Cristin-resultat-ID: 1279903
Sist endret: 19. mai 2017 13:38
Resultat
Rapport
2015

Frivillig innsats i Noreg 1998-2014 : Kva kjenneteikner dei frivillige og kva har endra seg?

Bidragsytere:
 • Bjarte Folkestad
 • Dag Arne Christensen
 • Kristin Strømsnes og
 • Per Selle

Utgiver/serie

Utgiver

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Serie

Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
ISSN 1891-2168

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2015
Hefte: 2015-4
Antall sider: 100
ISBN: 978-82-7763-479-1
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Frivillig innsats i Noreg 1998-2014 : Kva kjenneteikner dei frivillige og kva har endra seg?

Sammendrag

Basert på undersøkingar om frivillig innsats frå 1998-2014 analyserer denne rapporten nivået og omfanget av frivillig arbeid i Noreg, samt kva som kjenneteikner dei som deltek. Rapporen viser eit frivilligfelt som er prega både av stabilitet og endringar over tid. Rapporten viser eit frivlligfelt som er prega både av stabilitet og endring. Me finn stabilitet knytt til at nivået er høgt, både målt i talet på frivillige, i tidsbruk og i omfanget av kjernefrivillige, og me finn stabilitet knytt til at fordelinga mellom organisasjonstypane er nokså lik. Det er også framleis slik at aktivitet er knytt til sosiale ressursar. Menn deltek frivillig i større grad enn kvinner, det er flest i aldersgruppa 35-49 år som deltek. Både høg inntekt, høg utdanning og det å vere gift bidreg til eit høgare nivå av frivillig innsats. På den andre sida har med peika på viktige endringstrekk når det gjeld medlemsrolla, der det er færre no enn tidlegare som er medlemmar av organisasjonen eller organisasjonane dei utfører frivillig arbeid for. Me ser også tendensar til ein aukande differensiering, der den einskilde i større grad spreier det frivillige engasjementet sitt på fleire organisasjonar. Likeeins finn med viktige endringar knytt til at fleire av dei som har barn i hushaldet deltek frivillig no enn det som vart tilfelle tidlegare, og at skilnadene mellom dei med høg og låg utdanning vert mindre over tid.

Bidragsytere

Bjarte Folkestad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Dag Arne Christensen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Kristin Strømsnes

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Per Selle

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen
1 - 4 av 4