Cristin-resultat-ID: 1062032
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
Resultat
Rapport
2004

Evaluering av ansvarlig vertskap i Bergen 2000-2003

Bidragsytere:
 • Per Holth og
 • Elin Kristin Bye

Utgiver/serie

Utgiver

Statens institutt for rusmiddelforskning

Serie

SIRUS-rapport
ISSN 1502-8178
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2004
Hefte: 1
Antall sider: 82
ISBN: 82-7171-255-1
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av ansvarlig vertskap i Bergen 2000-2003

Sammendrag

I rapporten presenteres en evaluering av Ansvarlig vertskap i Bergen. Prosjektet varte fra 2000 til 2003 og var basert på erfaringer fra andre land, bl.a. New Zealand, USA, Canada og Sverige, hvor restaurantbransjen har samarbeidet med myndighetene om utvikling og gjennomføring av tiltak med sikte på å redusere omfanget av voldsepisoder i tilknytning til skjenkestedene. Prosjektplanen for Ansvarlig vertskap skisserte følgende tiltak/ delprosjekter: (1) rekruttering av serveringssteder, (2) PR-arbeid mot media, (3) utarbeiding av materiell, (4) gjennomføring av kurs i Ansvarlig vertskap for nøkkelpersoner, (5) sertifisering av medlemmer, (6) gjennom- føring av publikumskampanje og (7) utarbeiding og gjennomføring av temamøter for ledere og ansatte. Det ble også fremmet forslag om (8) etablering av Ansvarlig vertskap som permanent tiltak. Datamaterialet for resultatevalueringen besto av politiets voldsstatistikk, statistikker fra kommunens kontor for skjenkesaker, samt resultater fra spørreundersøkelse ved serveringsstedene, intervju med ledere ved serveringsstedene, undersøkelse av servering til ”berusede” personer ved bruk av skuespillere, spørrerunde til ansatte ved serveringsstedene, spørsmål til gjester før/etter informasjonskampanje og kursevalueringer. Prosjektet Ansvarlig vertskap har gjennomført alle tiltakene/ delprosjektene som var beskrevet i prosjektplanen, og delmål beskrevet i planen vedrørende rekruttering, brukermedvirkning, økt kunnskap/ bevissthet om lovverk og prinsipper for ansvarlig alkoholservering er langt på vei nådd. Når det gjelder målet om en reell reduksjon av overservering og hovedmålet om redusert forekomst av vold i tilknytning til serveringssteder, er resultatene i beste fall mer moderate. Selv om tallene i politiets voldsstatistikk viser en reduksjon på rundt 40 årlige voldstilfeller fra 2001 til 2002 og 2003, er det gode grunner til å være forsiktig med å konkludere både med en reell effekt og evt. at en slik effekt kan tilskrives prosjektet Ansvarlig vertskap: For det første er det ingen statistisk signifikant nedgang. For det andre er flere av de sentrale delmålene for Ansvarlig vertskap som i neste omgang kunne virke i forhold til å produsere en reduksjon i rusrelatert vold svakt dokumentert. Dette gjelder både faktiske forbedringer i ferdigheter og praksis i forhold til håndteri

Bidragsytere

Per Holth

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Elin Kristin Bye

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2