Cristin-prosjekt-ID: 681165
Sist endret: 10. februar 2020, 22:59

Cristin-prosjekt-ID: 681165
Sist endret: 10. februar 2020, 22:59
Prosjekt

Simulering som didaktisk tilnærming: Å tilrettelegge for likeverdige helsetjenester for innvandrerpasienter med kommunikasjonsutfordringer

prosjektleder

Hilde Skjerve
ved Seksjon for folkehelse og manuell behandling ved Høyskolen Kristiania

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høyskolen Kristiania

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag • Pedagogiske fag

Emneord

Medisinsk simulering • Innvandrerhelse

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 7.1 Individuelle omsorgsbehov
 • 8.5 Ressurser og infrastruktur (helse-, omsorgs- og sosialtjenesteforskning)

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt
 • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juli 2019 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Simulering som didaktisk tilnærming: Å tilrettelegge for likeverdige helsetjenester for innvandrerpasienter med kommunikasjonsutfordringer

Populærvitenskapelig sammendrag

Formål med prosjektet

 

Studentklinikken har følgende målsetninger:

 

 • Studentklinikken skal tilby gode, tilpassede og likeverdige helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, bosted, sosioøkonomiske forutsetninger, språk, etnisk bakgrunn, tro- og livssyn, helseinformasjonsforståelse og funksjonsevne.
 • Studenter som har sin praksis ved Studentklinikken skal møte pasienter, medstudenter og ansatte ved Høyskolen Kristiania med åpenhet og respekt. 

Formålet med prosjektet er å belyse om simulering som didaktisk tilnærming er egnet til å øke studentenes ferdigheter i interaksjon med minoritetsspråklige pasienter, og utvikle metoder for å fremme kommunikasjon og dermed likeverdige helsetjenester.

Vitenskapelig sammendrag

I løpet av de siste ti årene er Norge blitt et flerspråklig og flerkulturelt samfunn. Majoritetsbefolkningen har begrenset erfaring og forståelse for ”andres” kulturelle bakgrunn. I 2018 er andelen av innvandrere og deres etterkommere i Norge 17,3 %. Andelen innvandrere som bor i Oslo er 33 % (Statistisk sentralbyrå, 2018). I dag fremstår Norge som et flerkulturelt samfunn bestående av flere grupper som betrakter seg selv og anerkjennes av andre som kulturelt forskjellige fra hverandre (Norsk leksikon, 2019). Norge trenger derfor helsepersonell som kan gi alle som trenger det likeverdig helsehjelp, uavhengig av etnisitet og kultur (Magelssen, 2008). 

For mange innvandrere fra ikke-vestlige land kan den norske sykdomsforståelsen avvike mye fra deres egen forståelse av sykdom. Dette kan medføre at det er vanskelig å behandle pasienten uten kjennskap til pasientens bakgrunn (Den norske legeforening, 2008). Dette er en stor utfordring for det norske helsevesenet. Derfor må helsepersonell på alle nivåer tilrettelegge for god kommunikasjon og ha tilstrekkelig kunnskap om ulike kulturelle utfordringer (Helse- og omsorgsdepartementet, 2013). Men slik kunnskap må formidles allerede under utdanningen (Goth, Bergsli & Johansen, 2017). I dag opplever helsepersonellet språkproblemer og kulturelle ulikheter, men også særskilte utfordringer og helseproblemer i enkelte innvandrergrupper (Lindenskov & Goth, 2019). Studenter og helsepersonell etterlyser derfor praktisk rettet undervisning om kommunikasjon, migrasjon og helse (Magelsen 2012). 

 

Flere høyskoler og universiteter har simuleringslaboratorier hvor de trener på kliniske ferdigheter herunder også kommunikasjon. I Oslo er det obligatorisk for lege- og sykepleierstudenter å simulere teamarbeid sammen. Simulering som pedagogisk metode er eksemplifisert i St.meld 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning:

«Simulering som pedagogisk metode er også sentralt i alle utdanningene ved avdeling for helse, omsorg og sykepleie på Gjøvik, nå Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Kjernen i læringsmetoden er å lage situasjoner som etterligner virkeligheten, slik at studentene skal lære og få mengdetrening i trygge omgivelse. Det trenes på samarbeid, teamarbeid, grep, teknikker og kommunikasjon og på å stille riktige diagnoser og ta behandlingsbeslutninger i kritiske situasjoner.»

