Cristin-prosjekt-ID: 686016
Sist endret: 16. april 2020 09:19

Cristin-prosjekt-ID: 686016
Sist endret: 16. april 2020 09:19
Prosjekt

Norsk sikkerhetspolitikk i strategisk perspektiv

prosjektleder

Rolf Tamnes
ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emneord

Nye militærteknologier • Norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk • Militærmakt • Militær strategi og teori

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
23095750
Sted
Forsvarets høgskole (FHS)

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2019 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Norsk sikkerhetspolitikk i strategisk perspektiv

Populærvitenskapelig sammendrag

Forskningsprogrammet Norsk sikkerhetspolitikk i strategisk perspektiv (S-pol) skal videreutvikle den teoretiske, konseptuelle og empiriske kompetansen om norsk sikkerhetspolitikk.

Programmet tar utgangspunkt i en analyse av utvalgte strategiske utviklingstrekk og drøfter på dette grunnlag mulige norske veivalg, sikkerhets- og forsvarspolitisk så vel som konseptuelt. Oppmerksomhet vies de mest krevende utfordringene – som væpnet angrep og sikkerhetspolitiske kriser. Men fordi skillene mellom fred, krise og konflikt blir uklare, vil også gråsone-problemer bli analysert. Utsynet er globalt, men kjernen i programmet vil være forholdet til Russland, som berører Norge mest direkte. 

 

PROSJEKTER

Programmet har fått innvilget forskningsmidler til gjennomføringen av tre forskningsprosjekter med ett års varighet.

Vitenskapelig sammendrag

Programmet tar utgangspunkt i klassisk strategisk tenkning, spesielt omkring avskrekking i en allianse, beroligelse og krisestabilitet. Samtidig er det viktig at klassiske begreper og tilnærminger fornyes og tar opp i seg endringer i teknologi, trusler og risiko samt organisering og  ledelse av militærmakt.

Programmet vil bidra til systematisk refleksjon om det teoretiske grunnlaget for norsk sikkerhetspolitikk. Det vil gå inn i det aktuelle ordskiftet om utfordringer i nærområdet og i alliansesamvirket, om det konseptuelle grunnlaget for norsk sikkerhetspolitikk og om forsvarspolitiske veivalg.

Programmet vil legge stor vekt på å kunne kombinere akademisk kompetanse med militærfaglig innsikt, trekke veksler på annen forskning og virksomhet ved IFS, tappe militær innsikt og erfaringer fra andre miljøer.

Tittel

Norwegian security policy in strategic perspective

Populærvitenskapelig sammendrag

The research programme Norwegian security policy in strategic perspective (S-pol) aims to strengthen theoretical, conceptual and empirical knowledge about Norwegian security policy.

​Based on analyses of key strategic developments, the programme addresses the foundation of and options for Norwegian security policy.

The most demanding potential challenges are given attention, notably armed attack and security policy crises, but also «grey zone» challenges eschewing traditional distinctions between peace, crisis and war. The outlook is global, but the relationship with Russia – affecting Norwegian security most directly – constitutes the core focus.  

 

PROJECTS

The programme is funded by the Norwegian Ministry of Defence, starting with three one-year projects.

Vitenskapelig sammendrag

The research programme looks to classical strategic thinking, especially concerning alliance-based deterrence and reassurance of an opponent, as well as crisis stability. Traditional concepts and approaches need, however, to be assessed against and adapted to changes in technology, threats and risks as well as the organisation and management of military power.

The programme will contribute to systematic reflection on the theoretical foundation of Norwegian security policy. It will inform public debate on challenges to Norway in Northern Europe and the High North, to Norwegian policy in the Alliance, to the conceptual underpinnings of Norwegian security policy and defence policy options.

Great emphasis is put on combining academic competence with military insight. The programme draws on other relevant research and activities at IFS and the Norwegian Defence University College.  

prosjektdeltakere

prosjektleder

Rolf Tamnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole

Hallvard Notaker

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole

Sigbjørn Halsne

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole

Ida Maria Oma

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole
1 - 4 av 4