Cristin-prosjekt-ID: 675855
Sist endret: 26. juli 2022, 12:08

Cristin-prosjekt-ID: 675855
Sist endret: 26. juli 2022, 12:08
Prosjekt

VALUECHANGE: Valuation of Cultural and Environmental Goods for Integrated Assessment and Decision-making: From Promise to Practice

prosjektleder

Kristine Grimsrud
ved Statistisk sentralbyrå

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Statistisk sentralbyrå

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 9.600.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 280393

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsøkonomi

Emneord

Bærekraftig utvikling • Økosystem tjenester • Miljøverdsetting • Miljøøkonomi • Kulturell verdsetting

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2018 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

VALUECHANGE: Valuation of Cultural and Environmental Goods for Integrated Assessment and Decision-making: From Promise to Practice

Populærvitenskapelig sammendrag

This interdisciplinary project aims to assess, value and integrate the importance (values) of cultural and environmental goods (in particular cultural ecosystem services, including biodiversity, and cultural heritage in a broad sense) for social welfare in a rural-urban context. Including such values in cost-benefit analysis, impact assessments and spatial planning is essential for better informed integrated decision-making. Through two national valuation studies, with place-specific cases, the project will generate knowledge of the monetary and-monetary values of environmental and cultural goods, a necessity for understanding actual and perceived trade-offs between uses and users of these goods on spatial and temporal scales. We will investigate how people's preferences and the pressures on scarce resources are both changing because of urbanisation in Norway. We will then assess the implications of these changes for values of cultural and environmental goods, and for policy solutions in rural and urban areas. In addition, the project will analyse the value creation potential of selected cultural and environmental goods. As such, the project directly addresses all four call themes. A core team from Statistics Norway, Norwegian University of Life Sciences, Norwegian Institute for Cultural Heritage Research, Norwegian Institute for Bioeconomy Research and Menon Center for Environmental and Resource Economics (MERE) will implement the project. A PhD researcher is proposed in the project, co-funded 30%. An interdisciplinary expert group with distinguished international participation will provide research guidance and share experiences with practical use of valuation.

Finally, the Directorate for Cultural Heritage, the Culture Heritage Fund, Design and Architecture Norway (DOGA), WWF, Norwegian Recreational Home Owner Association, Norwegian Agriculture Association, Environment Agency (all confirmed Jan 2018) represent user interests in an actively involved user panel.

 

Tittel

VERDIENDRING: Verdsetting av kultur- og miljøgoder for helhetlig analyse og forvaltning.

Populærvitenskapelig sammendrag

Urbaniseringen i Norge øker presset på gjenværende kultur- og miljøgoder, noe som kan endre folks verdsetting av disse godene. Dette vil i så fall ha konsekvenser for hvilke politiske løsninger en skal velge for både bruk og brukere av slike goder i by og land. VERDIENDRING ("VALUECHANGE") er et tverrfaglig prosjekt som har som mål å vurdere, verdsette og integrere betydningen (verdien) av kultur- og miljøgoder i beslutningsprosesser. Prosjektet handler særlig om betydningen for samfunnet av såkalte kulturelle økosystemtjenester, inkludert biologisk mangfold, kulturlandskap og kulturarv i en bred forstand. I prosjektet ønsker vi å forbedre kunnskapen om verdien av slike goder for samfunnet i by og land. Målet er at denne kunnskapen skal kunne benyttes i beslutningsprosesser inkludert nyttekostnadsanalyser, konsekvensanalyser og arealplanlegging hvor det er avgjørende med godt informerte og helhetlige beslutninger. I prosjektet vil vi samle inn data, ved blant annet å foreta nasjonale spørreundersøkelser om folks preferanser og verdier og case studier som går mer i dybden. Målet med disse studiene er å forbedre kunnskapen om både de ikke-monetære og monetære verdiene av miljø- og kulturgoder. Vi ønsker å finne ut mer om hvilke avveininger som faktisk gjøres mellom forvaltningen av ulike goder og meningene befolkningen har om disse avveiningene. Prosjektet vil også ta for seg hvordan disse avveiningene endrer seg over tid og fra by til land. Endret verdsetting av kultur- og miljøgoder kan forbedre verdiskapningspotensialet knyttet til disse godene, noe prosjektet også vil analysere. Prosjektet gjennomføres av forskere fra Statistisk Sentralbyrå, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Norsk institutt for kulturminneforskning, Norsk institutt for bioøkonomi, Menon Senter for Miljø- og Ressursøkonomi (MERE), støttet av en internasjonal ekspertgruppe og en norsk brukergruppe fra forvaltning og organisasjonsliv.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Kristine Grimsrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Statistisk sentralbyrå
Aktiv cristin-person

Stefan Leknes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Statistisk sentralbyrå
Aktiv cristin-person

Anders Skøien Barstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Statistisk sentralbyrå

Ståle Navrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Endre Kildal Iversen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved MENON Business Economics
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Kvalitet på konsekvensutredninger av klima- og miljøtemaer i kommuneplanens arealdel.

Pedersen, Simen; Handberg, Øyvind Nystad; Løset, Frode. 2019, SWECO, MENONRapport

Tettstedsvekst, bioøkonomi og kulturelle økosystemtjenester.

Aune-Lundberg, Linda; Dramstad, Wenche. 2019, NIBIO-konferansen. NIBIO, NMBUPoster

Stated preference survey of climate forest planting in Norway .

Grimsrud, Kristine; Lindhjem, Henrik. 2018, Workshop on stated preference valuation of wind and transmission line externalities. SSB, MENON, NINAVitenskapelig foredrag

Om VALUECHANGE-prosjektet.

Grimsrud, Kristine; Lindhjem, Henrik. 2018, Norges Forskningråd Miljøforsk prosjektseminar. SSB, MENON, NINAFaglig foredrag

Bruk av resultater og praktisk nytte (Arbeidspakke 4).

Lindhjem, Henrik. 2018, Oppstartsseminar Valuechange. MENON, NINAFaglig foredrag
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »