Cristin-resultat-ID: 1018387
Sist endret: 16. april 2013 12:06
Resultat
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
2012

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Child Behavior Checklist – versjon 2-3, 4-18, 1½-5 og 6-18 (CBCL)

Bidragsytere:
 • Hege Kornør og
 • Thomas Jozefiak

Tidsskrift

PsykTestBARN
ISSN 1893-9910
e-ISSN 1893-9910
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Publiseringsår: 2012
Hefte: 1
Artikkelnummer: 3
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Child Behavior Checklist – versjon 2-3, 4-18, 1½-5 og 6-18 (CBCL)

Sammendrag

Beskrivelse. CBCL inngår som én av tre tester i Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA). Thomas Achenbach og Leslie Rescorla står bak denne testen, som kom ut på engelsk i sine forskjellige originalversjoner i 1983, 1991 og 2001. Torunn S. Nøvik og Sonja Heyerdahl står bak de norske oversettelsene av CBCL-versjonene, med publisering i 1986/88, 1993 og 2002. CBCL skal besvares av omsorgspersonene til barn i alderen 1 ½ - 18 år for å kartlegge kompetanse- og problemområder. Kompetansedelen har to skalaer i CBCL 1 ½ - 5, og én totalskala fordelt på tre subskalaer i CBCL 6-18. Problemdelen har én totalskala som danner utgangspunkt for forskjellige subskalaer for syndromer eller klynger av problemområder. CBCL muliggjør derfor en bred kartlegging av barns emosjonelle og atferdsproblemer. CBCL fylles ut på mindre enn 30 minutter. Det kreves testspesifikk opplæring, samt pedagog-, psykolog- eller legeutdannelse, evt minst 3-årig høgskoleutdanning innen helse-/sosialfag for å administrere og skåre CBCL. Litteratursøk. Vårt systematiske litteratursøk resulterte i 68 publikasjoner hvor CBCL var brukt på norske utvalg. 38 av dem rapporterte psykometriske data om CBCL 4-18 fra 25 norske studier. To publikasjoner rapporterte psykometridata om CBCL 6-18. Vi fant ingen dokumentasjon om måleegenskapene til de øvrige CBCL-versjonene. Psykometri. Én publikasjon rapporterte normdata for CBCL 6-18 fra et stort utvalg 6-16-åringer i Sør-Trøndelag. Blant de inkluderte publikasjonene fant vi også normdata for CBCL 4-18 fra utvalg i Oslo, Lofoten og Finnmark. Det nasjonale normgrunnlaget til CBCL er begrenset på grunn av lokale populasjoner med lav til moderat svarprosent og svært varierende utvalgsstørrelser. Begrepsvaliditeten til CBCL 4-18 var undersøkt med konfirmatorisk faktoranalyse (N = 949; RMSEA = 0,039), og kriterievaliditeten ved tall på sensitivitet (40-83 %) og spesifisitet (70-94 %) (N = 56-83). Den indre konsistensen var målt med Cronbachs alfa ≥ 0,80 for hovedskalaene, men mer varierende for subskalaene. Vi fant ingen mål på andre typer reliabilitet. Konklusjon. Til tross for et stort antall publikasjoner om CBCL, er dokumentasjon om måleegenskapene ved versjonene for den yngste aldersgruppen fraværende, og vi fant kun to publikasjoner om den siste CBCL-versjonen for den eldste aldersgruppen. Det nasjonale normgrunnlaget er begrenset på grunn av lokale populasjoner med lav til moderat svarprosent og svært varierende utvalgsstørrelser. Begrepsvaliditeten kan karakteriseres som god, og kriterievaliditeten som lovende. Den indre konsistensen for hovedskalaene er god til svært god. Selv om den totale dokumentasjonen virker lovende må instrumentet brukes med en viss forsiktighet, og mer forskning er ønskelig, spesielt for den yngste aldersgruppen.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Hege Kornør

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved RBUP Øst og Sør

Thomas Jozefiak

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved RKBU Midt-Norge - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 2 av 2