Cristin-prosjekt-ID: 675862
Sist endret: 13. september 2019 14:13

Cristin-prosjekt-ID: 675862
Sist endret: 13. september 2019 14:13
Prosjekt

Leveranse av kvalitetsindikatorer til det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet

prosjektleder

Katrine Damgaard Skyrud
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Aktivt
Start: 13. september 2013 Slutt: 18. mars 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Leveranse av kvalitetsindikatorer til det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet

Populærvitenskapelig sammendrag

Folkehelseinstituttet (FHI) skal bidra inn i Helsedirektoratets arbeid med Nasjonalt Kvalitetsindikatorsystem (NKI). FHI skal beregne og levere årlige resultater for de 10 etablerte kvalitetsindikatorene for 30 dagers overlevelse og 30 dagers reinnleggelse for norske sykehus, helseforetak og regionale helseforetak. I tillegg til at Helsedirektoratet publiserer disse resultatene på sine sider, publiserer FHI disse i en utfyllende og understøttende rapport med supplerende resultater. For å stimulere til ytterligere kvalitetsforbedring i helsetjenesten, lager FHI sykehusvise rapporter med mer detaljerte resultater for det enkelte sykehus. I tillegg skal også FHI delta i referansegrupper for NKI-systemet, samt utrede og utvikle nye indikatorer. Kvalitetsindikatorene for 30 dagers overlevelse leveres også som en del av datagrunnlaget for beregning av kvalitetsbasert finansiering (KBF) i helsetjenesten.

Tittel

Reporting of Quality Indicators to the Norwegian Quality Indicator System

Populærvitenskapelig sammendrag

The Norwegian Directorate of Health has commissioned the Norwegian Institute of Public Health (FHI) to contribute to the National Quality Indicator System (NKI) in Norway. FHI is responsible for reporting annually updated results for 10 established Quality Indicators for 30-day survival and 30-day readmission of patients admitted to Norwegian hospitals, at the hospital, hospital trust and regional level. In addition to online publication of these results by the Directorate of Health, FHI publishes the results in a report with supplementary results. In addition are separate reports published for each hospital with more detailed results and information that are valuable for quality improvement. FHI will participate in reference group meetings for the NKI, and contribute to the development and testing of new quality indicators. The 30-day survival indicators are provided as part of the underlying data included in the calculation of Quality Based Funding (KBF) for Norwegian healthcare providers.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Katrine Damgaard Skyrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Anja Elsrud Schou Lindman

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Doris Tove Kristoffersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Jon Helgeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4