Cristin-resultat-ID: 1288523
Sist endret: 3. januar 2018 18:53
Resultat
Rapport
2015

Screeningverktøy for kognitiv funksjon og bilkjøring.

Bidragsytere:
 • Geir Smedslund
 • Liv Giske
 • Hilde Fleitscher og
 • Kjetil Gundro Brurberg

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssentere for helsetjenesten

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2015
Volum: 2015
Hefte: 21
Antall sider: 131
ISBN: 978-82-8121-985-4
Open Access

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Screeningverktøy for kognitiv funksjon og bilkjøring.

Sammendrag

Det er ulike årsaker til at personer med førerkort ikke lenger er i stand til å kjøre bil. Det kan for eksempel skyldes hjerneslag, traumatisk hjerneskade, eller begynnende demens. For å vurdere om personer med mistenkt kognitiv svikt er i stand til å kjøre bil, er det behov for gode tester som kan kategorisere personer i tre grupper: (1) er ikke i stand til å kjøre bil, (2) er i stand til å kjøre bil, (3) bør henvises til mer omfattende vurderinger av kognitive evner. I denne rapporten har vi kartlagt hva som finnes av kognitive screeningtester for å vurdere funksjoner med betydning for bilkjøringsevne, og hvor gode testene er til å forutsi hvem som vil bestå en praktisk kjøretest eller hvem som vil oppleve en bilulykke de nærmeste årene etter screeningtesten. Vårt hovedbudskap er at: Vi har ikke funnet noen kognitive screeningtester som har god dokumentasjon på diagnostisk nøyaktighet for å forutsi prestasjon på praktiske kjøretester. Tester som kunne oppdage minst 65 prosent av farlige bilførere i alle studier var Montreal Cognitive Assessment (MoCa, oppdaget 70-85 %), klokketesten (oppdaget 65-71 %) og Trail-Making Test-B (oppdaget 70-77 %). Vi har i de fleste tilfeller liten eller svært liten tillit til resultatene. Det var stor variasjon i hvor gode testene var for å forutsi resultater på en praktisk kjøretest. Det er et stort behov for standardisering av utfallsmålene og testbatteriene i forskning om screeningtester for kjøreferdighet. Vi kan derfor ikke konkludere på spørsmålet om hvilke(n) test(er) som egner seg best for å vurdere om personer med mistenkt kognitiv svikt er egnet til å fortsette å kjøre bil.

Tittel

Screening tools for cognitive function and driving

Sammendrag

There are various reasons why persons holding a driver’s license no longer retain the ability to drive a car. This might be e.g. stroke traumatic brain damage, or early dementia. In order to assess the driving ability in persons with suspected cognitive impairment, there is a need for good tests that can categorize persons in to three groups: (1) inability to drive a car, (2) sufficient ability to drive a car, (3) should be referred to a more comprehensive assessment of cognitive ability. In this report, we have provided an overview of existing cognitive screening tests for assessing functions of relevance for ability to drive a car, and how good the tests are for predicting who will pass an on-road driving test or who will experience a car accident during the first years after the screening test. Our key messages are: We have not found any cognitive screening tests that have good documentation of diagnostic test accuracy for predicting results on on-road driving tests. Tests that could detect at least 65 percent of dangerous drivers in all studies were the Montreal Cognitive Assessment (MoCa, detected 70-85%), the Clock Drawing Test (detected 65-71%) and the Trail-Making Test-B (detected 70-77%). We have in most cases little or very little confidence in the results There was large variation in how good the tests were for predicting results on an on-road test There is a need for standardization of the outcome measures and the test batteries in research about screening tests for driving ability We can therefore not conclude about which tests are best for detecting persons with a reduced ability to drive among persons with a suspected cognitive impairment.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Geir Smedslund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Liv Giske

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Oslo universitetssykehus HF

Hilde Fleitscher

 • Tilknyttet:
  Forfatter

Kjetil Gundro Brurberg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4