Cristin-resultat-ID: 1172467
Sist endret: 23. juni 2017, 11:32
Resultat
Rapport
2014

Effekter av lakselus på sjøørret - en litteraturoppsummering

Bidragsytere:
 • Eva Bonsak Thorstad
 • Christopher D. Todd
 • Pål Arne Bjørn
 • Patrick G. Gargan
 • Knut Wiik Vollset
 • Elina Halttunen
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Norsk institutt for naturforskning

Serie

NINA rapport
ISSN 1504-3312
e-ISSN 1504-3312
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2014
Hefte: 1071
Antall sider: 144
ISBN: 978-82-426-2689-9
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekter av lakselus på sjøørret - en litteraturoppsummering

Sammendrag

Lakselus er en ekstern parasitt på laksefisk i sjøen. Oppdrettslaks kan også være verter for lakselus, og åpne merder med oppdrettslaks bidrar derfor til økt produksjon av lakselus i kystområdene. Formålet med denne rapporten er å oppsummere kunnskap om effekter av lakselus på sjøørret basert på gjennomgang av internasjonale vitenskapelige publikasjoner i journaler og bøker med fagfellevurdering (peer-review). Referanser til såkalt “grå litteratur”, som tekniske rapporter, er i liten grad inkludert. Undersøkelsene som er gjennomgått omfatter alt fra laboratorie- og feltundersøkelser av effekter på individuelle fisk til undersøkelser av bestandseffekter. Lakselus spiser vertsfiskens slim, skinn og vev og forårsaker sår og vevsskader. Laboratorie- og feltundersøkelser har vist at lakselus kan forårsake ubalanse i fiskens osmoregulering (dvs. saltregulering), fysiologisk stress, anemi, redusert appetitt og vekst, økt sårbarhet for sekundære infeksjoner, redusert sykdomsmotstand og økt risiko for dødelighet hos individer av sjøørret. Sjøørret i oppdrettsfrie områder har generelt lave nivå av lakselus. I oppdrettsintensive områder varierer nivået betydelig mellom ulike undersøkelser og områder, fra lave nivå sammenlignbart med oppdrettsfrie områder til så høye nivå at de innebærer en risiko for betydelig økt dødelighet forårsaket av lakselus. Flere undersøkelser har vist høyere lakselusnivå på vill sjøørret nær oppdrettsanlegg sammenlignet med lengre unna. Dette er spesielt fremtredende i områder nærmere oppdrettsanlegg enn 30 km. Blant laksefisk er sjøørret særlig sårbar for lakselus fordi de oppholder seg nær kysten under hele sjøoppholdet, i samme type områder som oppdrettsanleggene gjerne er lokalisert. Basert på undersøkelsene som er gjennomgått kan det konkluderes med at lakseoppdrett medfører økt mengde lakselus i sjøen, og at til tross for tiltak som rutinemessig gjennomføres av fiskeoppdrettsindustrien så har ville sjøørretbestander i intensive oppdrettsområder blitt negativt påvirket av lakselus ved redusert vekst og økt dødelighet i sjøen. Reduksjonen i ville sjøørretbestander på grunn av lakselus kan i de fleste tilfeller ikke tallfestes på grunn av mangel på omfattende overvåkingsdata og undersøkelser av bestandseffekter. Bestandseffekter av lakselus har blitt kvantifisert hos laks ved å sammenligne vekst og overlevelse i sjøen hos grupper av utsatt fisk som har blitt kjemisk beskyttet mot lakselus med ubeskyttede kontrollfisk. Det finnes få slike undersøkelser hos sjøørret, men resultatene for laks tyder på en potensiell reduksjon i antall gytefisk på 12-29 % på grunn av lakselus i oppdrettsintensive områder. Undersøkelser hos laks representerer trolig minimumsestimat for dødelighet hos sjøørret ved de samme lokalitetene, fordi laksesmolt vandrer raskt gjennom kystnære områder på vei til oppvekstområdene i havet, mens sjøørreten forblir i de kystnære områdene under hele sjøoppholdet. lakselus, Lepeophtheirus salmonis, parasitt, infestasjon, sjøørret, Salmo trutta, anadrom laksefisk, litteraturoppsummering, kunnskapsstatus, akvakultur, lakseoppdrett, fiskeoppdrett, livshistorie, sjøvandring, fysiologi, vekst, dødelighet, bestandseffekt

Bidragsytere

Eva Bonsak Thorstad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NINA laksefisk ved Norsk institutt for naturforskning

Christopher D. Todd

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved University of St. Andrews

Pål Arne Bjørn

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Smittespredning og sykdom ved Havforskningsinstituttet

Patrick G. Gargan

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Irland

Knut Wiik Vollset

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »