Cristin-resultat-ID: 1267711
Sist endret: 24. september 2015, 17:30
Resultat
Rapport
2008

Energileveranse fra avfallsforbrenningsanlegg – definisjon av energiutnyttelsesgrad

Bidragsytere:
 • Jørn Stene og
 • Øyvind Skreiberg

Utgiver/serie

Utgiver

Teknisk rapport (SINTEF Energiforskning)

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2008
Hefte: TR A6703
Antall sider: 19
ISBN: 9788259434531

Importkilder

SINTEF AS-ID: A10091

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Energileveranse fra avfallsforbrenningsanlegg – definisjon av energiutnyttelsesgrad

Sammendrag

Det råder en viss forskjell mellom norske myndigheters (SFTs) og EUs tolkning av energiutnyttelse, energiut¬nyttelsesgrad og energieffektivitet for avfalls¬forbrenningsanlegg. Dessuten er det en viss usikkerhet blant forbren-ningsanleggene i Norge med hensyn til definisjon av disse begrepene. Avfall Norge AS ønsker å få avklart dette spørsmålet og komme frem til et forslag til entydige definisjoner. Rapporten tar for seg begrepene energiutnyttelse og energiutnyttelsesgrad for avfallsforbrenningsanlegg slik de er definert av Statens Foru¬rens¬ningstilsyn (SFT). EU-kommisjonens definisjoner for energi¬effektivitet (”Energy Efficiency”) og effektivitetsfaktor (”Plant Efficiency Potential”) for denne typen installa¬sjoner er også presentert og sammenlignet med den norske definisjonen. Norske myndigheter krever i dag at avfallsforbrenningsanlegg skal ha minimum 50% energiutnyttelsesgrad. EUs nye avfallsdirektiv vil implementeres fra 1. juli 2009. Det vil derfor være naturlig at energi¬utnyttelses¬graden eller energieffektiviteten for norske avfallsforbrenningsanlegg beregnes i hen¬hold til EUs ”Directive of the European Parliament and of the Council on Waste” og i samsvar med dokumentet ”Reference Docu¬ment on the Best Available Techniques for Waste Incineration”, omtalt som EU-metode 1 i denne rapporten. Hovedforskjellen mellom denne metoden og dagens praksis for beregning av energi¬utnyttelsesgrad i Norge, er at det kreves kjenn¬skap til midlere nedre brenn¬verdi for inn¬fyrt avfall (Hw) i tillegg til årlig importert energimengde i form av elektrisitet og brensler for drift av avfalls¬forbrennings¬anlegget. I henhold til EUs beregningsmetode (EU-metode 1) er kravene til energieffektivitet (w) som følger: • Minst 60% energieffektivitet, dvs. W  0,60, for avfallsforbrenningsanlegg i drift og godkjent i henhold til nasjonal/¬kommunal lovgivning før 1. januar 2009• Minst 65% energieffektivitet, dvs. W  0,65, for avfallsforbrenningsanlegg godkjent etter 31. desember 200

Bidragsytere

Jørn Stene

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Energibruk ved SINTEF Energi AS
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Gassteknologi ved SINTEF Energi AS

Øyvind Skreiberg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Termisk energi ved SINTEF Energi AS
1 - 2 av 2