Cristin-resultat-ID: 1169456
Sist endret: 23. oktober 2019, 14:06
Resultat
Rapport
2014

Norske avisers dekning av snus 2002-2011 - en innholdsanalyse

Bidragsytere:
 • Gunnar Sæbø og
 • Rikke Tokle

Utgiver/serie

Utgiver

Statens institutt for rusmiddelforskning

Serie

SIRUS-rapport
ISSN 1502-8178
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2014
Hefte: 2
Antall sider: 96
ISBN: 978-82-7171-414-7
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Norske avisers dekning av snus 2002-2011 - en innholdsanalyse

Sammendrag

Omfanget av artikler om snus i norske aviser har økt noe i perioden 2002–2011, mest de første 5 årene. Størrelsen på de enkelte oppslagene har derimot vært stabil. Det er flest oppslag om snus i de største avisene med høyest opplag – det vil si riksaviser og store regionalaviser. Dette kan indikere at avisenes snusdebatt er mer nasjonal enn lokal. Samtidig er forekomsten av saker i Nordlys og Adresseavisen blant de høyeste i landet. Dette er regionsaviser i landsdelene med høyest andel snusbrukere. Når det gjelder journalistisk sjanger, er det vanligst at artikler om snus presenteres som nyhetssaker. Vi finner også en del reportasjer og feature-saker som omhandler snus. Temamessig er oppmerksomheten relativt likt fordelt på henholdsvis utbredelse av snusbruk, tobakkspolitikk, økonomi/marked og helse. Oppslag om snuspolitikk er ofte negative/kritiske, mens oppslag knyttet til økonomi ofte er positive. Helseoppslagene er som oftest negativt vinklet, eller de er balanserte. Oppslag om utbredelse av snusbruk har ingen tydelig skjevhet med hensyn til valør. De hyppigst forekommende aktørene/intervjuobjektene i oppslagene er forskere, kommenterende journalister, bransje (snusindustri), byråkrater og organisasjonsrepresentanter. Snusbransjen er primært representert i oppslag om økonomi og markedsforhold, politikere er hovedsakelig representert i oppslag om tiltak og restriksjoner, mens forskerne vanligvis uttaler seg om helseforhold. Snusbransjen er overrepresentert i oppslag med positiv valør og underrepresentert i oppslag med negativ valør. For representantene fra ulike tobakksrelaterte organisasjoner er forholdet motsatt: disse forekommer i større grad i de negativt vinklede oppslagene og sjeldnere i oppslag med positiv vinkel. Den kvalitative analysen kan sammenfattes på følgende måte: Innholdet i oppslagene peker mot at avisene skildrer en utvikling henimot normalisering av snus i det norske samfunnet. Varianter over de samme temaene går igjen gjennom hele tiårsperioden og avisene formidler «motstridende» budskap om helsefaren ved bruk av snus. Mediene ser ut til å spille en viktig rolle i markedsføringen av snus i et land som Norge med forbud mot tobakksreklame.

Tittel

Norske avisers dekning av snus 2002-2011 - en innholdsanalyse

Sammendrag

The number of articles about snus in Norwegian newspapers rose slightly in the period 2002–2011; most of this increase occurred in the first five years. The size (word count) of the individual stories, however, remained largely unchanged. The major newspapers with the highest circulation – i.e. national newspapers and major regional newspapers – carry the majority of stories dealing with snus. This may indicate that the debate in the press concerning snus is more of a national than local phenomenon. Nevertheless, the number of stories in Nordlys and Adresseavisen is among the highest in the country. Both are regional newspapers in regions with the highest proportion of snus users. When it comes to journalistic genre, articles about snus tend to be presented as news stories. We also find a number of reports and features dealing with snus. Thematically, the prevalence of snus use, tobacco policy, economics/market and health all receive about the same amount of attention. Stories concerning government policy on snus are often negative/critical, while reports on economic factors are often positive. Health stories are usually negatively angled, or balanced. Stories referencing the prevalence of snus use have no apparent bias either way. The people most frequently cited/interviewed in the stories are researchers, opinion writers, industry, civil servants and public officials and organization representatives. The industry is primarily represented in stories dealing with the economy and markets, politicians are mainly represented in stories dealing with public measures and restrictions, while scientists tend to speak out about health issues. The industry is overrepresented in positively angled stories and underrepresented in negatively angled stories. For the representatives of various tobacco-related organizations, the reverse applies; they are more likely to appear in negatively angled stories and less likely in positively angled ones. The qualitative analysis can be summarized as follows: The content of the articles indicates that the trend depicted in the press is pointing towards the normalization of snus in Norwegian society. Variants of the same themes recur throughout the decade and newspapers convey “contradictory” messages about the risks to health of snus. The media seem to play an important role in the marketing of snus in a country like Norway, where tobacco advertising is banned.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Gunnar Sæbø

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

Rikke Iren Tokle

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Rikke Tokle
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2