Cristin-resultat-ID: 1219618
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
Resultat
Rapport
2015

Hvilken betydning har elektroniske sigaretter? - for røykeslutt, som inngangsport til røyking blant unge, for renormalisering av tobakksrøyking i samfunnet og som mulig inntaksmetode for narkotika?

Bidragsytere:
 • Karl Erik Lund og
 • Tord Finne Vedøy

Utgiver/serie

Utgiver

Statens institutt for rusmiddelforskning

Serie

SIRUS-rapport
ISSN 1502-8178
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2015
Hefte: 1
Antall sider: 100
ISBN: 978-82-7171-423-9
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hvilken betydning har elektroniske sigaretter? - for røykeslutt, som inngangsport til røyking blant unge, for renormalisering av tobakksrøyking i samfunnet og som mulig inntaksmetode for narkotika?

Sammendrag

Denne antologien sammenfatter eksisterende kunnskap om de samfunnsmessige aspektene ved elektroniske sigaretter. Innledningsvis (del 1) gjør Karl Erik Lund rede for et mulig skadereduserende potensiale ved e-sigaretter og diskuterer dette i lys av eksisterende tobakkspreventive tiltak. Videre diskuterer Lund (del 2) mulige sammenhenger mellom bruk av e-sigaretter og røykeslutt. Hovedkonklusjonen er at per dags dato viser forskning at e-sigaretter demper røyketrang, mildner abstinenssymptomer, reduserer sigarettforbruket og har effekt på røykeslutt. Den sosial og demografiske sammensetningen av e-sigarettbrukerne undersøkes av Ingeborg Lund i del 3. Studier fra Europa og USA har vist at siden e-sigaretter kom på markedet har bruken økt jevnt, særlig i land hvor tilgangen på produktet er god. Det er først og fremst røykere og tidligere røykere som både har eksperimentert med e-sigaretter, og som har blitt faste brukere. Dette viser også nye tall over e-sigarettbruk i Norge; blant ikke-røykere og røykere som ikke tidligere hadde røykt daglig, var det ingen som brukte e-sigaretter regelmessig. E-sigarettens potensiale for nyrekruttering av ungdom uten foregående erfaring med tobakksprodukter blir diskutert av Tord Finne Vedøy i del 4. Studier fra England kan tyde på at e-sigaretten følger et diffusjonsforløp, men at de er stort sett tiltrekkende blant de som allerede røyker vanlige sigaretter. Vedøy adresserer også spørsmålet om bruk av e-sigaretter kan være en inngangsport til røyking (del 5). Da det ikke foreligger gode studier av en eventuell «gateway-effekt» blir denne diskutert i lys av de krav som må tilfredsstilles for at vi kan si at det foreligger en årsakssammenheng mellom e-sigaretter og røyking. Konklusjonen er at e-sigaretter foreløpig ikke kan ansees som en inngangsport til røyking. I del 6 diskuterer Gunnar Sæbø & Janne Scheffels et begrep som ofte settes i sammenheng med e-sigaretter, nemlig at e-sigarettene renormaliserer røyking. Sæbø & Scheffels argumenter for at dette potensialet må sees i sammenheng med e-sigarettens denormaliseringspotensiale og at slike begrep må forstås normativt. Konklusjonen er at det til nå er lite som tyder på at e-sigarettene renormaliserer sigarettrøyking. Avslutningsvis diskuterer Ola Røed Bilgrei og Rikke Tokle e-sigaretter som potensiale for inhalering og innførsel av narkotika. Syntetiske cannabinoider og cannabis (marihuana) er de illegale rusmidlene som per i dag synes mest aktuelle for bruk i disse elektroniske fordamperne. Det foreligger imidlertid lite forskning på utbredelsen av fenomenet.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Karl Erik Lund

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Tord Finne Vedøy

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2

Kapitler/Artikler Kapitler/Artikler

E-sigaretter som potensiale for inhalering og innførsel av narkotika.

Bilgrei, Ola Røed; Tokle, Rikke Iren. 2015, FHIFaglig kapittel
1 - 1 av 1