Cristin-resultat-ID: 1231475
Sist endret: 20. januar 2018, 15:09
Resultat
Rapport
2015

Utvikling av metode for måling av pasienters erfaringer med fastleger

Bidragsytere:
 • Olaf Holmboe
 • Kirsten Danielsen og
 • Hilde Hestad Iversen

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

PasOpp-rapport
ISSN 1504-3428
e-ISSN 1890-1565

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2015
Hefte: 1
Antall sider: 64
ISBN: 978-82-8121-936-6
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utvikling av metode for måling av pasienters erfaringer med fastleger

Sammendrag

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har utviklet en metode for å måle pasientenes erfaringer med fastleger og fastlegekontorer. Arbeidet var en bestilling fra Allmennmedisinsk forskningsenhet ved Uni Research i Bergen. Hovedmålet med prosjektet var å utvikle en standardisert metode for å måle pasientenes erfaringer med fastleger i Norge. Målsettingen ble operasjonalisert i tre delmål: 1) utvikle et standardisert generisk spørreskjema til nasjonale og lokale undersøkelser, og vurdere om det er mulig å etablere en kortversjon som kan benyttes i løpende monitorering av brukererfaringer, 2) teste et datainnsamlingsopplegg som kan benyttes i nasjonale undersøkelser, og gi anbefalinger til gjennomføring av lokale undersøkelser, og 3) utvikle og teste et enkelt opplegg for registrering og analyse av data om brukererfaringer til bruk i lokale undersøkelser. Prosjektet har fulgt Kunnskapssenterets standardprosedyrer for utvikling av spørreskjemaer. Vi bygde på en nylig gjennomført litteraturgjennomgang som sammen med supplerende litteratur ga god oversikt over hvilke temaer som er viktige i en slik undersøkelse. Det ble i tillegg etablert en referansegruppe som ga viktige innspill i ulike faser av utviklingsprosjektet. Utkast til spørreskjema ble testet på en gruppe pasienter før pilotundersøkelsen. Spørreskjemaet inneholdt temaer som tilgjengelighet, vurderinger av fastlegens faglighet og relasjonelle kompetanse, vurderinger av øvrig personell, samhandling, mestring og ulike generelle vurderinger og bakgrunnsspørsmål. Vi gjennomførte en postal pilotundersøkelse med uttrekk av 15o pasienter fra hver av fem tilfeldig valgte fastleger. Pasientene kunne velge mellom postal eller elektronisk besvarelse. Vi mottok totalt 381 svar, noe som utgjorde en svarprosent på 52. Resultatene fra pilotundersøkelsen ga grunnlag for endringer i spørreskjemaet før gjennomføring av en større undersøkelse med et landsrepresentativt utvalg av fastleger. Her deltok til sammen 4857 pasienter fordelt på 500 fastleger ved 239 legekontorer. Vi mottok 2377 svar, som gir en svarprosent på 49. Resultatene ble analysert, måleinstrumentets reliabilitet og validitet testet og datainnsamlingsopplegget vurdert. Denne undersøkelsen ga ikke grunnlag for ytterligere endringer. Kunnskapssenteret anbefaler en versjon av skjemaet uten bakgrunnsopplysninger til lokalt bruk. Vi har utviklet et registreringsverktøy som enkelt kan benyttes sammen med spørreskjemaet for å få fram resultater fra undersøkelsen. Vi gir også råd i forbindelse med standardisering av datainnsamlingen i lokale undersøkelser.

Tittel

Development of a method for measuring patients’ experiences with general practitioners

Bidragsytere

Olaf Holmboe

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Kirsten Danielsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Hilde Karin Hestad Iversen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Hilde Hestad Iversen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3