Cristin-prosjekt-ID: 675098
Sist endret: 3. mars 2020 11:14

Cristin-prosjekt-ID: 675098
Sist endret: 3. mars 2020 11:14
Prosjekt

Forskningsprosjekt om implementering av økt pedagogtetthet i barnehagen. En undersøkelse av Kanvas-barnehager og kommunale barnehager i Bergen

prosjektleder

Anne Dåsvatn Homme
ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag • Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emneord

Organisering • Barnehagekvalitet • Barnehage • Arbeidsdeling

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. september 2017 Slutt: 30. juni 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forskningsprosjekt om implementering av økt pedagogtetthet i barnehagen. En undersøkelse av Kanvas-barnehager og kommunale barnehager i Bergen

Populærvitenskapelig sammendrag

Hva er betingelser og arbeidsmåter som gir god kvalitet knyttet til implementering av 50 % andel barnehagelærere? Prosjektet har undersøkt hvordan økt pedagogtetthet skaper nye betingelser for organisering og faglighet i barnehagene, og hvordan organisering og faglighet knyttes til kvalitet.

Spørsmålet om økt pedagogtetthet fører til økt kvalitet, må ses i sammenheng med ulike kvalitetsforståelser i barnehagene, men også i sammenheng med nasjonale forventninger og forventninger fra barnehageeierne. Økt andel pedagoger synes å innfri noen av forventningene til kvalitetsheving i barnehagen, men i ulik grad i ulike barnehager; Pedagogene har i ulik grad mer tid sammen med barna. Flere pedagoger kan gi større muligheter for tidlig innsats til barn med spesielle behov. Kontakten med foreldre kan styrkes. Ansattes faglighet knyttet til fordypning i rammeplanens fagområder og veiledning, kan utnyttes bedre. Flere pedagoger kan fremme økt faglig bevissthet i arbeidet med barna, og skape bedre vilkår for kvalitetssikring av arbeidet. Klar arbeidsdeling kan gjøre arbeidet mer oversiktlig og fremme trivsel og trygghet i pedagogrollen. En viktig faktor som påvirker kvaliteten synes p være hvordan pedagogressursen brukes, fordi en rekke av pedagogenes oppgaver trekker oppmerksomhet bort fra barna. Møtevirksomhet, planlegging og dokumentasjon er viktige oppgaver, men utfordrer samtidig tiden til samvær med barna, og gir økt arbeidspress på assistenter/fagarbeidere. Forventninger om at barnehagene skal utvide åpningstiden uten endringer i bemanningsnormen, forsterker trusselen. Foreldres tilfredshet kan være en målestokk for barnehagenes utnyttelse av økt pedagogressurs. Foreldrene er generelt tilfreds med barnehagen, og barnehagens organisering synes å ha betydning for foreldres kjennskap til ansattes utdanningsbakgrunn. Undersøkelsen viser altså betydningen av å være bevisst på hvordan økte pedagogressurser kan tilføre faglighet og kvalitet. Barnehagene har ulike utgangspunkt for å utnytte flere barnehagelærere, er ulike i størrelse, organisering og barnegrupper, og har lokaler å drive barnehage i. Fagarbeidere/assistenter erfarer noen steder at deres kompetanse har fått mindre verdi fordi fokus nå er rettet mot å øke andelen pedagoger. Kvaliteten i barnehagen kan bedres gjennom en villet og samlet innsats om felles mål over tid.For at endring skal skje, er det derfor viktig å inkludere hele personalet i barnehagen.

