Cristin-resultat-ID: 1068335
Sist endret: 25. oktober 2016 14:39
Resultat
Rapport
2010

En intervjuundersøkelse om tiltak for å redusere sykefraværet i grunnskolen

Bidragsytere:
 • Elisabeth Kiær
 • Randi Wågø Aas
 • Kjersti Lunde Ellingsen og
 • Astrid Solberg

Utgiver/serie

Utgiver

International Research Institute of Stavanger

Serie

Rapport IRIS

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2010
Hefte: 183
Antall sider: 18
ISBN: 978-82-490-0713-4

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En intervjuundersøkelse om tiltak for å redusere sykefraværet i grunnskolen

Sammendrag

Sykefraværstiltak på arbeidsplassen blir tillagt stor vekt når sykefraværet skal reduseres. Likevel kan det hevdes at vi har liten kunnskap om disse tiltakene, hva de er rettet mot og hva de omhandler. Mål: Denne studien fra grunnskolen hadde derfor som mål å kartlegge hva 55 ansatte ved fire barne- og ungdomsskoler med høyt sykefravær mente var viktige tiltak å iverksette ved deres skole. Materiale og metode: Studien ble designet som en kvalitativ intervjustudie. Fire skoler ble selektert ut fra kriterier om blant annet høyt sykefravær (mellom 9.5 og 10.8% i 2009). I alt jobbet det 214 personer ved disse skolene. Litt over en fjerdedel av disse, dvs. seksti ansatte ble valgt ut for å sikre et variert utvalg av ansatte. Fem møtte ikke til intervju. Hvert intervju ble gjennomført på cirka 10 minutter. Informantene ble spurt ett spørsmål ”Hvilke tiltak må iverksettes ved din skole for å redusere sykefraværet”? Forskeren noterte ned det som ble sagt. Informantene bekreftet etter intervjuet om det som var skrevet var riktig forstått (verifisering). Innholdsanalyse ble brukt for å analysere intervjureferatene. Studien ble i forkant godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, REK Vest. Resultater: I alt ble 284 sykefraværstiltak beskrevet av informantene. Disse ble kodet ut fra hva de omhandlet og utviklet til seks ulike tiltaksgrupper. Tilrettelegge arbeidssituasjonen (83 tiltak) omhandlet tre former for tilrettelegging; tilrettelegging av arbeidstiden, tilrettelegging av arbeidsoppgavene og tilrettelegging av det fysiske arbeidsmiljøet. Å sikre sosial støtte (70 tiltak) omhandlet tiltak for å sikre emosjonell støtte, tilbakemeldinger, lik informasjon og praktisk hjelp til ansatte. Å sikre kommunikasjon og samhandling (53 tiltak) omhandlet tiltak for å legge til rette for samarbeid mellom de ansatte og sikre jevnlig kontakt med sykmeldte arbeidstakere. Å fremme trivsel (26 tiltak) omhandlet sosiale aktiviteter på jobb og i fritiden. Å forbedre holdninger og kultur (40 tiltak) omhandlet tiltak for å fremme likebehandling, respekt, løsningsfokus, tillit, åpenhet, stor takhøyde og en høflig omgang mellom de ansatte. Å fremme fysisk helse (8 tiltak) omhandlet tiltak som ga økte muligheter for fysisk aktivitet. Det var overraskende lik tiltaksprofil mellom de fire skolene, der kun en skole skilte seg ut ved å fokusere mer enn de andre på tilrettelegging og mindre enn de andre skolene på holdninger og kultur. Konklusjon: Femtifem ansatte ved fire barne- og ungdomsskoler foreslo 284 tiltak som utgjorde seks ulike tiltaksgrupper; Tilrettelegge arbeidssituasjonen, sikre sosial støtte, sikre kommunikasjon og samhandling, fremme trivsel, forbedre holdninger og kultur og fremme fysisk helse. Hvert tredje tiltak handlet om å tilrettelegge arbeidssituasjonen og hvert fjerde tiltak om å sikre sosial støtte på arbeidsplassen. De rikeste tiltaks-beskrivelsene var altså innen disse områdene. Om disse vil bli høyest verdsatt i en representativ studie er ikke kjent. Tiltaksprofilen mellom skolene var svært lik. Nøkkelord: Sykefravær, tiltak, skoler, lærere, kommunal sektor, undervisning.

Bidragsytere

Elisabeth Kiær

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
Aktiv cristin-person

Randi Wågø Aas

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Kjersti Lunde Ellingsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Astrid Solberg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 4 av 4