Cristin-resultat-ID: 1217885
Sist endret: 6. februar 2015, 09:22
Resultat
Rapport
2014

Gytefisktelling og registrering av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2013

Bidragsytere:
 • Helge Skoglund
 • Bjørn Torgeir Barlaup
 • Gunnar Bekke Lehmann
 • Eirik Normann
 • Tore Wiers
 • Bjørnar Skår
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Uni Research Miljø LFI

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2014
Antall sider: 50

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Gytefisktelling og registrering av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2013

Sammendrag

Høsten 2013 utførte LFI Uni Miljø drivtelling av gytefisk i 50 vassdrag langs kysten fra Sogn og Fjordane til Vest-Agder. I tillegg ble det høsten 2013 utført kartlegging i elvemunninger og uttak av rømt oppdrettslaks i Hordaland og i Ryfylke. Hensikten med denne rapporten er å sammenfatte resultatene fra tellingene av gytefisk, samt registreringer og uttak av rømt oppdrettslaks høsten 2013. Resultater fra tidligere års tellinger er inkludert for å gi en beskrivelse av utvikling i bestandsforhold og innslag av rømt oppdrettslaks. Rapporten har derimot ikke til hensikt å gi en utførlig analyse av bestands- trender, eller å gå inn på ulike årsakssammenhenger. Gytefisktellingene viser at gytebestandene i mange av Vestlandselvene i 2013 var lavere enn i 2011 og 2012, men i hovedsak høyere enn i perioden 2004-2010. Det er en stor grad av samvariasjon mellom år i størrelsen på gytebestandene av laks, men det er også klare regionale forskjeller i bestandsstatus. I 2011, og delvis i 2012, ble det med få unntak observert en markert oppgang i gytebestanden av laks i de aller fleste elvene som ble undersøkt. Denne økningen ser ut til å skyldes gunstige oppvekstforhold i havet, og resulterte i økt innsig av laks i elver over hele Sør- og Vestlandet. Generelt ser bestandsstatusen for laks ut til å være bedre i elvene i Ryfylke enn i de øvrige regionene, mens tilstanden i midtre og indre deler av Hardanger fortsatt er svært dårlig. For sjøaure varierer status og utvikling betydelig mellom vassdrag og regioner. I de indre delene av Hardangerfjorden (bl.a. Granvinselva, Eidfjordvassdraget, Sima), har bestandene av sjøaure økt i de siste to årene, mens bestandene i midtre og ytre deler av Hardangerfjorden fortsatt er lave. Flere av bestandene i Sogn og Fjordane viser også en positiv utvikling (bl.a. Aurlandselva ), mens flere av sjøaurebestandene i Nordhordland har hatt en markert negativ utvikling (bl.a. Matreelva, Modalselva, Ekso). I Ryfylke er bestandene av sjøaure gjennomgående lave. Det ble registrert rømt oppdrettslaks i 32 av de 50 undersøkte vassdragene i 2013. Innslaget av rømt oppdrettslaks i gytebestandene var i 2013 blant de laveste som er registrert i perioden 2004-2013, både målt i antall og andel. For øvrig har andelen av rømt laks i tellingene i perioden 2004-2013 i gjennomsnitt vært 19 % i Hardanger, 11 % i Nordhordland, 3 % i Sogn og Fjordane og 3 % i Rogaland. I mange elver i Hordaland har innslaget av rømt fisk over tid vært på et nivå som innebærer høy risiko for genetisk påvirkning. Andelen rømt fisk har generelt vært lavere i årene 2011-2013 enn i årene 2004-2010, hovedsakelig som følge av større gytebestander av villaks. I løpet av oktober ble det meldt om uvanlig mye nyrømt laks i elvemunningene både i Hardanger (Etneelva) og i flere elver i Ryfylke. Den rømte fisken var typisk ca. 1,5 kg (med variasjon fra ca. 0,5 til 3 kg), blank, i all hovedsak umoden, og stammet fra urapporterte rømminger høsten 2013. Våre undersøkelser basert på observasjoner fra snorkling viste at den nyrømte laksen i liten grad vandret opp i elvene. Tilsvarende resultat ble også registrert for den meldte rømmingen av umoden oppdrettslaks på ca 1,2 kg fra lokaliteten Kelvesteinen sør i Hjeltefjorden utenfor Bergen. Samlet sett kan det derfor konkluderes med at rømmingene av umoden fisk høsten 2013 mest sannsynlig ikke utgjorde noen genetisk trussel for de ville laksebestandene dette året. Men når en tar i betraktning den uvanlig høye forekomsten av nyrømt fisk langs Vestlandskysten høsten 2013 er det viktig å få avklart om noe av denne laksen overlever, blir kjønnsmodne og eventuelt sees igjen i gytebestandene de kommende årene.

Bidragsytere

Helge Skoglund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Bjørn Torgeir Barlaup

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Gunnar Bekke Lehmann

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Eirik Normann

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Tore Wiers

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »