Cristin-resultat-ID: 1062437
Sist endret: 28. oktober 2016, 16:37
Resultat
Rapport
2005

Alkohol- og tobakksbruk blant ungdom: hva betyr innvandrerbakgrunn? Resultater fra en helseundersøkelse blant 10. klassinger i Oslo 2000/2001

Bidragsytere:
  • Ellen Johanna Amundsen

Utgiver/serie

Utgiver

Statens institutt for rusmiddelforskning

Serie

SIRUS skrifter

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2005
Hefte: 5
Antall sider: 92
ISBN: 82-7171-274-8
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Alkohol- og tobakksbruk blant ungdom: hva betyr innvandrerbakgrunn? Resultater fra en helseundersøkelse blant 10. klassinger i Oslo 2000/2001

Sammendrag

Bruk av alko hol og tobakk blant ungdom kan ses på som resultater av en læringsprosess på veien til den voks ne verden. Denne læringsprosessen påvirkes av personlige forhold, for hold i familie og vennemiljø og det sosiale/kulturelle miljøet i det område/ land man bor i. Når ungdom med innvandrerbakgrunn vokser opp i Norg e, hvor foreldrene kommer fra land med annerledes alkohol- og tobakksvaner, gir det mulighet for å studere hvordan ulike faktorer påvirker etablering av vaner i det kulturelle møte mellom ungdom med norsk bakgrunn og ungdom med innvandrerbakgrunn. Alkohol- og tobakksbruk blant 15-1 6 å r inger i Oslo ble kartlagt i ungdomsdelen av Folkehelseinstituttets helseunder søkelse i bydeler og regioner i Oslo (HUBRO) i 2000/2001 . Dette er en av de få slike undersøkelser hvor det er mulig å vi se slik bruk for grupper med ulik innvandrerbakgrunn. Ungdom med norsk bakgrunn, dvs. de som har to norskfødte foreldre, rapporterer om mye hyppigere alkoholbruk enn ungdom med innvandrerbakgrunn (de som har to utenlandsk fødte foreldre) og spesielt hyppigere enn ungdom med bakgrunn fr a land (Pakistan, Somalia, Tyrkia og Marokko) hvor Islam er den dominerende religion. En stor andel av ungdom fra Vietnam har smakt alkohol, men en mindre andel av dem drikker hyppig eller er hyppig be ruset sammenlignet med ungdom med norsk bakgrunn. Tradisjonelt har jenter drukket sjeldnere og vært sjeldnere fulle enn gutter. Dette er ikke lenger ti lfelle blant ungdom i 15-16 års alder med norsk bakgrunn. Me n blant ungdom med innvandrerbakgrunn finner vi denne forskjellen. For guttene varierte toba kksbruken mindre med landbakgrunn enn blant jentene, 60-70 % av guttene hadde ald r i røykt. For jentene varierte røyking etter hvilket land foreldrene kom fra: hele 90 % med pakistans k bakgrunn hadde aldri røykt, mens 47 % med en norsk forelder hadde aldri gjort dette. Dagligrøyking rapporteres av 13 % av guttene og 15 % jentene. Gutter med bakgrunn fra Tyrkia og Marokko rapporterte om h ø yere tall for dagli g rø yking (17 % og 20 %). D et samme gjør jenter fra Iran (20 %). Blant jenter fra Pakistan, Vietnam, So malia og Marokko var det svært få som røykte daglig. Daglig bruk av snus/skrå og lign ende forekommer nesten bare blant gutter med norsk bakgrunn.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Ellen Johanna Amundsen

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1