Cristin-resultat-ID: 1059179
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
Resultat
Rapport
2010

Skader og problemer forbundet med bruk av alkohol, narkotika og tobakk

Bidragsytere:
 • Elisabet Storvoll
 • Ingeborg Rossow
 • Inger Synnøve Moan
 • Thor-Arvid Norstrøm
 • Janne Scheffels og
 • Grete Ostling Lauritzen

Utgiver/serie

Utgiver

Statens institutt for rusmiddelforskning

Serie

SIRUS-rapport
ISSN 1502-8178
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2010
Hefte: 3
Antall sider: 97
ISBN: 978-82-7171-345-4
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Skader og problemer forbundet med bruk av alkohol, narkotika og tobakk

Sammendrag

usmiddel- og tobakksbruk er forbundet med et bredt spekter av helseskader og sosiale problemer. Rapporten beskriver noen av de vanligste skadene og problemene knyttet til bruk/misbruk av de tre substansene alkohol, narkotika og tobakk. Vi har brukt ulike indikatorer – både basert på registerdata og data fra spørreundersøkelser – for å beskrive omfanget av rusmiddel- og tobakksrelaterte skader og problemer her i Norge. Vi kan likevel ikke gi et helt dekkende bilde. For bedre å kunne beskrive omfanget av de mange ulike skadene og problemene knyttet til bruk av forskjellige substanser, og å følge utviklingen på området over tid, er det behov for å arbeide videre med å utvikle gode indikatorer på utbredelsen. Vi ser nærmere på tre former for sosiale problemer (først og fremst knyttet til bruk av alkohol og narkotika): vold, barn som lider under foreldres rusmiddelmisbruk og negative konsekvenser for arbeidslivet. Felles for disse problemene er at de rammer andre enn dem som inntar substansene. I tillegg til å se de ulike substansene hver for seg, spør vi hvilke av de tre substansområdene alkohol, narkotika og tobakk som medfører størst belastning for samfunnet. De helsemessige konsekvensene kan blant annet uttrykkes i form av noen enkle mål som dødsfall og tap av friske leveår. Slike mål tyder på at tobakk står for en større andel av sykdomsbyrden i høyinntektsland (som Norge) enn det alkohol gjør, som igjen står for en større andel enn narkotika. Når det gjelder de sosiale konsekvensene, har vi vesentlig dårligere grunnlag for å sammenligne den relative betydningen av de ulike substansene. Det kan imidlertid se ut til at alkoholbruk utgjør en viktigere faktor i voldsutøvelse enn hva narkotikabruk gjør. Flere barn, partnere og andre nære pårørende vil, på grunn av større utbredelse, også rammes av alkoholmisbruk enn av narkotikamisbruk

Tittel

Harms related to use of alcohol, drugs and tobacco

Sammendrag

Substance use is associated with a wide range of health and social problems. This report gives an account of some of the most common harms arising from the use/abuse of alcohol, drugs and tobacco. We have used various indicators - based on registry data and survey-derived data - to describe the prevalence of substance-related problems in Norway. We cannot, however, provide a fully comprehensive picture of the negative consequences related to substance use. To be able to better describe the prevalence of the many different problems arising from substance use, and to study changes in such problems over time, one needs to develop better indicators of the prevalence. We take a closer look at three forms of social problems (mainly arising from the use of alcohol and drugs): violence; children suffering under parental substance abuse; and workplace problems. What these problems have in common is that they affect others than those who use the substances. In addition to examining alcohol, drugs and tobacco separately, we ask which of the three substance areas that place the greatest burden on society. The impact on health can be expressed by relatively straightforward figures on mortality and loss of years of good health. These figures suggest that tobacco use leads to a higher burden of disease in high-income countries (like Norway) than alcohol, which again scores higher than drug use. Turning to the social consequences, a much poorer empirical basis makes it difficult to assess the relative impact of the three substances. It appears, however, that alcohol use plays a greater role in violence than drug use. A larger number of children, partners and others close to the users will, given its wider prevalence, also be affected by alcohol abuse than by drug abuse.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Elisabet Esbjerg Storvoll

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Elisabet Storvoll
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Ingeborg Margrete Rossow

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Ingeborg Rossow
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Inger Synnøve Moan

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

Thor Norström

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Thor-Arvid Norstrøm
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Janne Scheffels

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »