
Prosjekt

Undersøkelsen ved sprøyteutdelingen i Oslo 1993-2019

prosjektleder

Anne Line Bretteville-Jensen
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 1993 Slutt: 31. desember 2033

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Undersøkelsen ved sprøyteutdelingen i Oslo 1993-2019

Populærvitenskapelig sammendrag

Om studien

Personer som kan rapportere nylig bruk av illegale rusmidler er blitt intervjuet utenfor sprøyteutdelingen i Oslo siden 1993. Til nå er over 7000 intervjuet foretatt. Hovedformålet med denne undersøkelsen var og er å følge markedet med illegale substanser over tid. Bruk og omsetning av legale rusmidler kan følges gjennom registre og mer tilgjengelige data. Illegal rusmiddelbruk og deres markeder er mindre oversiktlige som følge av muligheten for straffeforfølgelse. Personer som bruker illegale rusmidler, spesielt gatepopulasjoner og personer som bruker sprøyter, har en dødelighet som er over 20 ganger høyere enn tilsvarende aldersgrupper i befolkningen ellers. Narkotikarelatert kriminalitet påfører i tillegg samfunn og menigmann betydelige kostnader.  Det er derfor svært viktig å kunne følge dette markedet over tid for å kunne fange opp trender og potensielle risikofaktorer.

Dette var årsaken til at denne undersøkelsen ble etablert i 1993 som en undersøkelse med spørsmål om eget forbruk av rusmidler, hva de betaler for ulike typer og kvanta av rusmidler og hvordan de finansierer bruken av illegale rusmidler. Intervjuene inneholder ikke spørsmål om navn, personnummer eller lignende, men innhenter informasjon om enkelte bakgrunnsvariable  som kjønn, fødselsår, utdanning, erfaring med ikke-fatale overdoser og om de er født i Norge.

Datainnsamlingen

Dataene er samlet inn gjennom intervjuer av personer som har oppsøkt den sentrale sprøyteutdelingen i Oslo. Tiltaket deler ut gratis sprøyter og kondomer, og har også som formål å drive opplysende helsearbeid og formidling til det øvrige hjelpeapparatet. Sprøyteutdelingen ble opprettet i 1988 som et ledd i myndighetenes HIV/AIDS-forebyggende arbeid. Fra 1988 til mars 2003 foregikk utdelingen fra en buss innkjøpt til formålet (av brukerne kalt ”Sprøytebussen” eller bare ”Bussen”), og bussen ble kjørt til faste områder i sentrum av Oslo der målgruppen lett kunne nå den. Fra mars 2003 hadde sprøyteutdelingen fast tilholdssted i Tollbugaten 3, senere er utdelingen flyttet til Storgata 36 («Prindsen»). Fram til 2003 var Bussen, kun med enkelte unntak, eneste utdelingssted for gratis sprøyter i Oslo. Nå deles det i tillegg ut sprøyter fra flere hospitser og ”væresteder” i byen, av Sykepleiere på hjul og andre, men vi har i all hovedsak rekruttert blant dem som oppsøkte Bussen og sprøyteutdelingen i Tollbugaten 3 og Storgaten 36.

De første intervjuene ble foretatt i juni 1993 og fram til april 2019 er ca 7200 intervjuer blitt gjennomført. To til fire intervjuere har stått i umiddelbar nærhet av sprøyteutdelingen og henvendt seg til aktuelle personer etter at disse først har vært og mottatt rene sprøyter og annet utstyr ved utdelingen. Det at en person mottar sprøyter eller annet utstyr fra sprøyteutdelingen synliggjør at vedkommende er i vår målgruppe og ikke bare tilfeldigvis oppholder seg i nærheten av sprøyteutdelingen. Vi prøver å henvende oss til så mange som mulig de kveldene vi er ute, men personer som virket svært beruset eller viser en aggressiv atferd unnlater vi å spørre.

Metode

Analyser

Dataene som er samlet inn er benyttet i mange typer av problemstillinger:

 • Kjennetegn ved de som injiserer narkotika er kartlagt; vi har sett på kjønn- og aldersfordeling og hvordan dette er utviklet over tid. Utdanningsnivå, verdensdelbakgrunn og alder for debut av alkohol og andre rusmidler registreres.

 • Forekomst og variable relatert til ikke-fatale overdoser

 • Bruksmønster; frekvens, inntaksmåter (f.eks. forholdet mellom injisering og andre måter å innta heroin på) og mengder per brukerdose er kartlagt.

 • Vi har undersøkt omfang og relativ viktighet av ulike finansieringskilder, dvs. både legale og illegale måter å tjene penger på til stoffbruk

 • Priser og prisutvikling på ulike stoffer er beregnet

 • Dataene har også vært viktig grunnlagsinfo når vi har beregnet insidens og prevalens av problembruk av narkotika

 • Vi har dokumentert at det skjer en viss lekkasje av LAR-medisiner til det illegale markedet og gjort analyser som viser hvilke variable som er relatert til slik bruk.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anne Line Bretteville-Jensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Linn Gjersing

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2