Cristin-resultat-ID: 1020389
Sist endret: 16. april 2013, 12:15
Resultat
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
2011

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Parenting Stress index, 3. versjon (PSI)

Bidragsytere:
 • Hege Kornør og
 • Monica Martinussen

Tidsskrift

PsykTestBARN
ISSN 1893-9910
e-ISSN 1893-9910
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Publiseringsår: 2011
Hefte: 1
Artikkelnummer: 2
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Parenting Stress index, 3. versjon (PSI)

Sammendrag

Beskrivelse. Parenting Stress Index (PSI) er et spørreskjema som skal gi mål på stress i foreldre-barnrelasjonen. Sju skalaer for foreldreegenskaper og seks skalaer for barneegenskaper angir til sammen det totale stressnivået. I tillegg kommer en skala for livsstress. Målgruppen er foreldre med inntil 12 år gamle barn. Spørreskjemaet tar 20-25 minutter å besvare. Den norske oversettelsen av John A. Rønning er basert på den amerikanske tredjeutgaven av PSI, som ble utviklet av Richard A. Abidin i 1995. Man må ha lisens fra rettighetshaver PAR, Inc. i USA for å kjøpe og bruke PSI. Det er uklart om den norske oversettelsen er tilgjengelig. Litteratursøk. Vårt systematiske litteratursøk etter dokumentasjon for den norske versjonen av PSI resulterte i 41 treff, hvorav tre oppfylte inklusjonskriteriene. I tillegg inkluderte vi to artikler etter innspill fra eksperter. De inkluderte publikasjonene rapporterte data fra tre norske studier med til sammen 1096 deltakere. Søket etter dokumentasjon for den svenske og danske versjonen av PSI førte ikke til noen inkluderte publikasjoner. Psykometri. De inkluderte publikasjonene rapporterte gjennomsnittskårer for postpartum kvinner, gruppeforskjeller og indre konsistens (median Cronbachs alfa > 0,9). Konklusjon. Datagrunnlaget for norske PSI-normer er basert på en populasjon som er for homogen til å være anvendelig for andre enn postpartum kvinner. Forventende gruppeforskjeller antyder god begrepsvaliditet, men dokumentasjonen er ikke tilstrekkelig. Kriterievaliditet er ikke dokumentert. Den norske versjonen av PSI har svært god indre konsistens. Den tilgjengelige dokumentasjonen er ikke tilstrekkelig til å vurdere testens totale anvendelighet. Framtidig forskning med og på PSI bør legge vekt på psykometriske problemstillinger.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Hege Kornør

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved RBUP Øst og Sør

Monica Martinussen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Forebyggingsenheten ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 2 av 2