Cristin-resultat-ID: 1011699
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2003

Snakker tannleger og tannpleiere med sine pasienter om snusbruk? Resultater fra en nasjonal undersøkelse

Bidragsytere:
 • Marianne Lund
 • Karl Erik Lund og
 • Jostein Rise

Tidsskrift

Den norske tannlegeforenings tidende
ISSN 0029-2303
e-ISSN 1894-180X
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2003
Volum: 113
Hefte: 17
Sider: 900 - 907

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Snakker tannleger og tannpleiere med sine pasienter om snusbruk? Resultater fra en nasjonal undersøkelse

Sammendrag

Snakker tannleger og tannpleiere med sine pasienter om snusbruk? Resultater fra en na sjonal undersøkelse Forfattere Marianne Lund, cand. polit., sosiologi Karl Erik Lund, forsker, dr. polit., sosiologi Jostein Rise, professor, dr. odont. Alle er ansatt ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), Oslo annklinikken er en unik arena for intervensjon overfor snusbrukere. Tannhelsepersonell har mulighet til å identifisere brukere på et tidlig stadium, og kan for- vente god effekt dersom de intervenerer. I denne artikkelen presenteres resultater fra en undersøkelse om tannhelseper- sonells intervensjonsaktivitet overfor pasienter som bruker snus, samt barrierer og holdninger knyttet til intervensjon. Spørreskjema ble sendt ut til et utvalg på 1 500 tannleger (svarrespons 68 %) og alle landets 522 tannpleiere (svar- respons 61 %). I de tilfeller hvor snusrelaterte skader ble avdekket, spurte tannhelsepersonell om snusbruk i over 70 % av konsultasjo- nene. Dersom pasienten ikke hadde symptomer på snusbruk, spurte tannhelsepersonell i færre enn 20 % av konsultasjone- ne. Utdeling av selvhjelpsmateriell eller råd om nikotin- erstatningsprodukter ble svært sjelden gitt. Snus ble betrak- tet som et mindre vesentlig problem for oral helse enn røy- king, og intervensjonsaktivitete n var høyere overfor røykende enn snusende pasienter. Regresjonsanalysen viste at antall år i yrket og opplevde barrierer var det som i størst grad forklarte intervensjonsak- tiviteten for tannlegene. For tannpleiere var det holdninger til intervensjon som bidro til mest forklaringskraft. Tannhelsepersonell er en ubrukt ressurs i arbeidet mot snusskader. Det er et forbedringspotensial når det gjelder intervensjonsaktiviteten fra tannhelsepersonells side.

Tittel

Do dentists and dental hygien ists speak to their patients about smokeless tobacco? Findings from a nationwide survey

Sammendrag

The dental office provides an excellent venue for providing smokeless tobacco intervention services. Dental staff has the opp- ortunity to identify users of ch ewing tobacco at an early stage and may expect such intervention to be highly effective. The aim of the study was to examine this intervention in the dental office, barriers and attitudes toward it. A questionnaire was mailed to a random sample of 1 500 den- tists, (response rate 68 %) and th e entire population of 522 dental hygienists (response rate 61 %). In 70 % of the consultations involving patients presenting smokeless tobacco-related damage in the oral cavity, the dental staff raised the issue of its use. Patients without symptoms in the oral cavity were asked about oral snuff use in less then 20 % of the consultations. Self-help material or advice about nicotine replace- ment therapy were seldom given. Oral tobacco use was seen as a less important oral health problem than smoking. The intervention activity was higher towards smokers than chewing tobacco users. Regression analyses showed th at career span and perceived barriers explained most of the in tervention activity for the den- tists. The dental hygienists a ttitudes towards in tervention were the most important variable expl aining interven tion activity. Dental staff are an unused resource in the field of smokeless to- bacco prevention. There is room for improvement in intervention activity in the dental clinic.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Marianne Lund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Karl Erik Lund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Inaktiv cristin-person

Jostein Rise

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for psykologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 3 av 3