Cristin-prosjekt-ID: 679829
Sist endret: 2. oktober 2019, 14:18

Cristin-prosjekt-ID: 679829
Sist endret: 2. oktober 2019, 14:18
Prosjekt

ISBIT - Optimalisering av holdbarhet for sukkertare ved bruk av kjøle- og fryselagring

prosjektleder

Céline Rebours
ved Møreforsking

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Møreforsking

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 500.000
 • Regionale forskningsfond Midt-Norge
  Prosjektkode: 272111

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Industri- og produktdesign • Annen marin teknologi • Produksjon og driftsteknologi

Emneord

Verdikjede • Energinæringen • Marin

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
70111613
Sted
Céline Rebours

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. mai 2017 Slutt: 15. mai 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

ISBIT - Optimalisering av holdbarhet for sukkertare ved bruk av kjøle- og fryselagring

Populærvitenskapelig sammendrag

Industriell utnyttelse av makroalger er i en rivende utvikling. Makroalger
har mange bruksområder som mat og helseprodukter, fôr, gjødsel,
biodrivstoff og kjemikalier. Norge har en lang kystlinje med en veletablert
havbrukssektor som gir gode forutsetninger for utvikling av storskala
dyrking av makroalger. En av hovedutfordringene for industrielle aktører
er å ivareta kvaliteten etter høsting, ettersom store mengder biomasse
høstes innenfor et begrenset tidsrom. Effektive preserveringsmetoder som
minimerer tap av verdifulle komponenter og opprettholder kvaliteten er
derfor avgjørende for lønnsomheten og fremtiden for næringen. Prosjektets
overordnede mål er å kartlegg om kjøle- og fryselagring kan stabilisere
kvalitet og produktegenskaper for sukkertare (Saccharina latissima). Ulike
kuldebehandlinger vil bli testet ut for å optimalisere kvalitet og stabilisere
råstoffet. De ulike prosessene vil bli evaluert med hensyn til energibruk
og potensialet for industriell anvendelse. Prosjektet vil bli nært koblet
til det NFR finansierte prosjektet PROMAC, som blant annet fokuserer
på energieffektiv prosessering av makroalger. Prosjektet vil bli ledet av
Møreforsking Ålesund AS i samarbeid med SINTEF Ocean, FrigoCare,
Tafjord Kraft Varme AS, Seaweed Energy Solutions AS, Tango Seaweed
AS og Teknotherm Marine AS. Dataene og kunnskapen som oppnås i
dette prosjektet vil bli benyttet av regionale aktører innen fiskeri, oppdrett,
FoU og ingrediensindustrien. Makroalger har et stort uutnyttet potensiale
for den norske havbruksnæringen. Nye effektive stabiliseringsalternativer
vil sikre tilgang til tarebiomasse gjennom hele året, slik at industrien har
bedre muligheter for å lykkes med kommersiell produksjon. Dette vil
gi økt verdiskapning i kystnæringen og støtte bærekraftig utvikling av
norsk bioøkonomi basert på dyrking og prosessering av makroalger hvor
region-Midt spiller en sentral rolle.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Céline Rebours

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Møreforsking

Tom Ståle Nordtvedt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved SINTEF Ocean
Aktiv cristin-person

Pierrick Francois Denis Stevant

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Møreforsking
1 - 3 av 3