Cristin-resultat-ID: 1308748
Sist endret: 8. juni 2016 03:02
NVI-rapporteringsår: 2016
Resultat
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
2016

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Beck Youth Inventories - Second Edition (BYI-II)

Bidragsytere:
 • Hege Kornør og
 • Sissel Johansen

Tidsskrift

PsykTestBARN
ISSN 1893-9910
e-ISSN 1893-9910
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Publiseringsår: 2016
Hefte: 1
Artikkelnummer: 1
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Beck Youth Inventories - Second Edition (BYI-II)

Sammendrag

Beck Youth Inventories – Second Edition (BYI-II) er et spørreskjema som fylles ut av barn og ungdommer i alderen 7-18 år for å kartlegge selvbilde, psykiske og sosiale problemer. De amerikanske psykologene Judith Beck og John Jolly, og psykiateren Aaron Beck står bak utviklingen av både den første utgaven (BYI, publisert i 2001) og BYI-II (publisert i 2005). BYI-II ble oversatt til norsk og ble publisert i 2012. Vi fant ingen opplysninger om oversettelsesprosessen. BYI-II inneholder 100 testledd, 20 for hver av de fem skalaene Selvbilde, Angst, Depresjon, Sinne og Normbrytende atferd. Rettighetsinnehaver Pearsson Assessment stiller krav om at man skal være autorisert lege eller psykolog for å kunne kjøpe testen fra dem. Vårt systematiske litteratursøk etter studier av måleegenskaper ved den norske versjonen av BYI-II resulterte i 28 treff, hvorav ingen var relevante. Vi innhentet i tillegg den norske BYI-II-manualen, som oppfylte inklusjonskriteriene. Dessuten inkluderte vi den danske BYI-II-manualen og en dansk studie, men ingen svenske studier ble funnet. Den norske BYI-II-manualen inneholdt normer basert på data fra 600 norske barn og ungdommer fordelt på kjønn og tre aldersgrupper (7-10, 11-14 og 15-18 år). Skalaenes indre konsistens (Cronbachs alfa) varierte fra 0,84 til 0,92 (god til utmerket). En eksplorerende faktoranalyse støttet BYI-IIs femfaktorstruktur med 38 % forklart varians. Vi fant ingen informasjon om test-retest reliabilitet eller kriterievaliditet. Så lenge vi mangler kunnskap om skalaenes kriterievaliditet er det vanskelig å tolke skårer i klinisk sammenheng. Slik tolkning må derfor skje med stor varsomhet og bruk av klinisk skjønn. BYI-II kan gjerne brukes på gruppe- og systemnivå som et verktøy for å beskrive ulike psykisk helseaspekter hos barn og ungdom. Det er behov for ytterligere forskning på måleegenskaper ved den norske versjonen av BYI-II, med særlig vekt på test-retest reliabilitet, kriterievaliditet og representative normer.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Hege Kornør

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved RBUP Øst og Sør

Sissel Johansen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved RBUP Øst og Sør
1 - 2 av 2