Cristin-prosjekt-ID: 679834
Sist endret: 2. oktober 2019, 15:01

Cristin-prosjekt-ID: 679834
Sist endret: 2. oktober 2019, 15:01
Prosjekt

Makroterm - Optimalisering av råstoffbehandling og produktkvalitet fra sukkertare ved bruk av damp og overhetet damp

prosjektleder

Céline Rebours
ved Møreforsking

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Møreforsking

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 500.000
 • Regionale forskningsfond Midt-Norge
  Prosjektkode: 282528

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Maskinteknisk energi- og miljøteknologi • Industri- og produktdesign • Annen marin teknologi • Akvakultur • Bioteknologi • Marin teknologi • Produksjon og driftsteknologi

Emneord

Mat • Verdikjede • Marin

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
70111613
Sted
Céline Rebours

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2018 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Makroterm - Optimalisering av råstoffbehandling og produktkvalitet fra sukkertare ved bruk av damp og overhetet damp

Populærvitenskapelig sammendrag

Industriell utnyttelse av makroalger er i en rivende utvikling. Storskala
dyrking av makroalger i sjøen utvikler seg raskt i Norge og spesielt i Midt
regionen. En av hovedutfordringene for industrielle aktører er å ivareta
kvaliteten på taren etter høsting, ettersom store mengder biomasse høstes
innenfor et begrenset tidsrom. Lufttørking og i mindre grad frysetørking, er
vanlige metoder for stabilisering av makroalgebiomasse, som også utgjør
store energikostnader. MakroTerm prosjektets første mål er å kartlegge
om en innovativ tørketeknologi, nemlig overhetet-damp (OHD)-tørking
kan benyttes med fordel til storskala tørking av sukkertare (Saccharina
latissima) sammenlignet med mer vanlige tørkemetoder. Sukkertare, som
utgjør den største andelen av dyrket tarebiomasse i Norge, er preget av
høyt jodinnhold, noe som kan reduseres ved prosessering. Prosjektets
andre mål vil fastslå om lavere jodnivå kan oppnås ved forbehandling
av biomasse med varm damp. De ulike prosessene vil bli evaluert med
hensyn til produktenes egenskaper, energibruk og miljøpåvirkning samt
potensialet for industriell anvendelse. Prosjektgruppen som består av
FoU- og næringsaktører med høy kompetanse innen relevante fagområder
(makroalgeproduksjon,kvalitet, energi og industrielle produksjonsprosesser)
vil generere ny kunnskap om foredling av makroalgeråstoff. MakroTerm vil
bli nært koblet til andre forskningsprosjekter om prosessering av makroalger
og vil åpne for ytterligere samarbeid innen fagfeltet. Spesielt vil prosjektet
tilføye kunnskap til det pågående PROMAC prosjektet, som blant annet
utreder potensialet for bruk av industriell spillevarme til prosessering av
makroalger. Kostnadseffektive prosesser og økt produktkvalitet vil støtte
bærekraftig utvikling av norsk bioøkonomi basert på dyrking og prosessering
av makroalger hvor region-Midt spiller en sentral rolle.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Céline Rebours

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Møreforsking
Aktiv cristin-person

Pierrick Francois Denis Stevant

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Møreforsking

Tom Ståle Nordtvedt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved SINTEF Ocean
1 - 3 av 3