Vitenskapelig sammendrag

Med skjerping av pedagognorm og ny bemanningsnorm står barnehagene overfor en omfattende omorganisering, der pedagogisk kompetanse og kvalitet ses i sammenheng. Det er behov for mer kunnskap om hvordan kvalitet, pedagogisk kompetanse og bemanning henger sammen. Rapporten presenterer en undersøkelse av hvordan økt pedagogtetthet skaper nye betingelser for organisering og faglighet i åtte barnehager som har høyere andel barnehagelærere enn dagens norm. Undersøkelsen er basert på intervjuer gjennomført i fire Kanvas-barnehager og fire kommunale barnehager i Bergen, samt resultater fra Brukerundersøkelsen 2019 som er gjennomført blant alle foreldre med barn i barnehager i Bergen kommune. Følgende fem forskningsspørsmål har ledet arbeidet: Hvordan fordeles ansvar og oppgaver mellom ansatte i barnehagen? Hvordan ser de nye pedagogrollene i barnehagene ut? Hvordan påvirker økt andel pedagoger arbeidet til andre ansatte? Hvordan forstår og beskriver ansatte i barnehagene kvalitet? Hva er foreldrenes erfaringer med barnehagen? Undersøkelsen avdekker at barnehagene varierer i ansvars- og oppgavefordelingen mellom pedagogene og mellom pedagoger og andre ansatte. Barnehagens organisering og ledelse påvirker pedagogrollene i den enkelte barnehagen. Assistenter/fagarbeidere erfarer at flere pedagoger i barnehagen skaper endring i egen arbeidssituasjon. Spørsmålet om økt pedagogtetthet fører til økt kvalitet, må ses i sammenheng med kvalitetsforståelser som kommer til uttrykk i barnehagene og med nasjonale forventninger og forventninger fra barnehageeierne. Økt andel pedagoger synes å innfri noen av forventningene og kan ses som indikasjon på økt kvalitet; Pedagogene har i ulik grad mer tid sammen med barna. Flere pedagoger kan gi større muligheter for tidlig innsats til barn med spesielle behov. Kontakten med foreldre kan styrkes. Ansattes faglighet knyttet til fordypning i rammeplanens fagområder og veiledning, kan utnyttes bedre. Flere pedagoger kan fremme økt faglig bevissthet i arbeidet med barna, og skape bedre vilkår for kvalitetssikring av arbeidet. Klar arbeidsdeling kan gjøre arbeidet mer oversiktlig og fremme trivsel og trygghet i pedagogrollen. Det er imidlertid viktig å være observant på hvordan pedagogressursen brukes, fordi en rekke av pedagogenes oppgaver trekker oppmerksomhet bort fra barna. Møtevirksomhet, planlegging og dokumentasjon er viktige oppgaver, men utfordrer samtidig tiden til samvær med barna, og gir økt arbeidspress på assistenter/fagarbeidere. Forventninger om at barnehagene skal utvide åpningstiden uten endringer i bemanningsnormen, forsterker trusselen. Foreldres tilfredshet kan være en målestokk for barnehagenes utnyttelse av økt pedagogressurs. Foreldrene er generelt tilfreds med barnehagen, og barnehagens organisering synes å ha betydning for foreldres kjennskap til ansattes utdanningsbakgrunn. Undersøkelsen viser betydningen av å være bevisst på hvordan økte pedagogressurser kan tilføre faglighet og kvalitet. Barnehagene har ulike utgangspunkt for å utnytte flere barnehagelærere, er ulike i størrelse, organisering og barnegrupper, og har lokaler å drive barnehage i. Fagarbeidere/assistenter erfarer noen steder at deres kompetanse er mindre verdt fordi fokus nå er rettet mot å øke andelen pedagoger. Det bør barnehageeier og styrer/daglig leder være oppmerksom på. Økt kvalitet er et resultat av en villet prosess, der alle involverte er enige om et felles mål. For at endring skal skje, er det derfor viktig å inkludere hele personalet i barnehagen.

Metode

Undersøkelsen er del av en større studie av kvalitet og organisering i barnehager med 50 % andel barnehagelærere. (Den andre delundersøkelsen er gjennomført av Kleppe og Bjørnestad (2019)). Prosjektet har søkt å kartlegge innsikter og erfaringer fra ansatte, barnehageeiere og fra foreldre i åtte casebarnehager.  Antallet caser er avveid for å kunne oppnå en god balanse mellom bredde- og dybdekunnskap velegnet for undersøkelser med en kartleggende intensjon. Det er gjennomført casebesøk i alle de åtte barnehagene, og i alle case-besøkene, samt i intervjuene med eierne, var det to forskere som gjennomførte intervjuene.  I sju barnehager ble det gjennomført fem individuelle intervju og to fokusgruppeintervju. I en barnehage ble det gjennomført fire individuelle intervju og to fokusgruppeintervju. Eierne ble intervjuet individuelt. Videre er det sendt ut spørsmål til foreldre i de åtte barnehagene gjennom Bergen kommunes brukerundersøkelse i 2018/2019. For å sikre nødvendig kontekstuell forståelse har det vært viktig å ikke anonymisere den enkelte eier som var med i studien. Dette ble orientert om og avklart ved prosjektstart og med deltakerne fra casebarnehagene. Prosjektet er meldt til Norsk senter for forskningsdata (NSD).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Dåsvatn Homme

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Helene Marie Kjærgård Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Diverging leadership strategies in implementation of an increased resource of EC teachers in Norwegian ECEC.

Homme, Anne; Eide, Helene Marie Kjærgård. 2019, NEON 2019. NORCE, UIBVitenskapelig foredrag

Erfaringer med implementering av økt andel barnehagelærere. Foreløpige funn fra forskningsprosjekt i bergensbarnehager.

Homme, Anne; Eide, Helene Marie Kjærgård. 2019, Seminar Kunnskapsdepartementet. NORCE, UIBVitenskapelig foredrag

"Jo flere vi er sammen": Organiseringens betydning for profesjonalitet og faglighet i barnehager med økt pedagogtetthet.

Homme, Anne; Eide, Helene Marie Kjærgård. 2018, Fagseminar. NORCE, UIBVitenskapelig foredrag

På rett vei? Organisering og arbeidsdeling i åtte bergensbarnehager med økt andel pedagoger.

Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne. 2019, Med hjerte for barnehage. Storbykonferanse for barnehager. UIBVitenskapelig foredrag

Profesjonalisering i barnehagen? Organisering og arbeidsdeling i åtte bergensbarnehager med økt andel pedagoger.

Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne. 2020, Ledermøte for byområder, Bergen kommune. UIBVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »