Cristin-prosjekt-ID: 686321
Sist endret: 25. november 2019 15:06

Cristin-prosjekt-ID: 686321
Sist endret: 25. november 2019 15:06
Prosjekt

Kunnskap, makt og helsetjenester

prosjektleder

Kirsti Malterud
ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Evidensbasert kunnskapsoppsummering • Brukermedvirkning

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 8 Helse- og sosialtjenesteforskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2014 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kunnskap, makt og helsetjenester

Vitenskapelig sammendrag

Hva gjør vi

Kunnskap er en grunnleggende betingelse for forståelse av helse og sykdom, organisering av helsetjenester og beslutninger om helsepolitikk. Problemstillingen og situasjonen bestemmer hva slags kunnskap som er best egnet for formålet. I Norge er det bred enighet om at helsetjenesten skal være evidensbasert. Samtidig består store deler av virksomheten av komplekse og dynamiske systemer, der sosial samhandling og kulturelle betingelser setter rammene. Kunnskapsbasert praksis er derfor en balanse mellom forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasienters verdier og preferanser.

Det er derfor ikke alltid opplagt hva som er gyldig kunnskap eller hvordan denne best kan utvikles. Kunnskap fra ulike paradigmer har ulik status og brukbarhet, avhengig av formål og kontekst. Biomedisinsk kunnskap kommer ofte til kort i møte med sammensatte helseplager og multimorbiditet og evidensbasert medisin gir ikke alltid entydige premisser for beslutninger i helsetjenesten. Pasientperspektiver mangler ofte i kunnskapsgrunnlaget for medisinsk teori og praksis. Samtidig representerer kunnskap makt og verdier som daglig omsettes i helsetjenesten på ulike nivåer. I dette prosjektet vil vi studere sammenhenger mellom kunnskap, makt og helsetjenester.

Hvordan blir dette undersøkt?

I prosjektets første del har vi sett nærmere på evidensbasert medisin (EBM). I tre delprosjekter brukte vi Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten som case for å undersøke hvordan denne kunnskapstradisjonen har utviklet seg, hvilke forvaltningsmessige strukturer og prosesser som har bidratt til dette, hva som karakteriserer denne formen for medisinsk kunnskap og helsetjenesteforskning, og hvordan kunnskapsleveranser fra EBM-tradisjonen oppfyller formålet om å være grunnlag for beslutninger og praksis. Fire artikler er publisert.

I prosjektets andre del studerer vi brukermedvirkning i forskning. Vi undersøker politiske og forvaltningsmessige forutsetninger og prosesser internasjonalt og i Norge. Vi har utarbeidet en systematisk oversikt over forskningslitteratur som presenterer slik medvirkning med pasienten som medforsker gjennom hele forskningsprosessen og kartlegger kjennetegn, betingelser og utkomme av dette. Vi planlegger også en studie om hvordan brukermedvirkning ble iverksatt i helsetjenesten i Norge på 1990-tallet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kirsti Malterud

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Anne Karen Bjelland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Kari Tove Elvbakken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Patients participating as co-researchers in health research: A systematic review of outcomes and experiences .

Malterud, Kirsti; Elvbakken, Kari Tove. 2019, Scandinavian Journal of Public Health. NORCE, KU, UIBVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Evidence producing organizations: Organizational translation of travelling evaluation ideas.

Elvbakken, Kari Tove; Hansen, Hanne Foss. 2018, Evaluation: International Journal of Theory, Research and Practice. KU, UIBVitenskapelig artikkel

Evidensbevegelse og helseforvaltning under samme tak. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2004-2016.

Elvbakken, Kari Tove; Bjelland, Anne Karen; Malterud, Kirsti. 2017, Nordiske organisasjonsstudier. NORCE, UIBVitenskapelig artikkel

Evidence-based medicine - an appropriate tool for evidence-based health policy? A case study from Norway.

Malterud, Kirsti; Bjelland, Anne Karen; Elvbakken, Kari Tove. 2016, Health Research Policy and Systems. NORCE, KU, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 4 av 4