Cristin-resultat-ID: 1006549
Sist endret: 21. januar 2015, 15:28
Resultat
Rapport
2013

LifeWatch Norge. Sluttrapport fra forprosjektet - NINA Rapport 928

Bidragsytere:
 • Frank Ole Hanssen
 • Tor Gravråk Heggberget
 • Nils Valland
 • Wouter Koch
 • S. Jannicke Moe
 • Jan Karud
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Norsk institutt for naturforskning

Serie

NINA rapport
ISSN 1504-3312
e-ISSN 1504-3312
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2013
Hefte: 928
Antall sider: 45
ISBN: 978-82-426-2532-8
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Matematikk og naturvitenskap

Emneord

Biodiversitet • Bioinformatikk • Biologisk mangfold • GBIF

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

LifeWatch Norge. Sluttrapport fra forprosjektet - NINA Rapport 928

Sammendrag

LifeWatch er et europeisk initiativ med langsiktig fokus på utvikling av vitenskapelig baserte e-løsninger for biodiversitets- og økosystemforskning. LifeWatch er en del av det europeiske veikartet for infrastrukturutvikling (ESFRI- European Strategy for Research Infrastructure), og kom inn på det norske veikartet for e-infrastrukturutvikling i 2010. NINA ble i 2008 invitert av Forskningsrådet til å følge utviklingen av det europeiske LifeWatch prosjektet (finansiert gjennom EU sitt 7. Rammeprogram for forskning og infrastrukturutbygging) og til å initiere et norsk LifeWatch forprosjekt. Forprosjektet ble formelt oppstartet i januar 2011 med finansiell støtte fra Forskningsrådet. Konsortiet har vært koordinert av NINA i tett samarbeid med Havforskningsinstituttet (HI), Artsdatabanken, Naturhistorisk Museum ved Universitetet i Oslo (norsk node i Global Biodiversity Information Facility) og Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Forprosjektets hovedformål har vært å utrede muligheter og utfordringer knyttet til realisering av en norsk e-infrastruktur for fri deling av biodiversitets- og miljødata på tvers av institusjons- og landegrenser. Forprosjektet LifeWatch Norge er tett integrert med LifeWatch Europa gjennom NINA sin deltagelse i LifeWatch Preparatory Phase (2008-2010) og observatørstatus i styringsgruppen for LifeWatch Europa. Med finansiering fra NordForsk har LifeWatch konsortiene i Norge, Sverige, Danmark og Finland, i samarbeid med Islands Naturhistoriske Museum nylig startet opp et nordisk LifeWatch forprosjekt for å utrede muligheten for å realisere en nordisk e-forskningsinfrastruktur. På sikt vil et nordisk tyngdepunkt innen LifeWatch være strategisk viktig for de nordiske forskningsmiljøene. En nordisk overbygning vil kunne danne en felles grenseflate mellom nasjonale prosjekter og det europeiske nivå. Forprosjektet har kartlagt brukerbehov og metadata, samt foretatt en gjennomgang av de mest sentrale prinsipper, lover og retningslinjer knyttet til deling av offentlig finansierte miljø- og biodiversitetsdata. Videre er sentrale utfordringer, barrierer og rammevilkår for deling og tilgjengeliggjøring av offentlig finansierte forskningsdata drøftet. Utgangspunktet er at det i dag eksisterer store mengder relevante miljø- og biodiversitetsdata som av ulike årsaker er lite, eller overhodet ikke tilgjengelig for samfunnet. Konsortiet kommer på bakgrunn av dette med relevante anbefalinger og tiltak for realisering av en nasjonal e-infrastruktur for deling av offentlig finansierte miljø- og biodiversitetsdata. Dette omfatter utvikling av kontraktmaler, strategier og handlingsplaner for bedre dataforvaltning, kapasitetsbygging, utvikling av datamobiliseringsverktøy, samt evaluering av gjeldende rammevilkår og virkemiddelbruk rettet mot instituttsektoren. For å kunne realisere en operativ norsk LifeWatch e-infrastruktur må en tverrsektoriell forankring og organisering sikres. Vi anbefaler at nåværende LifeWatch-konsortium i samarbeid med Norges Forskningsråd arrangerer en interdepartemental LifeWatch konferanse innen Juni 2013 med relevante fagdepartement. Dette bør være første fase i utvidelsen av det nasjonale LifeWatch konsortiet, hvor hovedformålet bør være å klarlegge potensialet for merverdi og effektivisering for forskning og forvaltning. Forskningsrådet ønsker å styrke sin innsats for innovasjon i offentlig sektor og har derfor nylig startet arbeidet med strategiutvikling hvor grunntanken er å styrke kunnskapsflyten mellom forskning, næringsliv/industri og utdanningssektoren. Vi mener at en nasjonal LifeWatch e-forskningsinfrastruktur for miljø- og biodiversitetsdata generelt kan bidra til økt kvalitet, innovasjon og effektivitet innen forskningsmiljøene, samt økt anvendelse og politikkutforming innen næringsliv og offentlig forvaltning.

Bidragsytere

Frank Ole Hanssen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NINA miljødata ved Norsk institutt for naturforskning

Tor Gravråk Heggberget

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NINA Fellestjenestene ved Norsk institutt for naturforskning

Nils Valland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Wouter Koch

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Jannicke Moe

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som S. Jannicke Moe
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nedbørfeltprosesser ved Norsk institutt for vannforskning
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »