Cristin-resultat-ID: 1164555
Sist endret: 17. oktober 2014 07:07
NVI-rapporteringsår: 2014
Resultat
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
2014

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Strengths and Difficulties Questionnaire, lærerrapport (SDQ-T)

Bidragsytere:
 • Hege Kornør og
 • Sonja Heyerdahl

Tidsskrift

PsykTestBARN
ISSN 1893-9910
e-ISSN 1893-9910
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Publiseringsår: 2014
Hefte: 2
Artikkelnummer: 5
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Strengths and Difficulties Questionnaire, lærerrapport (SDQ-T)

Sammendrag

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) er et sett spørreskjema for utfylling av foreldre, lærere og barn ≥ 11 år. SDQ ble opprinnelig utgitt på engelsk av Robert Goodman i 1997. I 1999 kom de norske versjonene, basert på en oversettelse og tilbakeoversettelse ved Einar Heiervang og kolleger. Robert Goodman eier rettighetene til testen. Lærerversjonen (SDQ-T) har 25 ledd fordelt på fem delskalaer. Det er et skjema som skal fylles ut av lærere for å kartlegge psykiske helse, vennerelasjoner og prososial atferd hos barn i alderen 4-17 år. Det tar under 30 minutter å fylle ut. Forskere, klinikere og pedagoger kan administrere og tolke SDQ-T. Våre systematiske søk etter dokumentasjon for måleegenskapene ved den norske versjonen av SDQ-T førte til 252 treff, hvorav 22 publikasjoner fra ni studier ble inkludert. I alt 18 av publikasjonene rapporterte fra store befolkningsstudier i Bergen, Trondheim, Bodø, Østfold og Oslo-området. De store befolkningsstudiene bidro med regionale normdata for aldersgruppene 4 år og 7-9 år. I to av studiene undersøkte forskerne faktorstrukturen til SDQ-T, og tre studier rapporterte verdier for diagnostisk nøyaktighet. Gruppesammenlikninger mellom subgrupper og kontrollgrupper belyste også validiteten ved instrumentet, spesielt resultater for ulike diagnostiske grupper. Vi fant mål på indre konsistens (Cronbachs alfa) fra sju studier. SDQ-T har regionale normdata, men bare for barn under 9 år, og nasjonale data mangler. Forventede gruppeforskjeller og konfirmatoriske faktoranalyser støtter opp under instrumentets begrepsvaliditet. Skalaene har gjennomgående tilfredsstillende til god indre konsistens. Evnen til å fange opp barn med en psykiatrisk diagnose synes å være ganske god. Likevel er ikke den diagnostiske nøyaktighet så god at SDQ-T kan anbefales som universelt screening-instrument. Den norske versjonen av SDQ-T kan være egnet til å screene for psykiatriske diagnoser i selekterte utvalg med risiko for psykiske helseproblemer.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Hege Kornør

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved RBUP Øst og Sør

Sonja Heyerdahl

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved RBUP Øst og Sør
1 - 2 av 2