 

 

 

 

 

 

 

Utstyr

Regjeringen hadde i 2010 - 2011 mål om at alle skal ha likeverdige helse- og omsorgs-tjenester (NOU:16, 2010-2011). Dette ble i liten grad operasjonalisert (NOU 15). Vi ser at måten helsepersonellet møter pasienter med ulik etnisk bakgrunn på, avgjør om helse- og omsorgstjenesten oppleves som likeverdig. Den Norske befolkningen består av mennesker med ulike språk, ulik etnisk tilhørighet og ulik kulturbakgrunn (SSB, 2018). Per mars 2019 var 14,6 % av befolkningen i Norge innvandrere og 3,4 % norskfødte med innvandrerforeldre (SSB, 2019) og tallet er økende. Dette medfører at dersom sykdom og skade inntreffer akutt, så må helsetjenesten være forberedt på å håndtere pasienter med kommunikasjonsutfordringer på en god og effektiv måte (NOU 15). Ferdighetstrening gjennom simulering har vist seg å være en modern læringsmetode som fremmer forberedthet under og etter endt utdanning. Det finnes flere former for simulering, fra enkel ferdighetstrening på individnivå til kompleks interaksjons- og beslutningstrening på teamnivå.  Her på Høyskolen Kristiania er det spespeiell Bachlor i osteopati, Bachlor i livsstilsendring og folkehelse og snart også vårt nye Masterstudiet i anvendt folkehelsevitenskap må setter fokus på kommunikasjon mellom pasient og behandler. 

Det har vist seg at nyutdannede helsepersonell har lav selvtillit i møte med krevende og komplekse pasientsituasjoner (Boling, B. et al., 2016). Særlig er det i komplekse situasjoner at nyutdannede helsepersonell opplever høy grad av stress relatert til den krevende yrkesrollen (Løviknes & Struksnes, 2013; Benner, 2010). Både studenter og undervisningspersonalet etterlyser derfor mer praksisnær undervisning som kan øke mestrinsoppevelsen i komplekse situasjoner (Lied, 2010). 

Slike etterlyste didaktiske tilnærminger skal øke forståelsen av avansert teori gjennom praktisk utføring og øving på prosedyrer. Regelmessig trening på komplekse pasientsituasjoner, prosedyrer og strukturert kommunikasjon bidrar til å øke kvaliteten i pasientbehandlingen. Derfor utvikles kvalitetsforbedrende tiltak med simuleringsbasert trening for å sikre tilfredsstillende pasientbehandling blant helsepersonellet (Hawkins, Todd & Manz, 2008; Gaba, 2004). 

Moderne helsetjenester kjennetegnes ved at de enkelte helsearbeiderne evner å samarbeide i team. Pasientbehandlingen krever at hvert medlem av teamet behersker avansert behandling og omsorg i akutte og komplekse pasientsituasjoner (Nelson, Batalden, Huber et al., 2002). 

Under simulering får teamet anledning til å øve på presis kommunikasjon under pasientsituasjonen, og debrifingen etter simulering stimulerer til kritisk refleksjon over egne og gruppens ferdigheter (Cant & Cooper, 2016). Under simuleringen fokuserte teamet på eldre innvandrerpasienter som representerer en sårbar gruppe i et komplekst helsevesen (Fero, Donell, Zullo et al, 2010). Det man derimot var usikker på, er om simulering er en egnet didaktisk tilnærming for å trene på møte med eldre innvandrere i hjemmetjenesten der kommunikasjon er en utfordring og autorisert tolketjeneste er ikke tilstedte.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Hilde Skjerve

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Seksjon for folkehelse og manuell behandling ved Høyskolen Kristiania
Aktiv cristin-person

Babak Asadi Azarbaijanii

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Abdallah Abudayya

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Lars Erik Braaum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Seksjon for folkehelse og manuell behandling ved Høyskolen Kristiania

Anette Sørensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Seksjon for folkehelse og manuell behandling ved Høyskolen Kristiania
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »