Cristin-resultat-ID: 1014372
Sist endret: 13. november 2014 15:08
Resultat
Rapport
2012

Årsrapport for langsiktige undersøkelser av laksefisk i seks regulerte vassdrag i Hardanger 2011. LFI-rapport nr.198

Bidragsytere:
 • Bjørnar Skår
 • Sven Erik Gabrielsen
 • Ole Rugeldal Sandven
 • Bjørn Torgeir Barlaup
 • Gunnar Bekke Lehmann
 • Tore Wiers
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

LFI Uni Miljø

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2012
Antall sider: 63

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Årsrapport for langsiktige undersøkelser av laksefisk i seks regulerte vassdrag i Hardanger 2011. LFI-rapport nr.198

Sammendrag

Det er gjennomført fiskebiologiske undersøkelser i seks regulerte vassdrag i Hardanger; Sima, Osavassdraget, Jondalselva, Øyreselva, Austrepollelva og Bondhuselva. Det lave antallet gytelaks i mange av elvene de siste årene tilsier kritiske bestandssituasjoner for laksen. Bestandene i Austrepollelva og Austdøla må sies å være tilnærmet borte. Situasjonen for sjøaure er noe bedre og alle de undersøkte elvene, kanskje med unntak av Austrepollelva, har trolig livskraftige bestander. Det er likevel viktig å understreke at bestandene er små og sårbare. Resultatene fra ungfiskundersøkelsene viser at det ble registrert ungfisk av aure på alle stasjoner i samtlige seks elver i perioden 2007-2011. Dette viser at auren reproduserer og er vanlig forekommende i alle vassdragene, og i flere av elvene ble det funnet til dels høye tettheter. Når det gjelder ungfisk av laks er bildet mer varierende. Ungfisktetthetene av laks varierer fra svært få registrerte laksyngel i Austrepollelva til relativt gode tettheter i Jondalselva. Den sterkt reduserte vannføringen i Sima, Austdøla, Øyreselva og Austrepollelva har trolig medført en reduksjon i totalproduksjonen av fisk. Bestandssituasjonen for laks og sjøaure i mange elver i Hardanger er på et lavt nivå, og det er ingen unntak for elvene i denne undersøkelsen. Den lave tilbakevandringen av voksen laks og sjøaure tyder på en unormalt lav sjøoverlevelse for utvandrende smolt i Hardangerregionen.

Bidragsytere

Bjørnar Skår

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Sven Erik Gabrielsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Ole Rugeldal Sandven

 • Tilknyttet:
  Forfatter

Bjørn Torgeir Barlaup

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Gunnar Bekke Lehmann

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »