Cristin-resultat-ID: 1308743
Sist endret: 18. oktober 2016 11:19
Resultat
Poster
2015

"Mestring av langvarige smerter" ved Friskliv og mestring. Effekt og erfaringer med en helsefremmende intervensjon- en pågående studie

Bidragsytere:
 • Torunn Hatlen Nøst
 • Aslak Steinsbekk og
 • Kjersti Grønning

Presentasjon

Navn på arrangementet: Nasjonal konferanse Friskliv- Læring- Mestring- med brukerne i sentrum
Sted: Oslo
Dato fra: 18. november 2015
Dato til: 20. november 2015

Arrangør:

Arrangørnavn: Helsedirektoratet og NK LMH

Om resultatet

Poster
Publiseringsår: 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

"Mestring av langvarige smerter" ved Friskliv og mestring. Effekt og erfaringer med en helsefremmende intervensjon- en pågående studie

Sammendrag

Mange mennesker lever med langvarige smerter. Smertene har konsekvenser både for det enkelte menneske og for samfunnet i form av økt behov for helsetjenester, økt medikamentforbruk og fravær i arbeidslivet. Kroniske smerter affiserer flere dimensjoner i livet og bør derfor møtes med både medikamentelle og ikke-medikamentelle intervensjoner. Frisklivssentraler er opprettet som et lavterskeltilbud i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Målgruppen er personer som har behov for støtte til å endre levevaner pga økt risiko for, eller begynnende sykdom. Frisklivssentralene har fokus på helsefremming og mestring av egen helse, og synes med det å være en egnet arena for ikke-medikamentelle intervensjoner for personer med smerteutfordringer. Friskliv og mestring i Trondheim kommune har utviklet kurset «Mestring av langvarige smerter». Kurset foregår i gruppe, og har et helsefremmende fokus. Tiltaket kombinerer undervisning om smerte og mestringsstrategier, dialog mellom deltakerne og praktiske øvelser med fokus på avspenning og bevegelighet. Studiens overordnede hensikt er å undersøke effekt og erfaringer med en helsefremmende intervensjon i regi av Friskliv og mestring for mennesker med kroniske smerter. Metode Studien er todelt; 1) En åpen, pragmatisk, to-armet, randomisert, kontrollert studie (RCT), og 2) en kvalitativ studie med individuelle intervju før og etter deltakelse i intervensjonen (kurset) og kontrolltiltaket (fysisk aktivitet i gruppe). Det primære utfallsmålet i delstudie 1 er pasientaktivering målt med Patient Activation Measure (PAM)-13. Sekundære utfallsmål er blant annet opplevelse av smerte, mestringstro, livskvalitet og opplevelse av sammenheng (SOC). Effekten vil bli målt etter 3, 6 og 12 måneder. Delstudie 2 vil utforske forventninger og erfaringer hos deltakerne før intervensjonen, og ved 3 og 12 måneder etter intervensjonen. Forventet resultater og implikasjoner for praksis Studien vil gi kunnskap om effekt av intervensjonen og hvilke erfaringer deltagerne har gjort seg. Det er behov for begge typer kunnskap både for å avgjøre om tilbudet bør fortsette og utbredes, og for å identifisere områder for forbedring. Studien vil gi kunnskap om tiltak ved Frisklivssentraler som kan anvendes i videre utvikling av tilbud for mennesker med smerteutfordringer.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Torunn Hatlen Nøst

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Aslak Steinsbekk

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Masterstudiet og ph.d i helsefag ved UiT Norges arktiske universitet
Aktiv cristin-person

Kjersti Grønning

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 3 av 3