Cristin-resultat-ID: 1131843
Sist endret: 15. januar 2018 19:14
Resultat
Rapport
2014

Effekt av psykologiske tiltak i primærhelsetjenesten for barn og ungdom med alvorlig somatisk sykdom

Bidragsytere:
 • Kristin Thuve Dahm
 • Geir Smedslund
 • Kari Håvelsrud
 • Elisabet Hafstad og
 • Liv Merete Reinar

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2014
Hefte: 10
Antall sider: 72
ISBN: 978-82-8121-862-8
Open Access

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekt av psykologiske tiltak i primærhelsetjenesten for barn og ungdom med alvorlig somatisk sykdom

Sammendrag

Barn med alvorlig somatisk sykdom har bedre prognose i dag enn for noen tiår siden, og flere barn lever med kronisk sykdom nå enn tidligere. Studier viser at barn med alvorlig somatisk sykdom har to til tre ganger større risiko for å utvikle psykiske, sosiale og familiære problemer enn friske barn. Derfor er det viktig å identifisere tiltak som kan bidra til bedre psykisk helse hos alvorlig somatisk syke barn. Formålet med denne oversikten over systematiske oversikter er å presentere funn fra systematiske oversikter av høy kvalitet som oppsummerer resultater om effekt av psykologiske tiltak gitt i primærhelsetjenesten til barn med alvorlig somatisk sykdom. Vi inkluderte ti systematiske oversikter som presenterte resultater fra 21 primærstudier som var aktuelle for vår problemstilling. Studiene omhandlet først og fremst psykologiske tiltak til barn med astma og diabetes. Dokumentasjonen viser at:  Vi kan ikke si noe sikkert om i hvilken grad psykologiske lavterskeltilbud påvirker psykisk helse, som angst, depresjon, livskvalitet, mestring og psykososial funksjon hos alvorlig somatisk syke barn.  En meta-analyse med fire studier viste at psykologiske tiltak som kognitiv atferdsterapi, støtte og rådgivning av psykolog og familiesystemterapi muligens kan bidra til bedre psykisk helse hos barn med type 1 diabetes. Resultatene fra studiene vi har inkludert viste gjennomgående ingen statistisk signifikant forskjell for de ulike tiltakene. At det ikke er dokumentert en forskjell, betyr ikke at det er dokumentert at det ikke er noen forskjell. Kvaliteten på dokumentasjonen er så lav at vi ikke kan trekke sikre konklusjoner. De fleste inkluderte studiene hadde få deltakere og stor variasjon når det gjelder populasjon, tiltak og utfallsmål. Det er behov for mer forskning på feltet for å kunne trekke sikrere konklusjoner om effekt av psykologiske lavterskeltilbud til barn med alvorlig somatisk sykdom.

Tittel

Psychological interventions for children and youth with serious somatic illness in primary care.

Sammendrag

The prognosis for children with serious somatic illness is better today than a decade ago and more children are living with chronic disease. However, studies have shown that children with serious somatic illness have a two or three times greater risk of developing mental, social or family problems than healthy children. It is important to identify interventions that may improve mental health in children with severe somatic illness. This overview of systematic reviews presents findings from systematic reviews of high quality, which summarizes the results on the efficacy of psychological interventions provided in primary care for children with severe somatic illness. We included ten systematic reviews presenting results from 21 primary studies relevant to our problem. The studies primarily dealt with psychological interventions for children with asthma and diabetes. The documentation shows that: • Conclusions could not be drawn about the effect of psychological interventions provided by professionals in primary care on mental health conditions such as anxiety, depression, quality of life, coping and psychosocial function for children with serious somatic illness. • A meta-analysis of four studies of children with type 1-diabetes showed that psychological interventions such as cognitive behavioral therapy, support and counseling by psychologist and family systems therapy might possibly contribute to better mental health. In general, the results from the included studies did not show any statistically significant difference between the differing interventions. One should however, not assume that no documentation of difference equates to documenting that there is no difference. Most of the studies had few participants and large variations.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Kristin Thuve Dahm

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Geir Smedslund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Kari Håvelsrud

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet

Elisabet Vivianne Hafstad

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Elisabet Hafstad
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Liv Merete Brynildsen Reinar

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Liv Merete Reinar
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5