Cristin-resultat-ID: 1122898
Sist endret: 13. november 2014 15:18
Resultat
Rapport
2013

Sjøaurehabitat i Aksnesvassdraget

Bidragsytere:
 • Ulrich Pulg
 • Gunnar Bekke Lehmann og
 • Pierre Fagard

Utgiver/serie

Utgiver

Uni Research AS, Uni Miljø

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sjøaurehabitat i Aksnesvassdraget

Sammendrag

Aksnesvassdraget ligger i Rogaland og strekker seg over Karmøy og Haugesund kommune. Den opprinnelig anadrome delen vurderes å ha en samlet lengde på 7.500 m (flere løp) og et elveareal på 14.000 m2. I tillegg kommer et inssjøareal på 221.000 m2. Det finnes en rekke fysike inngrep i vassdraget, først og fremst vandringshinder og kanalisering. Vandringshinderne i nedre del er ikke absolute barrierer men vurderes som passerbare for adulte sjøaurer ved store vannføringer. Sammen men to naturlige fosser som også virker som vannføringsavhengige vandringshinder vurderes vandringsforholdene for gytefisk som ugunstige. Innsig av adulte sjøaurer vil derfor være begrenset, særlig i år med lite vannføring i perioden før gytetiden (august, september). Ål kan eventuelle vandre opp siden den kan ta i bruk vegetasjon langs bredden så lenge det er nok vann – men dette ble ikke undersøkt nærmere. Andre fysiske inngrep har redusert habitforholdene for sjøaure, særlig setinsetting og utretting. Bare 43 % av elvearelaet har god eller svært god habitatkvalietet for sjøaure. Vil man fremme sjøauren og bedre miljøtilstanden etter vannforskriften så bør først og fremst kunstige vandringshinder fjernes eller enkle fiskepassasjer installeres. Dessuten anbefales elverestaurering, utlegging av gytegrus og reetablerig av kantvegetasjon i forskjellige deler av vassdraget.

Bidragsytere

Ulrich Pulg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Gunnar Bekke Lehmann

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Pierre Fagard

 • Tilknyttet:
  Forfatter
1 - 3 av 3