Cristin-resultat-ID: 1068337
Sist endret: 25. oktober 2016, 14:39
Resultat
Rapport
2010

En spørreundersøkelse om tiltak for å redusere sykefraværet i grunnskolen

Bidragsytere:
 • Elisabeth Kiær
 • Randi Wågø Aas
 • Astrid Solberg og
 • Kjersti Lunde Ellingsen

Utgiver/serie

Utgiver

International Research Institute of Stavanger

Serie

Rapport IRIS

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2010
Hefte: 184
Antall sider: 42
ISBN: 978-82-490-0714-1

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En spørreundersøkelse om tiltak for å redusere sykefraværet i grunnskolen

Sammendrag

Vi vet foreløpig lite om hva de som jobber i en virksomhet mener er viktige tiltak å iverksette for å redusere sykefraværet, og om det finnes forskjeller mellom virksomheter når det gjelder hvilke tiltak som oppleves nødvendige og hensiktsmessige. Spesielt er det gjort få studier nasjonalt og internasjonalt som studerer lærere og andre skoleansattes arbeidsmiljø, sykefravær og tiltaksbehov. Dette dannet bakgrunnen for dette prosjektet. Mål: Målet med denne studien var å få kunnskap om hvilke tiltak ansatte på fire utvalgte barne- og ungdomsskoler mente var viktig å iverksette for å redusere sykefraværet. Materiale og metode: Studien ble designet som en kvantitativ spørreundersøkelse som ble sendt ut elektronisk til alle ansatte ved fire skoler. Det tok 10 minutter å fylle ut skjemaet. Svarprosenten var 73,3 prosent (min. 56,9 - maks 97,4), og 158 ansatte deltok i studien. Skolene ble valgt ut blant annet fordi de hadde et relativt høyt sykefravær. Åtti prosent av de som svarte var kvinner og 63 prosent var lærere. Det ble gjort primært deskriptive analyser ved hjelp av statistikkprogrammet PASW Statistics, versjon 18.0. Studien er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig etikk, REK Vest. Resultater: Informantene mente at for å redusere sykefraværet var det aller viktigst å sette fokus på de kravene de stilte til seg selv. Organisering av arbeidsoppgaver og faglig samarbeid og relasjoner mellom kolleger ble vurdert som de viktigste tiltaksområdene for å redusere sykefravær, skolene sett under ett. Kvalitet og tillit til ledelsen, samt å øke kontrollen over beslutninger som angår arbeidet var det færrest som syntes var viktige tiltaksområder. Alder, kjønn og hvilken yrkesgruppe en representerte utgjorde en forskjell i hvilke tiltaksområder som ble vurdert som viktigst. Kvinner var mer opptatt av kultur, holdninger og trivsel mens menn var mer opptatt av tilrettelegging av arbeidsmiljøet, ledelse og arbeidstiden. De under 35 år var mer opptatt av å sette inn tiltak for å bedre jobbmotivasjonen, og de mellom 36 og 55 år var betydelig mer opptatt av jobbmestringen enn de andre aldersgruppene. Assistentene var mer opptatt av fraværskultur og sosiale relasjoner, lærerne mer opptatt av kvalitet på ledelsen og organisering av arbeidstiden og skoleledelsen var mer opptatt av jobbmestring og kultur, enn de andre yrkesgruppene. Det var mange likheter mellom de fire skolene i ønskede tiltaksområder, men med noen markante unntak. Alle fire skolene hadde tiltak rettet mot organisering av arbeidsoppgaver som en av sine seks viktigste tiltak, og tre av skolene forbedre jobbmotivasjonen , forbedre ansattes trivsel og forbedre faglig samarbeid og relasjoner mellom kolleger. Den største forskjellen mellom skolene omhandlet behovet for tiltak rettet mot ledelse og kultur. Konklusjon: En spørreundersøkelse blant 158 ansatte ved fire barne- og ungdomsskoler avdekket et behov for å iverksette tiltak for å forbedre organiseringen av arbeidsoppgavene og det faglige samarbeid og relasjoner mellom kolleger. Behøvde sykefraværstiltak varierte mellom skoler, kjønn, alder og yrkesgrupper. Forskjellene i foretrukne tiltaksområder kan tyde på at tiltakspakken av sykefraværstiltak må skreddersys den enkelte skole, men enkelte tiltak som for eksempel å forbedre organiseringen av arbeidsoppgavene kan være skoleovergripende. Nøkkelord: Sykefravær, tiltak, grunnskolen, lærere, skoleansatte, inkluderende arbeidsliv.

Bidragsytere

Elisabeth Kiær

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
Aktiv cristin-person

Randi Wågø Aas

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Astrid Schuchert

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Astrid Solberg
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Kjersti Lunde Ellingsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 4 av 4