Cristin-resultat-ID: 1020387
Sist endret: 14. februar 2014 03:04
NVI-rapporteringsår: 2013
Resultat
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
2013

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Children’s Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (CY-BOCS)

Bidragsytere:
 • Hege Kornør og
 • Gudmundur Skarphedinsson

Tidsskrift

PsykTestBARN
ISSN 1893-9910
e-ISSN 1893-9910
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Publiseringsår: 2013
Hefte: 1
Artikkelnummer: 4
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Children’s Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (CY-BOCS)

Sammendrag

Beskrivelse. Children’s Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (CY-BOCS) er et semistrukturert intervju utviklet for å undersøke symptomer på tvangslidelse (OCD) hos barn og ungdom. Testene har en hovedskala for totalskårer og to underskalaer for henholdsvis tvangstanker og tvangshandlinger. En kliniker intervjuer barn og foreldre, og skårer svarene. Wayne K. Goodman og kolleger står bak utviklingen av CY-BOCS, som kom ut i 1997. Pål Zeiner og Robert Valderhaug står bak hver sin oversettelse av CY-BOCS. Det er ukjent hvem som har de formelle rettighetene til testen. Litteratursøk. Vi inkluderte én studie med et norsk (n=28) og et svensk (n=40) utvalg, og én studie med to svenske utvalg (n=121+113). Samtlige deltakere var barn og ungdom henvist til eller i behandling for OCD. Studiene rapporterte gjennomsnittskårer og korrelsjoner mellom CY-BOCS-skårer og skårer fra henholdsvis Child OCD Impact Scale (COIS) og Child Behavior Checklist (CBCL). Ingen av studiene rapporterte data om reliabilitet eller kriterievaliditet. Psykometri. Korrelasjonen var Spearmans rho 0,36 og 0,61 mellom CY-BOCS og henholdsvis COIS foreldre- og selvrapport i det norsk-svenske utvalget. CY-BOCS og CBCL totalskåre korrelerte med r=0,15 i det svenske utvalget. Konklusjon. Begrepsvaliditeten ved norske CY-BOCS-skårer har liten empirisk støtte på grunn av lite konsistente korrelasjonskoeffisienter basert på data fra ett lite utvalg. Mangelen på øvrig dokumentasjon av måleegenskapene ved den norske versjonen av CY-BOCS tilsier at tolkning av skårer bør utøves med stor varsomhet i klinisk praksis. Psykometrisk forskning er nødvendig, med særlig fokus på interrater reliabilitet og kriterievaliditet.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Hege Kornør

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved RBUP Øst og Sør

Gudmundur Águst Skarphedinsson

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Gudmundur Skarphedinsson
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved RBUP Øst og Sør
1 - 2 av 2