Cristin-prosjekt-ID: 688853
Sist endret: 10. desember 2019, 14:49

Cristin-prosjekt-ID: 688853
Sist endret: 10. desember 2019, 14:49
Prosjekt

Prevalens av demens i Trøndelag

prosjektleder

Linda Gjøra
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Prevalens av demens i Trøndelag

Vitenskapelig sammendrag

Det finnes per i dag ingen gyldige estimater for forekomsten av demens i Norge. Anslagene varierer fra 70 000 til 104 000 hvor av det høyeste anslaget er 50 prosent større enn det laveste. Dette vanskeliggjør planlegging av dagens tjenestetilbud og estimering av fremtidige behov. Sammen med prosjektet Forekomst av demens i Norge og Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4) vil vi beskrive forekomsten av demens i Trøndelag og overføre dette til estimater som gjelder for Norge. 

For å muliggjøre god planlegging av tjenestetilbudet er det avgjørende at personer med demens blir utredet og diagnostisert for sin sykdom. En tidlig diagnose ser og ut til å bedre prognosen for forløpet av sykdommen. Andel udiagnostiserte personer med demens varierer i studiene som er gjort på dette og det er uklart hvilke faktorer som kan forklare hvorfor mange forblir udiagnostisert for sin demenssykdom.

Metode

Målsetting for prosjektet  

Dette prosjektet skal gi valide epidemiologiske data av avgjørende betydning for planlegging av gode helse- og omsorgstjenester for eldre personer med kognitiv svikt eller demens.

Hovedmål 

1. Vi vil lage valide estimater for forekomst av demens og de vanligste sub-typene av demens

(Alzheimer, vaskulær, Lewy-legeme og frontotemporal demens) i Trøndelag, og overføre disse tallene til estimater for forekomst i Norge som helhet, fordelt etter alder, kjønn og alvorlighetsgrad av demens.

2. Vi vil kartlegge andelen av personer uten demensdiagnose blant de som har demens, og undersøke hvilke faktorer som er assosiert med manglende diagnose.

Datainnsamlingen vil foregå sammen med Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag når denne gjennomføres for fjerde gang (HUNT4) i perioden 2017-2019. Alle personer over 70 år bosatt i tidligere Nord-Trøndelag vil ved oppmøte på feltstasjon eller ved hjemmebesøk (inkludert sykehjem) bli tilbudt en undersøkelse av kognisjon og funksjonsnivå. Hos personer med mistanke om kognitiv svikt vil det bli gjennomført et intervju med en pårørende for å få mer informasjon om hvordan symptomene arter seg. Tilsvarende undersøkelse vil gjennomføres på et utvalg eldre over 70 år i Trondheim kommune i perioden 2018-2019, i samarbeid med Trondheim kommune og NTNU.

For innhenting av informasjon om demens hos personer under 70 år samarbeider vi med NTNU og UngDemens i Trøndelag. De gjennomfører en prevalensstudie på demens hos yngre personer med demens i samme nedslagsfelt som HUNT4 gjennomføres.

Det vil innhentes informasjon om kjent demensdiagnose fra demensutredning i kommune- eller spesialisthelsetjeneste. Forskningsbaserte demensdiagnoser vil settes på utvalget av erfarne leger med kompetanse på dette området. I neste omgang vil vi bruke tallene fra Trøndelag til å beregne forekomsten av demens i Norge som helhet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Linda Gjøra

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
Aktiv cristin-person

Geir Selbæk

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Sverre Bergh

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Aud Johannessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 4 av 4